kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri 2005/112 E.N , 2005/259 K.N.


Özet
İHRAÇ KAYDIYLA MAL SATIŞINDA, KATMA DEĞER VERGİSİ TECİL UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN TESLİM EDİLEN MALIN NEVİ DEĞİŞTİRİLMEDEN AYNEN İHRAÇ EDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Yükümlü şirketin 1999/Nisan döneminde ihraç kaydıyla mal satışından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi için yaptığı tecil başvurusunun reddine dair işlem ile bu işleme dayalı olarak düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Bursa Vergi Mahkemesi 14.5.2002 günlü ve E:2000/624, K:2002/621 sayılı kararıyla; olayda yükümlü şirketin 1999/Nisan dönemine ait katma değer vergisi beyannamesini süresinde verdiği ve ihraç kaydıyla mal satışından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi için tecil talebinde bulunduğu, bunun üzerine davalı idarece yapılan incelemelerde ilgili döneme ait fatura örnekleri ile gümrük çıkış beyannamelerinin karşılaştırılması sonucu yükümlü şirket tarafından ihraç kaydı ile viskon kumaş satışı yapıldığı ancak ihracatçı firma tarafından ihraç edilen malların viskon dokuma bayan bluzu olduğunun görüldüğü ve ihraç kaydı ile satılan malların yasal hükümlere uygun olarak ihraç edilmediği görüşüyle tecil terkin isteminin reddi yönünde işlem tesis edilerek vadesinde ödenmeyen katma değer vergisi alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendiği hususlarının anlaşıldığı, davalı idarece, 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların aynen ihraç edilmesi gerekeceği ifadesinden hareketle, yükümlü şirketin kumaş teslimlerinin, teslim alan tarafından konfeksiyon haline getirilmek suretiyle ihracı eleştirilmiş ise de, olayda imal edilen emtianın viskon kumaş, ihraç edilenin ise viskon bluz olması durumu ihraç edilen emtianın niteliğinin değiştiğinin kabul edilmesi sonucunu doğurmayacağından, tecil başvurusunun reddine dair işlem ile ödeme emrinin iptaline karar vermiştir.

Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi 18.5.2004 günlü ve E:2002/5688, K:2004/3310 sayılı kararıyla; yükümlü şirket tarafından ihraç kaydıyla viskon kumaş satıldığı halde ihracata konu malların viskon dokuma bayan buluzu olduğunun dosyanın incelenmesinden anlaşıldığı, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının, 3297 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen (C) bendi ile 5.3.1988 tarih ve 19745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 7 nci bölümünde yer alan hükümler gereğince, imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, bu nedenle olayda ihracatçı firmaya teslim edilen malların ihracat istisnasından yararlanmasının mümkün olmadığı, gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Bursa Vergi Mahkemesi 23.11.2004 günlü ve E:2004/1487, K:2004/1520 sayılı kararıyla, davanın kabulü yolundaki kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, yürürlükteki mevcut düzenleme uyarınca yükümlü şirketin katma değer vergisi tecil uygulamasından yararlanma imkanı olmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunmada bulunulmamıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yakup KAYA'nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Tekstil işi ile uğraşan yükümlü şirketin 1999/Nisan döneminde ihraç kaydı ile mal satışından dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi için yaptığı tecil talebinin reddine dair işlem ile bu işleme dayalı olarak düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun >11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına 3297 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen (c) bendinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, sözkonusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı, ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde tecil olunan verginin tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunacağı hükmü yer almaktadır.

5.3.1988 tarih ve 19745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanması başlıklı (7). bölümünde de, imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, imalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimlerde tecil-terkin işleminin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Olayda yükümlü şirket tarafından ihraç kaydı ile viskon kumaş satıldığı halde ihracata konu malların viskon dokuma bayan bluzu olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından, yukarıda açıklanan yasa ve tebliğ hükümleri uyarınca ihracatçı firmaya teslim edilen malların ihracat istisnasından yararlanması mümkün değildir. Bu durumda yükümlü şirketin tecil talebinin reddine dair işlem ile bu işleme dayalı olarak düzenlenen ödeme emrini iptal eden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Bu nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Bursa Vergi Mahkemesinin 23.11.2004 günlü ve E:2004/1487, K:2004/1520 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 18.11.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA