kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri 2004/7067 E.N , 2007/124 K.N.


Özet
MANİSA SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MEMUR OLAN VE ANILAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ BOŞ ŞEF KADROLARI İÇİN 18.7.1996 TARİHİNDE YAPILAN SINAVI 74.00 PUANLA 10. SIRADA KAZANAN DAVACININ, ŞEFLİK SINAVINI KAZANDIĞINDAN BAHİSLE ANILAN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MEVCUT OLAN BOŞ ŞEF KADROSUNA ATANMAK AMACIYLA YAPTIĞI 5.9.2001 TARİHLİ BAŞVURUSUNUN, YENİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA OLMASI VE SÖZKONUSU YÖNETMELİĞİN "KAZANILMIŞ HAKLAR" BAŞLIKLI 26. MADDESİNCE DE, BU YÖNETMELİKTE SAYILAN GÖREV UNVANLARINA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ATANMIŞ OLANLARIN KAZANILMIŞ HAKLARININ SAKLI OLDUĞU BELİRTİLİRKEN, YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ OLAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILAN SINAVLARDA BAŞARILI OLUP; KADROSUZLUK NEDENİYLE ATANAMAYANLAR AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAKKA YER VERİLMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE, DAVACININ KAZANILMIŞ HAKKINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN, YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE GETİRİLEN YENİ ATAMA USUL VE ESASLARI GEREĞİNCE, DAVACININ ATANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TESİS EDİLEN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Vekili: Av....

Karşı Taraf

Vekili: Av....

İsteğin Özeti: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.6.2003 günlü, E:2003/1578, K:2003/3173 sayılı bozma kararına uyularak verilen Manisa İdare Mahkemesi'nin 28.5.2004 günlü, E:2003/1017, K:2004/560 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Vahit Kınalıtaş

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısıs : Gülen Aydınoğlu

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Dava, Manisa Sigorta İl Müdürlüğü'nde memur olan ve anılan İl Müdürlüğü'ndeki boş şef kadroları için 18.7.1998 tarihinde yapılan sınavı 74.00 puanla 10. sırada kazanan davacının, şeflik sınavını kazandığından bahisle, anılan İl Müdürlüğü'ndeki mevcut olan boş şef kadrosuna atanmak amacıyla yaptığı 5.9.2001 tarihli başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Manisa İdare Mahkemesi'nin 28.11.2002 günlü, E:2002/772, K:2002/1098 sayılı kararıyla; davacının 18.7.1998 tarihinde yapılan şeflik sınavını 74 puan alarak 10. sırada kazandığı, Manisa Sigorta İl Müdürlüğü'nde ilan edilen 11 adet şeflik kadrosuna sınavı kazanan ilk 9 kişinin 4.11.1998 tarihinde kadro derecelerinin uygun olması nedeniyle atandığı, davacı ile birlikte sınavı kazanan 2 kişinin ise boş kadrolara derecelerinin uygun olmaması nedeniyle atamasının yapılamadığı, davacının SSK Manisa İl Müdürlüğü'nde sonradan boş olan şef kadrolarından durumuna uygun olan birisine atanması istemiyle 5.9.2001 tarihinde yaptığı başvurunun yanıt verilmeyerek reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, olayda, 18.7.1998 tarihinde yapılan şeflik sınavını kazanan davacının, aradan üç yılı aşkın süre geçtikten sonra yürürlükten kalkan Yönetmelik hükümlerine göre girdiği şeflik sınavı sonuçlarını esas alarak 5.9.2001 tarihli dilekçesîyle şef kadrosuna atanma isteğiyle yaptığı başvurunun, işlem tarihinde yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre kabulüne yasal olarak bulunmaması karşısında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; davacı tarafından kadro derecesinin uygun olduğu, dava konusu işlemin kazanılmış hak ilkesinin ihlali anlamına geldiği; davalı tarafından da, süresinde savunma verdikleri halde, kalemce dosyaya konulmadığı, bu nedenle vekalet ücretine hükmedilmemesinin hukuka aykırı olduğu öne sürülerek temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.6.2003 günlü, E:2003/1578, K:2003/3173 sayılı kararıyla; davalı idarece, Manisa Sigorta İl Müdürlüğü'nde ilana çıkartılan ve hazır bulundurulan 11 adet şef kadrosu için 18.7.1998 tarihinde yapılan şeflik sınavında 12 kişinin başarılı olduğu, davacının 10. sırada başarı gösterdiği; ilk 9 kişinin atamasının yapıldığı, adı geçenin kadro derecesinin ilan edilen kadroya uygun olduğu, davacı tarafından ileri sürülmekte olup; sınav ilanında, her bir ünitede sınava girenlerin, kazanmaları durumunda yalnızca görev yaptığı ve/veya kadrosunun bulunduğu ünitede ilan edilen boş Şeflik kadrolarına atanabileceklerine ilişkin bir düzenleme bulunup bulunmadığı hususu ile davacının kadro derecesinin ve davalı yönetimce süresinde verildiği ileri sürülen savunmanın kayıtlara girip girmediği araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle anılan karar bozulmuş ve Manisa İdare Mahkemesi'nin söz konusu bozma kararına uyarak verdiği 28.5.2004 günlü, E.-2003/1017, K.-2004/560 sayılı kararıyla da; sınava ilişkin ilanda, başarılı olan personelin kendi ünitesinde boş bulunan kadroya atanacağının belirtildiği, Manisa Sigorta İl Müdürlüğü'nde 8 adet 3. dereceli, 2 adet 4. dereceli, 1 adet 5. dereceli olmak üzere 11 adet şef kadrosunun ilan edildiği, sınavı kazanan 11 kişiden 9 kişinin atamasının yapıldığı, bunlardan 7 personelin 3. dereceli, 1 personelin 4. dereceli, 1 personelin ise 5. dereceli şef kadrosuna atamasının yapıldığı, buna göre atama yapılmayan 2 adet şef kadrosundan birisinin 3. dereceli, diğerinin 4. dereceli olduğu, davacının ise sınav tarihinde 7. dereceli memur kadrosunu işgal ettiği, her ne kadar davacının kazanılmış hak aylık derecesi ile atama yapılmayan iki şef kadrosuna ait dereceler birbirini tutmamakta ise de, anılan sınav sonucu şef kadrosuna ataması yapılan 8 kişiden 2 kişinin kazanılmış hak aylık derecesi altı olduğu halde 3. dereceli şef kadrosuna atamasının yapıldığı ve davacının 4. dereceli kadroya atanmasına bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, 18.7.1998 tarihinde yapılan şeflik sınavında başarılı olan davacının her türlü atamaların durdurulmasına ilişkin 13.1.1999 tarihli Genelge uyarınca atamasının yapılamamasına karşın, atamalara izin verilmesi sonrası 5.9.2001 tarihinde yaptığı başvuru üzerine, şeflik sınavında başarılı olmasının bir kazanılmış hak olduğu hususu ile başvuru tarihi itibariyle Manisa İl Müdürlüğü'nde boş şef kadrosunun bulunduğu hususu göz önüne alınarak şef kadrosuna atamasının yapılması gerektiği sonucuna varıldığından bahisle aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, şeflik kadrosuna atanma usul ve esaslarının değiştirilmiş olması karşısında davacının atamasının yapılamadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Kurum Personel Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanan ve 27.6.1993 günlü, 21620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin (b) bendinde, "şef kadrosuna atanma şartları belirlenmiş olup, söz konusu maddede "şef olarak atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak şartı getirilmiş; "Sınav Açılması" başlıklı 7. maddesinde; "Unvan Yükselmeleri için açılacak sınavlar Genel Müdürlükçe Merkez ve Taşra Örgütlerindeki boş kadro durumu ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere uygun görülen tarihlerde yapılır." hükmü ile "Atama" başlıklı 18. maddesinde de; "Sınavı kazananlar başarı sırasına göre boş kadrolara atanırlar. Ancak sınavı kazanmış olmak atamaya hak kazandırmaz. Başarı notunun aynı olması halinde sıralamada hizmet süresi esas alınır. Diğerlerinin atamaları, kadro boşaldıkça yapılır. Sınavı kazananların ataması sonuçlandırılmadan, aynı görev için yapılan bir sonraki sınavı kazananların atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 15.3.1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 27.5.2000 günlü, 24061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yine Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Görevde Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların görevde yükselmelerinin usul ve esasları yeniden belirlenmiş olup, anılan Yönetmeliğin "Kazanılmış Haklar" başlıklı 26. maddesinde, bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış haklarının saklı olduğu belirtilerek, yürürlükten kalkmış olan Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavlarda başarılı olup, kadrosuzluk nedeniyle atanamayanlar açısından kazanılmış hakka yer verilmemiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Manisa Sigorta İl Müdürlüğü'nde boş bulunan 11 adet boş şef kadrosu için 18.7.1998 günü yapılan sınavı 74 puan alarak 10. sırada kazanan davacının atamasının yapılmaması üzerine 5.9.2001 günlü başvurusu ile şeflik kadrosuna atanma isteminde bulunduğu, bu talebe cevap verilmeyerek reddedilmesine ilişkin işleme karşı bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacının başarılı olduğu şeflik sınavının yapıldığı 18.7.1998 tarihinde yürürlükte bulunan SSK Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldıran, 27,5.2000 günlü, 24061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Görevde Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların görevde yükselmelerinin usul ve esasları yeniden belirlenmiş olup, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan (şeflik görevi dahil) görevlere atanmalarda görevde yükselme eğitimi programına katılmak ve eğitim sonunda başarılı olmak şartının getirildiği, "Kazanılmış Haklar" başlıklı 26. maddesinde de, bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış haklarının saklı olduğu belirtilmiş, ancak yürürlükten kalkmış olan Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavlarda başarılı olup, kadrosuzluk nedeniyle atanamayanlar açısından kazanılmış hakka yer verilmemiştir.

Bu durumda, davacının yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5.9.2001 tarihinde davalı idareye başvurarak şeflik kadrosuna atanmayı talep etmesinden dolayı kazanılmış hakkından söz edilemeyeceğinden, Yönetmelikte yapılan değişiklikle getirilen yeni atama usul ve esasları gereğince davacının atamasının mümkün olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Manisa İdare Mahkemesi'nce verilen 28.5.2004 günlü, E:2003/1017, K:2004/560 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 22.1.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA