kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/271 E.N , 2005/273 K.N.

İlgili Kavramlar

SENDİKA
GENEL SAĞLIK NEDENİYLE ERTELEME
GREVİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Özet
YASAL BİR GREVİN YASADA ÖNGÖRÜLEN ANLAMDA GENEL SAĞLIĞI BOZUCU NİTELİKTE GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN, TOPLUMUN ÖNEMLİ BİR KESİMİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN CİDDİ BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA KALMASININ VE BU SAKINCANIN DA, ANAYASAL HAKKIN SÜRELİ DE OLSA KULANILMASINI ENGELLEYEN GECİKTİRME YETKİSİNİN KULLANILMASINDA, BAŞKA BİR YOLLA DA GİDERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASININ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti:Danıştay Onuncu Dairesinin 16.10.2002 günlü, E:2000/4445, K.2002/3895 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare ttarafından istenilmektedir.

Davacının Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Pınar Kara'nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Bilgin Arısan'ın Düşüncesi : Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) tarafından, İzmir Buca Belediyesinde uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin 2000/1164 sayılı ve 24.8.2000 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal eden Danıştay 10 uncu Dairesi kararının temyizen incelenerek bozulması taleb edilmektedir.

Dava dosyasında mevcut belgelerin incelenmesinden, davacı Genel İş Sendikası tarafından Buca Belediyesinde uygulanmakta olan grev neticesinde mezkur belediyede çop.yığınlarının büyük boyutlara ulaşarak mevsimin de yaz olması sebebiyle kokuşmaların başlaması ve halktan gelen yoğun şikayetler ve bölgeye gelen çok sayıdaki yabancı turistlerde ülkemiz hakkında çok olumsuz kanaatler ve düşünceler meydana gelmesi ve ülkemiz hakkında son derece kötü imaj uyardırması ve halkın sağlığını tehdit etmeye başlayan çok tehlikeli şartların ortaya çıkması sebebiyle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ve erteleme kararı ile 2822 sayılı Kanunun 35 üncü maddesi amir hükmü gereğince başlayan ihtilafın çözümü çalışmalarının başlamasını temin için çıkartılmış bulunan dava konusu grev erteleme kararnamesi; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 33 üncü maddesi amir hükmüne uygun bulunduğundan aksine verilen Danıştay 10 uncu Dairesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, davacı sendika tarafından İzmir Buca Belediyesi Başkanlığında uygulanmakta olan grevin genel sağlığı bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin 24.8.2000 günlü, 2000/1164 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onuncu Dairesinin 16.10.2002 günlü, E:2000/4445, K:2002/3895 sayılı kararıyla; Anayasa ve 2822 sayılı Yasanın ilgili hükümlerine göre, bir Anayasal hak ve işçi açısından güvence olan grev hakkının yasada belirtilen sebepler dışında ertelenebilmesine olanak bulunmadığı, yasal bir grevin yasada öngörülen anlamda genel sağlığı bozucu nitelikte görülebilmesi için toplumun önemli bir kesiminin sağlık yönünden ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalması ve bu sakıncanın Anayasal hakkin süreli de olsa kullanılmasını engelleyen geciktirme yetkisinin kullanılmasından başka bir yolla da giderilmesinin mümkün olmamasının gerektiği, kararın, uygulanmakta olan grevin genel sağlığı bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle alındığı, davalı idarenin savunmasıyla, dosyada bulunan bilgi ve begelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu; geciktirmeye konu grevin, her grevin bünyesinde bulunan kaçınılmaz sakıncalar dışında genel sağlığı bozucu nitelikte bulunmadığı, ayrıca idarece grev uygulamasında doğan sakıncaların grevin geciktirilmesinden başka bir yolla giderilmesine çalışıldığını belirtir bir işarete de rastlanmadığı, bu haliyle idarenin savunmasında öne sürülen sebeplerin dava konusu kararın alınmasını haklı kılacak nitelikte görülmediğı gerekçesiyle dava konusu karann iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdare; dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 33.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak tesis edildiğini, zira çöp yığınlarının büyük boyutlara ulaşması, mevsimin yaz olması, kokuşmaların başlaması, halktan gelen şikayetlerin artması, ayrıca mevsim gereği ülkemize gelen yabancı turistlerin ülkemiz hakkında yanlış kanılara varması ve tarafların uyuşmazlığın çözümü yolundaki çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle Bakanlar Kurulunca, bu grevin halkın sağlığı ile yakından ilgili olduğuna karar verilerek, grevin 60 gün süre ile ertelendiğini, ayrıca Erteleme Kararnamesinin yürürlüğe girmesinden sonra 28.8.2000 tarihinde, Prof.Dr. ...'in uyuşmazlığın çözümü İçin arabulucu olarak görevlendirildiğini ileri sürerek, Daire kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 16.10.2002 günlü, E:2000/4445, K:2002/3895 sayılı kararının ONANMASINA, 14.4.2005 günü oybirliği ile karar verildi. 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA