kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/87 E.N , 2005/196 K.N.

İlgili Kavramlar

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İMAR VE YOL DÜZENİ PLANLARI
YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ

Özet
8.5.2003 GÜNLÜ, 25102 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN 4856 SAYILI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİ UYARINCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLAN VE BUNLARA AİT DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ OLARAK 8.5.2003 TARİHİNDEN ÖNCE ONAYLANMAK ÜZERE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA İNTİKAL ETTİRİLMİŞ BULUNAN PLANLARLA İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERİN, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA TAMAMLANARAK ONAYLAYACAĞI HAKKINDA


İçtihat Metni

İstemin Özeti:Danıştay Altıncı Dairesinin 24.9.2002 günlü, E:2001/2097, K:2002/4001 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Arslan'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan 17.3.2001 günlü, 24345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi 24.9.2002 günlü, E.-2001/2097, K:2002/4001 sayılı kararıyla, 444 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine göre "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re'sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının kurulması ile bu kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." hükmünün yer aldığı, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 2. maddesinde ise, özel kanunlara göre belirlenen alanlarda kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunun belirtildiği, bu durumda, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin, yukarıda yazılı olan Kanun Hükmünde Kararname ile her ölçekteki planlama yetkisinin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına verildiği özel çevre koruma bölgelerinde geçerli olmadığı ve bu bölgelerde uygulanmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu yönetmelikte hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacı, özel çevre koruma bölgelerinde plan onama yetkisinin Kurullarında olduğu, yönetmelik değişikliğinde açıkça özel çevre koruma bölgelerinde yönetmeliğin uygulanamayacağı yönünden bir düzenleme bulunmadığı iddialarıyla kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

8.5.2003 günlü, 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (h) bendinde, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamanın Çevre ve Orman Bakanlığı'nın görevlerinden olduğu, yine, Yasa'nın 10. maddesinin (c) bendinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü'nün, ... çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamakla görevli olduğu hükme bağlanmış ise de, adı geçen Yasa'nın yayınlandığı 8.5.2003 tarihinde yürürlüğe girmekle bu tarihten itibaren hüküm ifade ettiği ve Yasa'ya 4864 sayılı Yasa'nın 11. maddesi ile 29.5.2003 tarihinde eklenen Geçici 6. maddesinde yer alan " 2 nci maddenin (h) bendinde ve 10 uncu maddenin (c) bendinde belirtilen, kalkınma, bölge ve metropoliten imar planlarına uygun olarak yapılan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları ve bunlara ait değişikliklerle ilgili olarak, 8.5.2003 tarihinden önce onaylanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunan planlarla ilgili iş ve işlemler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tamamlanarak onaylanır." hükmü gözönünde bulundurulduğunda, dava konusu Yönetmeliğin 4. ve 6. maddesinde ölçek belirtilmek suretiyle çevre düzeni planının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılan ve onaylanan planlar olarak tanımlanmasında işlem tarihindeki mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Altıncı Dairesinin 24.9.2002 günlü, E:2001/2097, K:2002/4001 sayılı kararının onanmasına, 31.3.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA