kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri 2005/73 E.N , 2005/172 K.N.


Özet
NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN SATIŞ TARİHİNDE 3065 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY MEYDANA GELDİĞİNDEN, ARAÇ SATIŞ BEDELİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİNİN DE BU TARİH ESAS ALINARAK BEYAN EDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Sattığı araç bedelini 2000/Temmuz dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesine dahil etmeyen davacı adına, takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden re'sen katma değer vergisi salınmış, vergi zıyaı cezası kesilmiştir.

Adana 2.Vergi Mahkemesinin 19.3.2002 günlü ve E:2001/1228, K:2002/299 sayılı kararıyla; davacı vekili ... tarafından söz konusu otobüsün Mersin ... Noterliğinin 19.7.2000 tarih ve ... sayılı taşıt satış sözleşmesiyle satıldığı, satış nedeniyle faturanın 1.8.2000 tarihinde düzenlendiği ve satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Ağustos döneminde beyan edilerek tahakkuk fişi düzenlendiği, bu döneme ait indirimler toplamının hesaplanan katma değer vergisinden fazla olması nedeniyle bir sonraki döneme devreden katma değer vergisi bulunduğu, buna rağmen, davacının beyanı dikkate alınmayarak matrah takdiri yoluna gidildiğinin anlaşıldığı, olayda, aracın 1.8.2000 tarihinden önce satıcı tarafından alıcıya teslim edildiğine ilişkin olarak davalı idare tarafından yapılmış bir tespit bulunmadığı, bu itibarla, davacı tarafından alıcının kesin olarak aracı satın aldığını belirttiği ve faturanın düzenlendiği 1.8.2000 tarihinin malın teslim tarihî olarak kabulünün zorunlu olduğu, 1.8.2000 tarihinde düzenlenen faturaya ilişkin katma değer vergisinin de Ağustos döneminde beyan edildiği anlaşıldığından, aynı verginin davacıdan tekrar istenilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 13.4.2004 günlü ve E:2003/589, K:2004/968 sayılı kararıyla; noter satış sözleşmesinde, satıcı vekilinin vergisi uyuşmazlık konusu olan aracı teslim ettiği, .alıcı şirket yetkilisinin de aracı teslim aldığı yolundaki beyanları karşısında aracın sözleşmenin düzenlendiği 19.7.2000 tarihinde alıcıya teslim edildiği sonucuna varıldığı, bu durumda, 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca vergiyi doğuran olayın aracın teslim edildiği 19.7.2000 tarihinde meydana geldiği, dolayısıyla faturanın düzenlendiği 1.8.2000 tarihini aracın teslim tarihi olarak kabul etmek suretiyle dava konusu işlemi iptal eden mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Adana 2.Vergi Mahkemesi 15.12.2004 günlü ve E:2004/1393, K:2004/1599 sayılı kararıyla, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, aracın teslim tarihinin noter satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih olduğu, tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürüterek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunmada bulunulmamıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem ULAŞ'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS'ın Düşüncesi: Danıştay Yedinci Dairesinin 13.4.2004 gün ve 2003/589 sayılı kararında yazılı savcı düşüncesi uyarınca temyiz isteminin kısmen reddi ile mahkeme ısrar kararının vergi aslına ilişkin hüküm fıkrasının onanması, kısmen kabulüyle cezaya ilişkin hüküm fıkrasının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, katma değer vergisine tabi olduğu, aynı Kânunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, 10 uncu maddesinde de, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Olayda, davacı vekilince 19.7.2000 tarihli noter satış sözleşmesiyle satılan araca ilişkin fatura 1.8.2000 tarihinde düzenlenmiş ve aracın satış bedeli Ağustos dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesine dahil edilmiştir. Dava dosyasında yer alan noter satış sözleşmesinde, satıcı vekilinin vergisi uyuşmazlık konusu aracı teslim ettiği, alıcı şirket yetkilisinin de aracı teslim aldığı yönündeki beyanları karşısında, aracın sözleşmenin düzenlendiği 19.7.2000 tarihinde alıcıya teslim edildiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca vergiyi doğuran olay, aracın teslim edildiği 19.7.2000 tarihinde meydana geldiğinden, faturanın düzenlendiği 1.8.2000 tarihi aracın teslim tarihi olarak kabul edilerek vergi ve cezanın belirtilen gerekçeyle kaldırılması yolunda verilen ısrar kararında yasal isabet görülmemiştir.

Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, Adana 2.Vergi Mahkemesinin 15.12.2004 günlü ve E:2004/1393, K:2004/1599 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 17.6.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA