kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri 2002/630 E.N , 2003/321 K.N.

İlgili Kavramlar

AMORTİSMANA TABİ AKTİF DEĞERLER
ÜRETİM FAALİYETİ İLE İLGİLİ OLMAYAN HARCAMALAR
YATIRIM İNDİRİMİ

Özet
YATIRIM İNDİRİMİNE KONU EDİLEN YATIRIM HARCAMALARININ İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. ROTATİF MATBAA MÜREKKEBİ ÜRETMEK AMACIYLA YENİ KURULAN VE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BULUNAN DAVACI KURUMUN, ÜRETİM FAALİYETİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMAYAN FOTOKOPİ MAKİNASI, FAKS CİHAZI, BİLGİSAYAR VE PRİNTER YATIRIM İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEZ.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : 1995 takvim yılında yatırım indirimine konu yapılan fotokopi makinesi, faks cihazı, bilgisayar ve printerin, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmadığı ve yapılan harcamaların yatırım indiriminden faydalandırılamayacağından bahisle davacı kurum adına resen kusur cezalı kurumlar vergisi salınmıştır.

İzmir 2. Vergi Mahkemesi 17.2.2000 gün ve E: 1999/587, K: 2000/148 sayılı kararıyla; davacı kurum adına düzenlenen teşvik belgesi ekinde yer alan global listede fotokopi makinası, fax, bilgisayar ve printerin yerli temin edilecek makine ve teçhizat olarak sayıldığı, bu cihazlar teknolojik gelişmenin ürünü olup hangi yatırım konusuna girerse zaman ve personel tasarrufu sağladığından yatırım indiriminin konusuna dahil olmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.

Vergi Dairesi Başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi 3.4.2002 günlü ve E: 2000/2045, K: 2002/1429 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen Ek 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen kural gereği işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan amortismana tabi aktif değerler için yapılan harcamaların yatırım indirimine konu yapılmasına olanak bulunmadığı, dava konusu vergilendirmenin de, yatırım indirimine tabi tutulan yatırım harcamaları arasında yer alan fotokopi makinası, faks cihazı, printer ve bilgisayarın davacı kurumun yatırım konusu olan rotatif matbaa mürekkebi üretimi ile doğrudan ilgili olmaması nedeniyle yapıldığı, söz konusu cihazların Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan yerli temin edilecek makine ve teçhizat global listesinde yer alması, davacının belgenin kapsadığı diğer teşviklerden yararlandırılması sonucunu doğuracağından, tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan İzmir 2. Vergi Mahkemesi 20.9.2002 günlü ve E: 2002/1024, K: 2002/767 sayılı kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ısrar etmiştir.Israr kararı vergi dairesi başkanlığı tarafından, yapılan bir harcamanın, yatırım harcaması sayılabilmesi için işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olması gerektiği ileri sürülerek temyiz edilmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunmada bulunulmamıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen Bişkin'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar anılan kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nurten Karaçay'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

1995 yılında yatırım indirimine konu edilen fotokopi makinası, faks cihazı, bilgisayar ve printerin, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmadığı ve yapılan harcamaların yatırım indiriminden faydalandırılamayacağından bahisle davacı kurum adına resen salınan kusur cezalı kurumlar vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 36'ncı maddeden sonra gelmek üzere 202 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen Ek 3'üncü maddenin 1 inci fıkrasında, kaynağı ne olursa olsun, Ek 2' nci maddede yazılı şartları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olan bina, makine, tesisat, araç ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedellerinin yatırım indiriminin konusunu oluşturacağı kurala bağlanmıştır.

Bu kural gereği yatırım indirimine konu edilen yatırım harcamalarının işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olması gerekmektedir. Rotatif matbaa mürekkebi üretmek amacıyla yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi bulunan davacı kurumun, üretim faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan fotokopi makinası, faks cihazı, bilgisayar ve printerin yatırım indirimine konu edilemeyeceği gerekçesiyle cezalı tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun Ek 3 üncü maddesi yatırım indiriminden yararlanılmasını, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olan amortismana tabi aktif değerler için yapılan harcamalarla sınırlandırmış olup, söz konusu büro araçlarının, işletmenin yatırım konusu ile ilgili olmaması nedeniyle tarhiyatın terkini yolunda verilen ısrar kararı hukuka uygun görülmemiştir.

SONUÇ : Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 20.9.2002 günlü ve E: 2002/1024, K: 2002/767 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından yargılama giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına 13.6.2003 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenen ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında yerinde ve istemin kabulünü gerektirecek nitelikte görülmediğinden karara katılmıyoruz.
 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA