kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdare D.Gen.Kur. 2003/794 E.N , 2003/761 K.N.

İlgili Kavramlar

BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARINA İTİRAZIN REDDİ
DANIŞTAY TARAFINDAN BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİNE İLİŞKİN VERİLEN KARARA İTİRAZIN REDDİ KARARI
KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEMESİ

Özet
1580 SAYILI BELEDİYE YASASININ 53. MADDESİ UYARINCA BELEDİYE MECLİSİNİN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ KARARINA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE DAİR DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 30.5.2003 günlü, E: 2003/305, K: 2003/369 sayılı kararına karşı, karar düzeltme isteminde bulunmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi : İstemin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : ... İli Merkez İlçeye bağlı ... Belediye meclisinin feshedilmesi istemi üzerine açılan davada verilen Danıştay 8. Dairesinin ... Belediye Meclisinin 1580 sayılı Yasanın 53/3. maddesi uyarınca fesih olunmasına ilişkin karara vaki meclis üyelerinin itirazlarını reddeden İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

2577 sayılı Yasanın 54. maddesinde, Danıştay Dava Daireleri veya İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği, aynı yasanın ek 2. maddesinde de, Belediyeler ile özel idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetlerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar üzerinden verilen kararlara karşı, tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri genel Kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın bir ay içinde sonuçlandırılacağı ve itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu hükümleri yer almıştır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre Belediye Meclisinin feshine ilişkin karara vaki itirazı inceleyerek sonuçlandıran İdari Dava Daireleri Genel Kurul kararlarına karşı karar düzeltilmesi isteminde bulunulması olanağı bulunmadığından, kararın düzeltilmesi isteminin incelenmesizin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

... İli Merkez İlçeye bağlı ... Belediye Meclisinin 2003 mali yılı bütçesini kabul etmeyerek görevini yapmaktan kaçınması nedeniyle feshedilmesi istemiyle açılan davada, 1580 sayılı Belediye Yasasının 53. maddesi uyarınca belediye meclisinin feshedilmesine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.2.2003 günlü, E:2002/5506, K:2003/710 sayılı kararına yapılan itirazın reddine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 30.5.2003 günlü, E:2003/305, K:2003/369 sayılı kararına karşı, belediye meclisi üyeleri karar düzeltme isteminde bulunmaktadırlar. Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan "Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur." hükmü uyarınca, belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar üzerindeki yargı denetimi konusunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde hükmü ile özel bir yargılama usulü kabul edilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen ek madde 2'de "Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar, belediye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkan vekilinin savunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde süresinin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir.

Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz bir ay içinde sonuçlandırılır.

İtiraz üzerine verilen karar kesindir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümle hem belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemlerin karara bağlanması, hem de yargı yerince verilen karara karşı yapılacak başvuru üzerine izlenecek yol belirlenmiş ve özel bir yargılama usulü öngörülmüştür.

İdari yargı yerlerinin idari davalar nedeniyle verdiği kararlara yönelik olarak düzenlenen kanun yollarının ise, özel bir yargısal denetim yolu olan ve bu nedenle de özel bir yargılama usulü benimsenen bakılan uyuşmazlıkta uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2577 sayılı Kanunda bu yönde bir atıf da yer almamaktadır.

Bu durumda, karar düzeltme isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddine, 6.11.2003 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA