kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2004/2273 E.N , 2004/903 K.N.

İlgili Kavramlar

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ
BELEDİYE MECLİSİ KARARI
BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ VE BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE HALİHAZIR HARİTA YAPIMI
İLLER BANKASINA YETKİ VERİLMESİNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI

Özet
HALİHAZIR HARİTA YAPIMI KONUSUNDA İLLER BANKASINA YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMADIĞA KONU BELEDİYE . MECLİSİ KARARININ, TOPLANTI YAPILMAKSIZIN ELDEN İMZALANMASININ; KARARIN BU KONUDA DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ TEKEMMÜL ETTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK, MATBU EVRAKIN İMZALANMASI NİTELİĞİNDE OLMASI NEDENİYLE, 1580 SAYILI YASANIN 53.MADDESİNE AYKIRILIK TAŞMADIĞI, OLAĞAN YA DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR DIŞI DA VE BELİRLİ OLAN YERDEN BAŞKA BİR YERDE TOPLANMA DURUMUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesinin, -. Belediye Meclisinin feshine ve aynı eyleme katılması nedeniyle Belediye Başkanının düşürülmesine ilişkin 4.8.2004 günlü, E:2004/2287, K:2004/3178 sayılı kararına, belediye başkanı ve belediye meclisini temsilen başkanvekili itiraz etmektedirler,

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, halihazır harita yapımı konusunda İller Bankasına yetki verilmesine ilişkin 004 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının toplantı yapılmaksızın elden imzalandığı anlaşılmakta İse de, bu konuda belediye meclisince 7.10.1998 günlü kararın alınmış olduğu ve bu kararın tamamlanması niteliğini taşıyan 13.5.2004 günlü matbu evrakın imzalanmasına ilişkin bulunduğu, kararın kaymakamlıkça onaylanmaması üzerine konunun 4.6.2004 günlü. meclis toplantısında görüşülerek kabul edildiği ve onaylandığı gözönünde bulundurulduğunda, anılan hususun 1580 sayılı Yasanın 53.maddesi uyarınca meclisin feshinin gerektirmeyeceği sonucuna Vanlığından, itirazların kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savası A.Yahya Özdemir'in Düşüncesi: İstem, ...Belediye Meclisinin
kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında, kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplandığından bahisle belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında 1580 sayılı Belediye Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca işlem yapılarak belediye meclisinin feshi ve bu eyleme katılan ... Belediye Başkanının aynı maddenin son fıkrası uyarınca görevine son verilmesi talebinin kabulüne daîr Daire kararının temyizen incelenerek bozulmasına ilişkindir.

1580 sayılı Belediye Kanununun 54 üncü maddesinde, meclisin adi toplantısının Ekim, Şubat ve Haziran ayları başlarında olmak üzere üç defa yapılacağı, 55 inci maddesinde ve fevkalade İçtimaların ruznamesinin belediye reisi tarafından en az bir hafta evvel umum belediye azasının adreslerine gönderileceği ve mahalli gazeteler ve sair münasip vasıtalarla ilan edileceği,müstacel hallerde bu müddetin üç güne indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun "Meclisin Feshi" Başlıklı 53 üncü maddesinde, Belediye Meclisinin, (1) Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanması (2) kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanması (3) kanunen kendisine verilen görevi süresi içinde! yapmaktan çekinmesi ve bu halin belediye meclisine ait isleri sekteye veya gecikmece! uğratması (4) siyasi meseleleri müzakere etmesi veya siyasi temennilerde bulunması hallerinde, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesh olunacağı, aynı maddenin son fıkrasında ise; anılan bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay kararı ile görevine son verileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden. Belediye Meclisinin 07.10.1998 gün ve 3/6 kararıyla ... Belediye sınırlan içinde bulunan ... ve ... Mahallelerine ait halihazır haritaların yapılmasının İller Bankasından talep edilmesine karar verildiği, İller Bankasınca bağış olarak halihazır haritaların yapılması için 2004 yılı yatırım programına alınan İşin ihale edilmesinin istenilmesi durumunda basılı olarak gönderilen meclis kararının imzalanması ve onaylanmasını takiben İade edilmesi gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine Belediye Meclisince herhangi bir toplantı yapılmaksızın 13.5.2004 günlü ve 4. sayılı meclis kararı olarak evrakın elden imzalatıldığı, bazı meclis üyelerinin kararı imzalamayıp durumu Kaymakamlığa bildirmeleri üzerine kararın 1580 sayılı Yasanın 71 inci maddesi uyarınca; tasdik edilmediği daha sonra 4.6.2004 günlü olağan meclis toplantısında aynı konunun görüşülerek karara bağlandığı kararın Kaymakamlıkça onandığı ve anılan Yasanın 53 üncü maddesi uyarınca belediye meclisi ve belediye başkanı hakkında gereğinin yapılmasının İstenildiği anlaşılmaktadır.

Belediye meclis üyelerinin bir kısminin hepsi bir yerde toplanmaksızın, 13.5.2004 günlü ve 4 sayılı karar haline getirilen basılı, boşlukları doldurulmuş İller Bankasınca istenilen belgeyi yetiştirilmek amacıyla teker teker evlerinde veya dükkanlarında imzaladıkları, bu kararın mülki amirce onaylanmaması nedeniyle yürürlük kazanmadığı, sonradan 4.6.2004 günlü meclis kararıyla aynı konuda karar alındığı görülmekte olup, olayda, anılan 53 ncü maddenin 1 inci bendinde öngörülen olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanma ve aynı maddenin 2 inci bendinde düzenlenen Kanunen belli edilen yer dışında toplanma eyleminin belirtilen zaruret hali nedeniyle bütün unsurları ile gerçekleştiğinden sözedilmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulünün uygun olacağı düşünülmekte: -

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 inci madde uyarınca gereği görüşüldü:

İçişleri Bakanlığınca 10.6.2004 günlü, 54285 sayılı başvuru île ... İli ... İlçesi Belediye Meclisinin 1580 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca feshi istenilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesi, 4.8.2004 günlü E:2004/2287, K:2004/3178 sayılı kararıyla; belediye meclisinin 7.10.1998 günlü, 3/6 sayılı kararıyla ... Belediye sınırlan içinde bulunan ... ve ... Mahallelerine ait halihazır haritalar" yapılmasının İller Bankasından talep edilmesine karar verildiğî, İller Bankasının bağış olarak halihazır haritaların yapılması için 2004 yılı yatırım programına alınan İşin İhale edilmesinin istenilmesi durumunda matbu olarak gönderilen meclis kararının imzalanması ve onaylanmasını takiben iade edilmesi gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine belediye meclisince herhangi bir toplantı yapılmaksızın evrakın elden imzalatıldığı, bazı meclis üyelerinin karan imzalamayıp durumu kaymakamlığa bildirmeleri üzerine kararın 1580 sayılı Yasanın 71.maddesi uyarınca tasdik edilmediği ve anılan Yasanın 53.maddesi uyarınca

Belediye meclisi ve belediye başkanı hakkında gereğinin yapılmasının istenildiğinin anlaşıldığı,söz konusu evrakın meclis kararı niteliğinde olması nedeniyle toplantı yapılması gerekmekte iken toplantı yapılmadan kararın elden dolaştırılarak imzalattırıldığı, bunun kanunen belirli olağan ve olağanüstü toplantı dışında kanunen belirli olan yerden başka bir yerde yapılan ti biçiminde yorumlanması gerektiğinin tartışmasız olduğu, 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesinde; belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, imar planlarının belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceğinin kurala bağlanmış olması ve 1580 sayılı Belediye Yasasının 70.maddesinin 9.bendinde de beldenin müstakbel şeklinin belirlenmesi ile umumi imar programları yapmanın belediye meclisinin görevleri arasında sayılmış olması karşısında imar planları yapma ve yaptırma işinin belediye meclisinin görevinde olduğu tartışmasız bulunduğundan, konunun 1580 sayılı Yasanın 70.maddesi uyarınca belediye meclisinin görevinde bulunmadığı iddiasına itibar edilmediği, her ne kadar aynı konu daha sonra 4.6.2004 günlü olağan meclis toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve kaymakamlıkça onaylanmış ise de, 13.5.2004 tarihinde olağan ve olağanüstü toplantılar dışında kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanarak meclis kararı alındığı sabit olduğundan, 1580 sayılı Belediye Yasasının 53/1. ve 2.maddesi uyarınca ... Belediye Meclisinin feshine ve aynı eyleme katılması nedeniyle anılan maddenin son fıkrası uyarınca belediye başkanın düşürülmesi isteminin kabulüne karar verilmiştir.

…Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini temsilen Başkanvekili, 4.8.2004 günlü, E:2004/2287, K:2004/3178 sayılı bu karara, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Ek 2.maddesi hükmüne göre itiraz etmektedirler.

1580 sayılı Belediye Yasasının 70. maddesinin 9. bendinde, beldenin müstakbel şeklinin, uygulama imar programlarının yapılması görevinin belediye meclisine ait olduğu, 3194 sayılı İmar Yasasının 7. ve 8. maddelerinde de belediye sınırlan içinde halihazır haritalar, nazım ve uygulama İmar planlarının belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yasanın 54.maddesinde, belediye meclisinin adi toplantısının Ekim, Şubat ve Haziran ayları başlarında olmak üzere yılda üç defa olduğu, 55.maddesinde adi ve fevkalade içtimaların ruznamesinin belediye reisi tarafından en az bir hafta evvel umum belediye azasının beldedeki adreslerine gönderileceği ve mahalli gazeteler ve sair münasip vasıtalarla ilan edileceği, müstacel hallerde bu müddetin üç güne İndirileceği; Yasanın belediye meclisinin feshini gerektiren hallerin düzenlendiği 53.maddesinde de, belediye meclisinin belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanması, kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanması halinde İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesh olunacağı, bu fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay kararı ile görevine son verileceği hükümleri yer almaktadır.

1580 sayılı Yasa hükümlerine göre, belediye meclisinin olağan yada olağanüstü toplantısından söz edilebilmesi için, yasa uyarınca yapılmış olan toplantıya çağrı belgelerinin, toplantı tutanaklarının, alınan kararlarının resmi kayıtlarının bulunması ve kararların Yasanın 67. maddesi uyarınca meclis başkanı ve katipler tarafından imzalanarak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Olayda, halihazır harita yapımı ile ilgili olarak İller Bankasına yetki verilmesi konusunda belediye meclisi kararının alınmasının gerektiği tartışmasızdır. Nitekim, 7.10.1998 günlü 3/6 sayılı belediye meclisi kararı ile bu konu karara bağlanmıştır. Bu karar gereğinin yapılmasının İller Bankasından İstenilmesi üzerine İller Bankasınca ilave halihazır harita yapımı işinin bağış olarak 2004 yılı yatırım programına alındığı belirtilerek anılan işin ihalesinin istenilmesi halinde matbu olarak gönderilen meclis kararının imzalanması ve onaylanarak gönderilmesi gerektiğinin bildirildiği, gönderilen matbu evrak, 13.5.2004 günlü, 4 sayılı belediye meclis kararı olarak belirlenerek, boşlukları doldurulduktan sonra toplantı yapılmaksızın elden meclis üyelerine imzalatıldığı, ancak bu kararın bazı meclis üyelerince imzalanmayarak durumun kaymakamlığa bildirilmesi üzerine kaymakamlıkça onaylanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, 13.5.2304 günlü belediye meclis kararı, harita yapımı işi için İller Bankasına yetki verilmesi yolunda 1998 yılında alınmış olan belediye meclisi kararının tekemmül ettirilmesine yönelik olarak matbu evrakın imzalanması suretiyle alınmış bir karar olup, 1580 sayılı Yasada tanımlanan belediye meclisi olarak nitelendirilmesine olanak bulunmadığından, ... Belediye Meclisinin 1580 sayılı Yasanın 53.maddesi kapsamında olağan yada olağanüstü toplantılar dışında ve belirli olan yerden başka bir yerde toplanması durumunun gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu meclis karan mevcut bir meclis kararının devamı niteliğini taşıması nedeniyle toplantı yapılması gerekmekte ise de, bu durum yukarıda açıklandığı üzere meclisin feshini gerektiren bir neden olmayıp, kararın geçersizliği sonucunu doğurabileceği ve 1580 sayılı Yasanın 74.maddesine göre İptalinin istenebileceği açıktır.

Kaldı ki, aynı konu 4.6.2004 günlü olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmış ve kaymakamlıkça da onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 1580 sayılı Yasanın 53.maddesi uyarınca ... Belediye Meclisinin feshedilmesi ve eyleme katılması nedeniyle Belediye Başkanının düşürülmesi istemi yerinde görülmediğinden itirazların kabulüne, Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesinin itiraza konu 4.8.2004 günlü, E:2004/2287, K:2004/3178 kararının kaldırılmasına 21.10.2004 günü oybirliği ile karar verildi.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA