kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1982/174 E.N , 1983/33 K.N.


Özet
DAVA, 1979 YILI SULAMA VE KURUTMA İŞLETME BAKIM YILLIK YATIRIM ÜCRET TARİFELERİNİN ONANMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULUNUN 20.8.1979 GÜNLÜ 7/18046 SAYILI KARARINI, MESAHA VE TAHAKKUK CETVELLERİNİN VE DEVLET SU İŞLERİNCE YAPILAN TAHAKKUK İŞLEMLERİNİN, YAPILAN ÇALIŞMALARIN KURUTMA AMACINA YÖNELİK OLMADIĞI, İDDİASIYLA İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR. TESİSLERİN %50 KURUTMA AMACINA YÖNELİK OLDUĞU HUSUSU BAKANLAR KURULU KARARIYLA TESBİT EDİLİP BU TESBİT DE KESİNLEŞTİĞİNDEN, BU KONUDA MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINA GEREK GÖRÜLMEMİŞTİR. BU SEBEPLE, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE HAZIRLANIP BAKANLAR KURULU KARARIYLA ONAYLANAN 1979 YILI SULAMA VE KURUTMA İŞLETME BAKIMI YILLIK YATIRIM ÜCRET TARİFESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Dava 22.9.1979 gün ve 16762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 20.8.1979 ve 7/18046 sayılı kararı ile mesaha ve tahakkuk cetvellerinin ve bu kararname uyarınca Devlet Su İşlerince yapılan tahakkuk işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Davacının 1974 senesinde açtığı ve Danıştay Dava Daireleri Kurulunun, 7.5.1976 günlü E:1974/737, K:1976/155 sayılı kararıyla reddettiği dava da, Bakanlar Kurulunun 6.11.1967 günlü, 6/9136 sayılı ve 26.4.1973 günlü 7/6307 sayılı kararları ile 1973 yılına ait kurutma ücreti tahak kuku dava konusu edildiğinden ve ayrı idari işlemler aleyhine açılan davalar sözkonusu olduğundan; Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kesin hüküm bulunduğu yolundaki iddiası yerinde değildir. Ayrıca, davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6200 sayılı kanunun 31.maddesi uyarınca sulama ve kurutma ücretlerinin kadastro planlarından alınacak yüz ölçülerine ve ücret tarifeleri esaslarına göre tanzim olunacak tahakkuk cetvellerine istinaden tahakkuk ettirileceği, mesaha cetvellerine itiraz edilmemesi ve bunların kesinleşmesi halinde artık tahakkukların dava konusu edilemiyeceği itirazında bulunmakta ise de;

Davacı bu davayı mesaha ve tahakkuk cetvellerinin düzenlenmesinde hata yapıldığı değil; DSİ'nin burada taşkın önleme çalışması yaptığı, bunun 6200 sayılı kanun hükümleri uyarınca geri ödemeye tabi olmadığı bu nedenle de kararnamenin ve dolayısıyla mesaha ve tahakkuk cetvellerinin dayanağının bulunmadığı iddiasıyla açtığından ve uyuşmazlığın çözümü sonuçta DSİ'nce yapılan çalışmaların nitelendirilmesine bağlı olduğundan usule ilişkin bu itiraz da kabule değer görülmemiştir.

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 6200 sayılı Kanunun 23.maddesinin ( c ) bendi "kurulan tesis birden fazla maksadı havi olması halinde tesis bedelinin her maksada isabet eden kısmı Bayındırlık Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin Kararıyla kesinleşir." hükmünü taşımaktadır.

Burdur İli coğrafi sınırları içinde yer alan, ova, bataklık, göl, muvakkat göl gibi değişik isimlerle anılan kastel kapalı havzasında Devlet Su İşlerince yapılan çalışmaların hangi amaca yönelik olduğu uzun yıllar tartışılmış ve etüd ve planlama çalışmaları ile ilgili belgelerde taşkın ve kurutma ibareleri girift bir şekilde kullanılmış ise de; sürekli olarak ziraate elverişli durumda tutulmasına çalışılan 2000 hektarlık arazi üzerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yaptırılan, Göl Kurutma Tesisi, Korkuteli Derivasyon kanalı, Kızılsu Barajı ve Onaç Barajı ünitelerini kapsayan Kastel Gölü kurutma ve taşkından koruma tesislerinin amacının %50 kurutma ve %50 taşkın önlemeye yönelik olduğu 6.11.1967 günlü ve 6/9136 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla hüküm altına alınmıştır.

%50 kurutma amacına yönelik olarak geri ödemenin başlangıç tarihini ve ödeme koşullarını belirleyen bu kararname aleyhine açılan Davalar Danıştay Dava Daireleri Kurulunca reddedilmiş ve sonuç olarak Devlet Su İşlerinin bu bölgede yaptığı çalışmaların %50'sinin kurutma amacına yönelik olduğu yargısal denetimden de geçerek kesinleşmiş 1973 yılından itibaren 6200 sayılı kanunun 29.maddesi uyarınca Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe konulan ücret tarifeleri gereği kurutma işletme-bakım yıllık yatırım ücreti alınmıştır. Bu davada da dava konusu edilen, 1979 yılı Sulama ve Kurutma İşletme Bakım Yıllık Yatırım Ücret Tarifelerinin onanmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 20.8.1979 günlü 7/18046 sayılı kararını, mesaha ve tahakkuk cetvellerinin ve Devlet Su İşlerince yapılan tahakkuk işlemlerinin, yapılan çalışmaların kurutma amacına yönelik olmadığı, iddiasıyla iptali istendiği; tesislerin %50 kurutma amacına yönelik olduğu hususu ise yukarıda açıklandığı üzere kesinleştiğinden, bu konuda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek görülmemiştir.

Davacının, ilk kurutma işletme-bakım ücretinin 1973 yılında 5 lira olarak saptandığı ve hiçbir neden yokken 1979 yılında bunun 25 liraya yükseltilmesinin de kararnamenin iptalini gerektirir bir neden olduğu yolundaki iddiası ise; 27.4.1978 günlü 7/15779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 1978 yılı sulama ve kurutma işletme bakım yıllık yatırım ücret terifesinde de kurutmalar işletme-bakım ücreti 5 grupta 25 lira olarak belirlendiğinden ve 1979 yılında 1978 yılına göre hiç artış olmadığından, dayanaktan yoksun bulunmuş ve kabule değer görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davanın reddine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA