kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2004/465 E.N , 2004/398 K.N.


Özet
AYAKTA SAĞLIK HİZMETİ VERMEK AMACIYLA KURULAN POLİKLİNİK İLE MUAYENEHANE NİTELİĞİNDE BULUNAN TEDAVİ MERKEZLERİNİ AÇMAK VE İŞLETMEK ÜZERE KURULACAK OLAN ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ TÜMÜNÜN DOKTOR OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz isteminde Bulunan (Davacı):...

Vekili : Av....

Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 29.11.2000 günlü,
E:1998/7443, K:2000/5884 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından İstenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakini Mustafa Karabulut un Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savası Emin Celal ettin Özkan'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın dava konusu işlemin iptaline ilişkin bölümünün bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz İsteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, ... Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetten Ticaret {M. Şirketinin doktor olmayan davacı ortaklığında Ankara'da faaliyetini sürdürmesine izin verilmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin Ankara Valiliği'nin 19.11.1998 günlü, ... sayılı işlemi ile bu istemin dayanağı olan Sağlık Bakanlığının 17.4.1985 günlü, 4789 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onuncu Dairesinin 29.1.2000 günlü, E:1998/7443, K:2000/5884 sayılı kararıyla; dava konusu 17.4.1985 günlü, 4789 sayılı Genelge Sağlık Bakanlığının 11.1.1999 günlü, 356 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırıldığından, davanın bu kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın hekim olmayan davacının, ortağı olduğu şirketin faaliyetlerine devam etmesine izin verilmemesine ilişkin istemin iptaline yönelik kısmına gelince; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi suretle olursa olsun hasta tedavi edebilmek için, Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk olmak şarttır hükmünün yer aldığı, bu hükme göre doktor olmayan kişilerin, birden çok hekimin birlikte çalıştığı ortak muayenehane olarak tanımlanan poliklinik açmasına imkan bulunmadığı, olayda; davacının ortağı bulunduğu şirketin işletmekte olduğu ... Tıp Merkezinin hasta kabulü, muayene, teşhis ve laboratuvar incelemeleri yapmak suretiyle ayakta tedavi hizmetleri vermek amacıyla kurulduğu ve faaliyetine devam ettiği, ancak hekim olmayan davacının ortaklığında faaliyetine devam etmesine izin verilmediğinin anlaşıldığı, bu durumda, ayakta sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan poliklinik ile muayenehane niteliğinde bulunan tedavi merkezlerini açmak ve işletmek üzere kurutacak olan şirketlerin ortaklarının yukarıda açıklandığı üzere tümünün doktor olması gerekmekte olup, 1219 sayılı Yasaya göre doktor olmayan kişilerin poliklinik açmasına yasal olarak bulunmadığından, davacıların da işletmekte olduğu tıp merkezinin doktor olmayan davacının ortaklığında faaliyetini sürdürmesine izin verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın; Genelgeye ilişkin kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın; davacının ortağı bulunduğu şirketin poliklinik işletmesine izin verilmemesine İlişkin işleme yönelik kısmının reddine karar verilmiştir.

Davacı; halen ruhsatlı olan ve faaliyetini sürdüren tıp merkezinin sahibi olan ortakları arasında kendisinin de yer almasına izin verilmesi gerektiğini, bu konuda eşitliğe aykırı işlemlerin tesis edildiğini ileri sürerek kararı temyiz etmekte ve bozulmasın! istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ani aşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 29.11.2000 günlü, E:1998/7443, K:2000/5884 sayılı kararının onanmasına, 25.3,2004 günü oybirliği ile karar verildi.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA