kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/122 E.N , 2005/238 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREV NEDENİYLE ÖLÜM VEYA SAKATLANMA
NAKDİ TAZMİNAT

Özet
BAŞKOMİSERİN ÖLÜMÜ KARAKOL AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE İKİ POLİS MEMURUNUN YAPMIŞ OLDUKLARI KAVGAYA MÜDAHALE SIRASINDA MEYDANA GELDİĞİNDEN, KANUNUN AMAÇLADIĞI ANLAMDA BİR ÖLÜM NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN KABULÜNE OLANAK BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA DAVACININ NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Davacının başkomiser olan babasının görevi sırasında öldürülmesi nedeniyle, 2330 sayılı Kanun uyarınca nakdi tazminat ödenmesi isteğinin reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunun 1.9.1996 günlü, 234 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Ankara 8. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 29.5.1998 günlü, E:1997/1214, K:1998/597 sayılı kararın, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.3.2001 günlü, E: 1998/7238, K:2001/1057 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin olarak verilen 25.10.2002 günlü, E:2002/1385, K:2002/1095 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Yakup Bal'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Zümrüt Öden'in Düşüncesi: Davacının, Antalya İli Elmalı İlçesi Emniyet müdürlüğünde Başkomiser olan babasının, karakol binasında iki polis memurunun kavgasına müdahalesi sırasında vurularak ölmesi nedeniyle, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan yararlanmak için yaptığı başvuruyu reddeden davalı idare işlemini, davacının babasının ölümünün, karakol binasındaki güven ve asayişin korunmasını sağlamak amacıyla yapılan bir eylem sonucunda gerçekleştiği ve bu durumun 2330 sayılı Yasa kapsamına girdiği gerekçesiyle iptal eden Ankara 8.İdare Mahkemesi kararı, Danıştay Onuncu Dairesince, ölüm olayının Yasa kapsamına girmediği gerekçesiyle bozulmuştur.

Bu kez, Danıştayın bozma kararına Uymayarak ilk kararında ısrar eden İdare Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin l.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, davacının başkomiser olan babasının görevi sırasında öldürülmesi nedeniyle, 2330 sayılı Kanun uyarınca nakdi tazminat ödenmesi isteğinin reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonunun 1.9.1996 günlü, 234 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 8. İdare Mahkemesi 29.5.1998 günlü, E:1997/1214, K:1998/597 sayılı kararıyla davacının vefat eden babasının başkomiser olarak 2330 sayılı Kanun kapsamında olduğu, hizmet binası içinde görevli olduğu sırada iki polis memurunun kavgasına kendi kişisel sorunu olmadığı halde müdahale ettiği, bunun güven ve asayişin korunmasına yönelik bir görev olduğu, bu görevi sırasında vefat eden kişinin mirasçılarının anılan kanundan yararlandırılarak kendilerine nakdi tazminat ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Anılan karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Onuncu Dairesinin 22.3.2001 günlü, E: 1998/7238, K:2001/1057 sayılı kararıyla; nakdi tazminat ödenmesi isteminin dayanağı olan başkomiserin ölümünün, Elmalı İlçe Merkez Karakol Amirliği hizmet binası içerisindeki iki polis memurunun yapmış oldukları kavga olayına müdahale sırasında meydana geldiği, 2330 sayılı Kanun kapsamında kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle . bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.10.2002 günlü, E:2002/1385, K:2002/1095 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Daire kararında da belirtildiği üzere; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için iç güvenlik ve asayişin korunmasına, kaçakçılığın men ve takibine ilişkin bir görevden dolayı, yada sona ersede bu görev nedeniyle; ölüm veya, sakatlanmanın meydana gelmesi gerekli olup, dava konusu olayda, başkomiserin ölümü, Elmalı İlçe Merkez Karakol Amirliği hizmet binası içerisinde iki polis memurunun yapmış oldukları kavgaya müdahale sırasında meydana geldiğinden, Yasanın amaçladığı anlamda bir ölüm niteliğinde olduğunun kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.10.2002 günlü, E.-2002/1385,K.-2002/1095 sayılı ısrar kararının. BOZULMASINA, dosyanın Ankara 8. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14.4.2005 günü' oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.10.2002 günlü, B2002/1385, K:2002/1095 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA