kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri 2002/613 E.N , 2003/316 K.N.


Özet
DOSYADA BULUNAN İNCELEME RAPORU VE EKİ TUTANAKTAN, 1996 YILINDA KULLANILAN, ANCAK İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYEN FATURALARDAN 101.491 İLA 101.499 SERİ NUMARALARINI İÇEREN FATURALARDAN 9 ADEDİNİN DEFTERLERE KAYITLI OLDUĞU, 1 ADEDİNİN KAYITLI OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİNDEN SONRA 9 FATURADAKİ MEBLAĞ ESAS ALINARAK, ORTALAMASI BELİRLENİP BUNA GÖRE, DEFTERLERE KAYDEDİLMEYEN 1 FATURA İÇİN BULUNAN MATRAH ÜZERİNDEN CEZALI TARHİYAT YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. CİLT HALİNDEKİ FATURALARIN TAKİP ETTİKLERİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİNDEN, 1996 YILINDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN İLK VE SON FATURALAR ARASINDAKİ 1 FATURANIN DA, FATURA NİZAMI AÇISINDAN KULLANILDIĞININ KABULÜ GEREKLİ OLUP, BU FATURANIN KULLANILMADIĞI DAVACI TARAFINDAN KANUNEN GEÇERLİ BELGELERLE İSPATLANAMADIĞINDAN, KULLANILAN FATURALARDA YAZILI TUTARLARIN ORTALAMASI ALINMAK SURETİYLE BULUNAN MATRAH FARKI ÜZERİNDEN YAPILAN TARHİYATI KALDIRAN VERGİ MAHKEMESİ ISRAR KARARINDA HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Hafriyat ve akaryakıt ticareti işi ile uğraşan davacı Şirket adına, Temmuz, Ağustos 1996 dönemleri için, inceleme raporuna dayanılarak resen kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır.

... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla; 1987 yılında bastırılmalarına karşın, incelemeye ibraz edilmeyen faturalardan 1996 yılı içinde kullanılan ( 9 ) adedinden hareketle, kullanılmayan ( 1 ) adet fatura için hasılat tespit edildiği, bulunan matrah farkı üzerinden devreden katma değer vergileri de dikkate alınarak tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, söz konusu faturaların incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle inceleme elemanınca matrah takdir edilmesi yerinde ise de, matrahın gerçeğe en yakın olarak belirlenmesi gerektiği, bu nedenle, sadece defter ve belgeler üzerinde araştırma yapmanın yeterli olmadığı, harici donelerden de yararlanılmasının zorunlu olduğu, yapılan işin türü, niteliği, dönemler itibarıyla emsal iş kollarındaki karlılık oranları piyasa durumu araştırılmak ve sonucuna göre değerlendirmede bulunmak suretiyle matrah farkı bulunup bulunmadığının saptanması gerekirken, belirtilen şekilde bir araştırma yapılmaksızın salınan cezalı vergide yasal isabet bulunmadığı, gerekçesiyle cezalı vergiyi kaldırmıştır.

Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 24.4.2002 günlü ve E:2000/6152, K:2002/1653 sayılı kararıyla; inceleme raporu ve eki tutanakta 1996 yılında kullanılan, ancak incelemeye ibraz edilmeyen faturalardan 101.491 ila 101.499 seri numaralarını içeren faturaların dokuzunun defterlere kayıtlı olmasına rağmen, bir adet faturanın defterlere kayıtlı olmadığının anlaşılması üzerine, kullanılarak defterlere kaydedilen ( 9 ) adet faturadaki meblağ esas alınarak, ortalaması alınmak suretiyle her bir faturaya isabet eden hasılat miktarının tespit edildiği ve buna göre defterlere kaydedilmeyen ( 1 ) adet fatura için bulunan matrah esas alınmak suretiyle cezalı vergi salındığının anlaşıldığı, olayda, belli bir sıra dahilinde kullanılması gereken cilt halindeki faturaların düzenlenmesinde 1992, 1993, 1994, 1995 ve 1996 yıllarında sıraya uyulmadığı, bir faturanın da defterlere kaydedilmediğinin sabit olduğu, dolayısıyla, incelemeye ibraz edilmeyen ve defterlerde kayıtlı olmayan bir adet faturanın kullanılmadığı davacı tarafından kanunen geçerli belgelerle ispatlanamadığından, kullanılan faturalarda yazılı tutarların ortalaması alınmak suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta isabetsizlik görülmediği, gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar etmiştir.

Vergi dairesi müdürlüğü tarafından, vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek ısrar kararı temyiz edilmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi : Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS'ın Düşüncesi : Daire kararında yazılı gerekçe uyarınca temyiz isteminin kabulüyle; ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Hafriyat ve akaryakıt ticareti yapan davacının 10 cilt faturayı kaybolduğunu ileri sürerek incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle, yapılan inceleme sonucu saptanan matrah farkı üzerinden 1996 yılının Temmuz, Ağustos dönemleri için adına resen salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 3 üncü maddesinde; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her tür delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu kurala bağlanmış, aynı Kanunun fatura nizamına ilişkin 231 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da, faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği belirtilmiştir.

Dosyada bulunan inceleme raporu ve eki tutanaktan, 1996 yılında kullanılan, ancak incelemeye ibraz edilmeyen faturalardan 101.491 ila 101.499 seri numaralarını içeren faturalardan 9 adedinin defterlere kayıtlı olduğu, 1 adedinin kayıtlı olmadığının tespit edilmesinden sonra 9 faturadaki meblağ esas alınarak, ortalaması belirlenip buna göre, defterlere kaydedilmeyen 1 fatura için bulunan matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır.

Cilt halindeki faturaların takip ettikleri sıraya göre düzenlenmesi gerektiğinden, 1996 yılında kullanıldığı tespit edilen ilk ve son faturalar arasındaki 1 faturanın da, fatura nizamı açısından kullanıldığının kabulü gerekli olup, bu faturanın kullanılmadığı davacı tarafından kanunen geçerli belgelerle ispatlanamadığından, kullanılan faturalarda yazılı tutarların ortalaması alınmak suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatı kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesinin ... günlü ve ... sayılı ısrar kararının bozulmasına, 13.6.2003 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

K A R Ş I O Y :

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddalar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.


 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA