kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2004/741 E.N , 2004/1854 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİNİN İSTENEBİLMESİ
İNŞAAT RUHSATININ VE BU RUHSATIN DAYANAĞI OLAN TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ
İNŞAAT RUHSATININ VE DAYANAĞI TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ
SÜRE BAŞLANGICI
TURİZM MERKEZİ İLANI İŞLEMİ VE BU İŞLEME DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATIN İPTALİ TALEBİ

Özet
TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU, BU BÖLGEDEKİ OTEL FONKSİYONUNA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATININ DA TURİZM MERKEZİ İLANININ UYGULAMA İŞLEMİ OLDUĞU SONUCUNA VARILDIĞINDAN, İNŞAAT RUHSATININ TURİZM MERKEZİ İLANI İŞLEMİNDEN BAĞIMSIZ BİR İŞLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ, TURİZM MERKEZİ İLANI İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNAN DAVACININ İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ İSTEMİYLE DE DAVA AÇABİLECEĞİ; İNŞAAT RUHSATINA ITTILA TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVA AÇILMIŞ OLMASI NEDENİYLE TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVADA SÜRE AŞIMI BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Danıştay Altıncı Dairesinin 21.11.2003 günlü, E:2003/1950, K:2003/6117 sayılı kararının süre ret ve ehliyet redde ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Davalı İdareler ve Müdahillerin Savunmalarının Özeti: Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi: Turizm merkezi ilanına ilişkin işlem düzenleyici işlem olması nedeniyle, bu işlemin uygulanması niteliğindeki inşaat ruhsatı üzerine açılan dava hakkında bu kapsamda yeniden değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi düşüncesiyle Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi: istanbul ili, Sarıyer ilçesi, ... bölgesi, ... Bayır, (398) ada, (40) sayılı parselin bulunduğu yerin Turizm merkezi alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ve anılan parsel için verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılan davayı 30.8.1989 günlü 89/14499 sayılı Bakanlar kurulu Kararına ilişkin kısmını süre inşaat ruhsatına ilişkin kısmını ehliyet yönünden reddeden Danıştay 6. Dairesinin 21.11.2003 günlü E:2000/1950 K:2003/6117 sayılı kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz dosyasının incelenmesinden; Boğaziçi bölgesinde ve turistik konaklama alanında kalan 40 sayılı parsel üzerine inşaat yapılması amacıyla düzenlenen inşaat ruhsatının, bölgenin turizm merkezi alanı ilan edilmesine ilişkin düzenleyici işlem niteliğinde olan Bakanlar kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin bir işlem olduğu, dolayısıyla 2577 sayılı yasanın 7/4. maddesi uyarınca olaya ıttıla tarihini takiben düzenleyici işlemle birlikte uygulama işlemine karşı davanın yasal süresinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8.6.2000 günlü, 457/ sayılı Kanunla değişik 2. maddesinde belirtildiği üzere, idari işlemler hakkında yetki, şekil sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri içir menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar iptal davası olarak tanımlanmış olup, bı davalar idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en önemli araçlardandır. Bı nedenledir ki iptal davasında davacı olabilmek için "menfaat ihlali" yeterli görülmüş, davaı ile dava konusu işlem arasında sadece meşru, kişisel ve güncel bir ilişkinin varlığı aranmıştır.

Bu anlayışla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10.6.1994 günlü, 40C sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin 1. maddesiyle değiştirilen : maddesinin 1. bendinin (a) alt-bendinde yer alan ".... kişisel hakları ihlal edilenler..." ibare nedeniyle söz konusu (a) altbent Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 günlü, E:19995/2 K: 1995/47 sayılı kararıyla Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş, iptal davalarım menfaatleri ihlal edilenlerin dava açabilecekleri esası benimsenmiştir. Kaldı ki, söz konu iptal kararına esas olan düzenlemede dahi "...çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunma imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere, şeklinde sınırlama ile çevre tarihi ve kültürel değerlerin korunması konularında açılac davalarda dava açma ehliyeti önceki düzenlemede olduğu gibi korunmuştur.
İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğu hul devletinde idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında en etkin araçlardan birisinin i| davaları olması anılan davaların açılmasında davacı olabilmek için menfaat ihlalinin yel bulunması karşısında tarihi ve kültürel değeri olan Boğaz bölgesinde yapılacak inşaat verilen inşaat ruhsatının İstanbul'da yaşayan hemşehri olarak iptalini istemekte davac dava açma ehliyetinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim; çevre tarihi ve kültürel değerlerin korunması gibi kamu yararını yakır ilgilendiren konularda sübjektif ehliyet koşulunun, bu durum dikkate alınarak yorumlanı gerektiğine ilişkin Danıştay kararları mevcuttur.
Bu durumda, bir bölgenin turizm merkezi ilanına ilişkin kararı kamu yar ilgilendiren genel nitelikte düzenleyici bir işlem olduğundan davacının semt sakini sıfc menfaatinin ihlal edildiğinden bahisle dava açma hakkı bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu Danıştay 6.1 kararının süre ve ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının bozulması gerek düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyanın teke ettiği görülmekle davacının yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya ince gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, ... Bölgesi, ... Bayırı, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yerin turizm merkezi olarak ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ve anılan parsel için verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi, 21.11.2003 günlü, E:2003/1950, K:2003/6117 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 2. maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davaların iptal davası olarak tanımlandığı, bu davaların idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en önemli araçlardan olduğu, ancak, yargısal denetim amacıyla her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için, dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması koşuluna ihtiyaç olduğu, her olay ve davada, yargı merciine başvurarak dava açan kişinin menfaatinin iptali istenen işlemle ne ölçüde ihlal edildiğinin takdirinin de yargı merciilerine bırakıldığı, iptal davası açılabilmesi için gerekli olan menfaat ilişkisinin kişisel, meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde gerçekleşeceği, başka bir anlatımla, iptal davasına konu olan işlemin davacının menfaatini ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için, davacıyı etkilemesi, yani davacının kişisel menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir ilişkinin bulunmasının gerektiği, aksi halde kişilerin kendisine etkisi bulunmayan, menfaatlerini ihlal etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma hakkının doğacağı ki, bu durumun idarenin işleyişini olumsuz etkileyeceği, herne kadar çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla kamu yararını yakından ilgilendiren konularda Danıştay içtihatlarıyla belde sakini olmak dava açmak için yeterli görülmüş ise de inşaat ruhsatının bu kapsamda düşünülmesinin mümkün olmadığı, inşaat ruhsatının iptali istemiyle dava açabilmek için komşu, bitişik parsel maliki ya da en azından mahalle sakini olmak gerektiği, olayda ise, ikamet ettiği yere uzak bir konumdaki bölgede adına kayıtlı taşınmazı bulunmayan, dolayısıyla işlem ile doğrudan hiç bir menfaat ilişkisi olmayan davacının, İstanbul İlinde yaşayan biri olarak inşaat ruhsatının iptali istemiyle açtığı bu davadaki isteminin, çevre, tarihi, kültürel değerlerin korunması gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar kapsamında değerlendirilemeyeceğihden dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varıldığı, davanın turizm merkezine ilişkin kısmına gelince; 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde, Bakanlar Kurulu kararlarına ve bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal davalarına Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağının hükme bağlandığı, bu durumda, düzenleyici işlem niteliğinde olmayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen turizm merkezi alanı ilanının iptali istemiyle anılan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren yasal dava açma süresi içinde Danıştay'da dava açılmasını gerektiği, dolayısıyla, düzenleyici işlem niteliğinde olmayan turizm merkezi alanı ilanı kararının iptali istemiyle bu alanda yer alan taşınmaz için verilen ruhsatın uygulama işlemi olduğu kabul edilerek dava açılmasının mümkün olmadığı, olayda, turizm merkezi alanına ilişkin karar 13.9.1989 günlü Resmi Gazete'de yayımlandığından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca izleyen altmış gün içinde dava açılması gerekirken bu kararın iptali istemiyle 7.4.2003 gününde kayda giren dilekçeyle açılan davada süre aşımı bulunduğu, öte yandan, olay tarihinde yürürlükte olan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre turizm merkezi ilanından sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı 1/5000 ölçekli, Turizm ve Kültür Bakanlığınca onaylı 1/1000 ölçekli planların bulunmadığı anlaşıldığından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptali istemiyle açılan davanın konusu bulunmadığı gerekçesiyle, davanın inşaat ruhsatına ilişkin kısmının ehliyet, turizm merkezi alanına ilişkin kısmının süre yönünden reddine, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ilişkin dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Davacı, bu kararın ehliyet ve süre redde ilişkin kısmını temyiz etmekte ve uyuşmazlığa konu inşaatın Boğaziçi'nin görüntüsünü bozacağı, kamu yararı gözetilerek davanın açıldığı, bu nedenle ehliyeti bulunduğu, turizm merkezi ilanına ilişkin işlemin düzenleyici işlem olmaması halinde öğrenme üzerine dava açılabileceği, bu nedenle davanın süresinde bulunduğu iddialarıyla bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmazın Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi sınırları içerisinde kaldığı ve bu kararın 13.9.1989 günlü, 20281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, turizm merkezi ilanından önce 18.2.1988 tarihinde 1/5000 ve 15.7.1988 tarihinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylandığı, buna göre parselin turizm konaklama alanı olarak öngörüldüğü, plan notu ile avan projeye göre uygulama yapılacağının belirtilmesi nedeniyle hazırlanan avan projenin 31.3.1988 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince, 27.10.1989 tarihinde (Turizm merkezi ilanından sonra) Turizm Bakanlığınca onaylandığı, İstanbul III Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 30.3.1990 günlü, 1863 sayılı kararı ile de plan şartlarına, avar proje ve Bakanlar Kurulu Kararına göre otel fonksiyonunun uygun olduğunun belirtildiği avan proje uyarınca H:87:60 metre yüksekliğindeki otel inşaatı için Sarıyer Belediye Başkanlığınca 1.12.1992'de inşaat ruhsatı verildiği ve ruhsatın 21.7.1995 ile 14.9.200( tarihlerinde yenilendiği, davacı tarafından inşaatın 12.4.2003 tarihinde görülmesi üzerin" bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için dava konusu işlemlerin niteliğinin ortay konulması gerekmektedir.Olay tarihinde yürürlükte bulunan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun : maddesinde, turizm merkezlerinin, turizm bölgeleri içinde veya dışında yeri, mevkii v sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen turizm yönünde önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade ettiği belirtilmiştir. Turizmi Teşvik Yasası'nc öngörülen nitelikleri haiz olan bir yerin Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi ilan edilme suretiyle bu yerin artık 2634 sayılı Yasa kapsamına dahil olacağı ve turizm merkezi sınırU içerisinde yapılacak olan bütün imar uygulamalarının anılan Yasal düzenlemeye tabi olacai bu nedenle turizm merkezi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının (karar ile belirlen* bölgeye yönelik olarak yerel nitelikte) düzenleyici işlem olduğu tartışmasızdır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alc ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibar başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem ve uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri yolundaki hükı uyarınca, bir düzenleyici işlemin iptali istemiyle uygulama işlemi nedeniyle dava açılması istenilmesi halinde ortada mutlaka bir uygulama işleminin bulunması gerekmektedir.

Olayda, uyuşmazlığa konu taşınmaz turizm merkezi olarak ilan edildikten sor kural olarak 2634 sayılı Yasa uyarınca bu yere ilişkin imar planlarının hazırlanıp onaylanır ve daha sonra turizm merkezi kararı ve imar planı koşulları uyarınca da öngörülen tur fonksiyonuna uygun olarak inşaat ruhsatının verilmesi ve böylece turizm merkezi ilanı başlayarak inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin bulunan birbirini takip eden uygul? işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmekte iken, turizm merkezi ilanından sonra yapı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, daha önce yapılmış olan i planlarında yer alan koşullara göre avan projenin hazırlandığı ve inşaat ruhsatının j/eri anlaşılmakta ise de, avan projenin turizm merkezi ilanından sonra Turizm Bakanlığına onaylandığı ve inşaat ruhsatının turizm konaklama alanına ilişkin olup, yenileme işlemle de turizm merkezi ilanından sonraki tarihli olduğu gözönünde bulundurulduğunda, ve inşaat ruhsatının tamamen turizm merkezi olarak belirlenen alandaki fonksiyona il olduğu, dolayısıyla her iki işlemin birbirinden ayrılmasının mümkün olmayıp, inşaat ruhse turizm merkezi kararının uygulanması yönünde tesis edilmiş bir uygulama işlemi olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemler hakkında işlemlerin bağımsız olarak değil bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde, idari işlemler hakkında, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar iptal davaları olarak tanımlanmıştır.

İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal denetim yoluyla sağlanmasında en etkin araçlardan biri iptal davaları olduğundan, iptal davalarında "menfaat ihlali" olarak tanımlanan sübjektif ehliyet koşulunun sübjektif hak ihlallerinin giderilmesiyle birlikte idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi kapsamında belirlenmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda menfaat ihlali koşulu, davacının idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisinin kurulması gereği şeklinde tanımlanmış olup, dava açma ehliyetinin iptal davasına konu olan kararın niteliğine göre idari yargı yerince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konularda vatandaş, belde veya semt sakini sıfatıyla dava açılabileceği Danıştay İçtihatlarıyla kabul edilmiştir.

Dava konusu turizm merkezi ilanına ilişkin kararda, kamu yararını yakından ilgilendiren konular kapsamında bulunması nedeniyle, aynı kentte yaşayan davacı tarafından dava konusu edilebileceği, davacıyla kamu yararını yakından ilgilendiren dava konusu karar arasında meşru, kişisel ve güncel menfaat ilgisinin olduğu açıktır.

Nitekim, Danıştay Altıncı Dairesince de, davacının turizm merkezi ilanına ilişkin karara karşı dava açma ehliyeti kabul edilmiştir. Düzenleyici işlem niteliğindeki bu işleme karşı dava açma ehliyeti bulunan bir kişinin, uygulama işlemini dava edemeyeceği düşünülemeyeceğinden, Dairece inşaat ruhsatının turizm merkezi ilanı işleminden bağımsız bir işlem olarak kabul edilmek suretiyle davacının bu işleme karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmasında isabet görülmemektedir.

Davanın yasal süresi içerisinde açılıp açılmadığı hususunun da yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi ve 2577 sayılı Yasanın yukarıda anılan 7. maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca, dava konusu düzenleyici işleme karşı, uygulama işlemi niteliğindeki inşaat ruhsatına ilişkin olarak yasal süresi içerisinde davanın açılıp açılmadığının belirlenmesi gerekecektir.

Danıştay Altıncı Daire içtihatları ile de kabul edildiği üzere, düzenleyici işlemin uygulanması üzerine her iki işlemin de iptali istemiyle vatandaş sıfatıyla dava açılması halinde, uygulama işleminin (olayda inşaat ruhsatı) başka şekilde öğrenildiğinin kanıtlanamaması durumunda bu işleme ıttıla tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde açılan davaların süresinde olduğu kabul edilmektedir.

Olayda da, davacı tarafından uyuşmazlığa konu taşınmaza ilişkin inşaat ruhsatından haberdar olunduğu tarihten itibaren yasal süresi içerisinde dava açılmış olması nedeniyle, işin esasının incelenmesi gerekirken, turizm merkezi ilanına ilişkin olarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Altıncı Dairesinin 21.11.2003 günlü, E:2003/1950, K:2003/6117 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün bozulmasına, işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine gönderilmesine, 11.11.2004 günü, esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddiile Danıştay Altıncı Dairesinin 21.11.2003 günlü, E:2003/1950, K:2003/6117 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün onanması oyuyla, karara karşıyız.

KARŞI OY

XX- İstanbul İli Sarıyer İlçesi, ... Bölgesi, ... Bayırı, ... ada, ... parsel sayı' uyuşmazlığa konu taşınmazın 2634 sayılı Yasa ile öngörülen nitelikleri taşıdığı sonucum varılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi olarak ilan edildiği ve kararın Resrr Gazete'de yayımlandığı anlaşıldığından, işlemin düzenleyici işlem niteliğinde olduğ tartışmasızdır.

Bu durumda Danıştay Altıncı Dairesince bu düzenleyici işleme karşı açılan davanı yasal süresi içerisinde bulunup bulunmadığı belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirke süre aşımı yönünden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyize, konu Danıştay Altıncı Daire kararının bu gerekçev bozulması oyuyla karara gerekçe yönünden karşıyım.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA