kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2005/53 E.N , 2005/45 K.N.


Özet
USULÜNE UYGUN OLARAK, SÜRESİNDE VERİLMEYEN VE KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEYEN SAVUNMA DİLEKÇESİNİ DÜZENLEYEN KURUM AVUKATININ, DOSYAYA VE DAVAYA KATKISININ BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA, HUKUKİ YARDIMIN KARŞILIĞI OLAN AVUKATLIK ÜCRETİNİ ALAMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Mülkiyeti davacı şirkete ait bulunan Çankaya, ... Sokak, ... adresindeki hediyelik eşya satış yerinin ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin 28.8.2001 günlü, 4718.14 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının iptali istemi ile açılan davada; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K:2004/1267 sayılı "avukatlık ücreti yönünden bozma" kararına uyulmayarak, daha önce verilen ilk kararda ısrar edilmesine ilişkin bulunan 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Pınar Kara'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

KARAR : Mülkiyeti davacı şirkete ait bulunan Çankaya, ... Sokak, ... adresindeki hediyelik eşya satış yerinin ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin 28.8.2001 günlü, 4718.14 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2002 günlü, E:2001/1786, K:2002/1925 sayılı kararıyla; "işyeri açma izin belgesi verilmeksizin faaliyete geçen davacı şirkete ait işyerinin, 1580 sayılı Yasanın 113. maddesi uyarınca, izin belgesi alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararı; kararda davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmediği gerekçesiyle davalı idare tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E: 2003/4533, K.2004/1267 sayılı kararıyla; "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesi uyarınca, davalı Çankaya Belediye Başkanlığınca avukata vekalet verilerek, vekaletnamenin Mahkeme Başkanlığına sunulduğu, davalı idare vekilinin süresinden sonra verdiği savunma dilekçesinde belirtilen hususlar karşısında, davalı vekilinin dosyaya katkısının açık olduğu, buna göre, savunmanın süresinde verilmediği gerekçesiyle davada haklı çıkan taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde yasal isabet bulunmadığı" gerekçesi ile bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak; "Mahkemece usulüne uygun olarak ( süresinde ) verilmediği kabul edilen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmadığı, dolayısıyla, hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücretini alamayacağı" gerekçesi ile ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K.2004/1772 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının onanmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24.2.2005 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E: 2003/4533, K:2004/1267 sayılı bozma kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA