kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/228 E.N , 2004/587 K.N.


Özet
LİSE MEZUNLARININ MESLEKİ EĞİTİMİ ( LİMME )PROJESİ KAPSAMINDA ÖRGÜN MUHASEBE PROGRAMINA DEVAM EDEREK TİCARET LİSESİNDEN DİPLOMA ALAN DAVACI, YAPMAKTA OLDUĞU SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ TİCARET LİSESİ VEYA MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAMASI NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNİ TALEP ETMİŞTİR. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, İSTİHDAM İÇİN GEREKLİ YETERLİLİĞE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERE İSTİHDAM SAĞLAMAK AMACIYLA MESLEK EĞİTİMİNE KATILANLARIN, MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YARARLANDIĞI HAKLARDAN YARARLANMA OLANAĞI TANIMIŞTIR. DAVACI DA BU KAPSAMDA TİCARET LİSESİ DİPLOMASI ALARAK DAVALI İDAREYE BAŞVURMUŞ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLEREK STAJA BAŞLAMIŞTIR. BU AŞAMADAN SONRA STAJIN İPTAL EDİLMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.12.2002 günlü, E: 2002/1221, K: 2002/1688 sayılı ısrar kararını davalı idareler temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Savunmanın Özeti : Davacı davalı idarelerin temyiz dilekçelerine yanıt vermemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi E's'nin Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ü.E'nin Düşüncesi : Önceki kararda ısrar edilmek suretiyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin bozma kararında yer alan gerekçelerle bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca gereği görüşüldü:

KARAR : Lise Mezunlarının Mesleki Eğitimi ( LİMME )Projesi kapsamında örgün muhasebe programına devam ederek ticaret lisesinden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının, öğrenim durumunun 3568 Sayılı Yasanın 5/B maddesinde yer alan liselerden ( Ticaret, Maliye Meslek Liseleri )mezun olmaması nedeniyle TÜRMOB'un 1994/13 sayılı genelgesine dayalı olarak iptaline ilişkin Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu'nun 27.11.1998 günlü, 238 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 31.05.2000 günlü, E: 1999/1030, K: 2000/438 sayılı kararıyla; davacının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının öğrencilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlanmasına olanak sağlayan meslek lisesi diplomasını ilgili mevzuatına göre almaya hak kazanarak başvurduğu ve staja başlatıldığına göre stajının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin, 17.04.2001 günlü, E: 2000/5552, K: 200111722 sayılı kararıyla; davacının ticaret lisesi mezunu olmadığı, ancak LİMME projesi programları sonucunda diploma aldığının anlaşıldığı ve ticaret lisesi veya maliye meslek lisesi mezunu sayılamayacağından stajının iptal edilmesine yönelik işlemde hukuk ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

Ankara 7. İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak, 23.12.2002 günlü, E: 2002/1221, K: 2002/1688 sayılı kararıyla; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 5. maddesinin ( B )bendinde ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanların, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışacakları staj süresinin ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıl olduğunun hükme bağlandığı, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği'nin 7. maddesinde aday meslek mensubu olma şartları arasında bu koşula da yer verildiği, yönetmeliğin 24/a maddesinde ise, bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların stajı tamamlamalarına izin verilmeyeceği ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişkilerinin kesileceğinin hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, liseyi bitirdikten sonra Lise Mezunlarının Mesleki Eğitimi ( LİMME )programı çerçevesinde ticaret lisesi öğrenimini tamamlayarak, 11.10.1991 tarihinde meslek lisesi diploması alan davacının, bu diplomayı sunarak Nisan 1995 tarihinden itibaren 6 yıllık stajına başladığı daha sonra, TÜRMOB'un 1994/13 sayılı genelgesinde LİMME mezunlarının stajının kabul edilmediğinin belirtildiğinden bahisle Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu'nun 27.11.1998 tarih ve 238 sayılı kararı ile stajının iptal edildiğinin belirtilmesi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde Türk Milli Eğitiminin amaçlan arasında Türk milletinin bütün fertlerini ilgili istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar kazandırmak maksadıyla, hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarım sağlamanın sayıldığı, 7. maddesinde fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayatı boyunca devam etmesinin esas olduğu, gençlerin eğitim yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak ve gerekli tedbirleri almasının da bir eğitim görevi olduğu belirtilmektedir.

Aynı kanunun 14. maddesinde, milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanıp gerçekleştireceği, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 37. maddesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları düzenleyeceğinin hükme bağlandığı, anılan düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Lise Mezunlarının Mesleki Eğitimi Yönetmeliği'nin 21. maddesinde de bu yönetmelik kapsamındaki meslek eğitimine devam edenlerin, bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlar öğrencilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlanacaklarının belirtildiği, 3568 Sayılı Yasanın kamusal niteliği ve davalı odaların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları oldukları gözetildiğinde, bu kuruluşların milli eğitim temel amaçlarıyla örtüşen uygulamalar içinde bulunmaları ve ilgili mevzuatına uygun olarak alınmış meslek lisesi diplomalarım geçerli kabul etmelerinin kamu hizmetinin bütünlüğü açısından zorunlu olduğu, bu durumda davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının öğrencilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlanmasına olanak sağlayan meslek lisesi diplomasını ilgili mevzuatına göre almaya hak kazanarak davalı idareye başvurduğuna ve başvurusu da kabul edilerek staja başladığına göre, daha sonra stajının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idareler, 3568 Sayılı Yasanın 5/B maddesinde serbest muhasebeci olmak için ticaret ve maliye meslek lisesi mezunu olma şartının getirildiğini, davacının ise anılan lise mezunu olduğunun kabul edilemeyeceğini ve bu şartın yorumla yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

SONUÇ : Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 23.12.2002 günlü, E: 2002/1221, K: 2002/1688 sayılı ısrar kararının ONANMASINA, dosyanın Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 27.05.2004 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 17.04.2001 günlü, E: 2000/5552, K: 2001/1722 sayılı, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunan kararında yer alan gerekçe doğrultusunda, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulü ile Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 23.12.2002 günlü, E: 2002/1221, K: 2002/1688 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA