kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Kur. 2008/827 E.N , 2008/744 K.N.

İlgili Kavramlar

TEBİLGAT İŞLEMLERİNDE USUL

Özet
TEMYİZ OLUNAN KARARIN VE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN, KARŞI TARAFA TEBLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER TAMAMLANMAKSIZIN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILAMAYACAĞINDAN, ISRAR KARARI VE TEMYİZ DİLEKÇESİ AVUKATINI AZLETTİĞİNİ VERGİ MAHKEMESİNE BİLDİREN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEDEN GÖNDERİLEN DOSYANIN, TEBLİGAT İŞLEMLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE İLGİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

KARAR

... ve ... vekili Av.... tarafından davacılar adına ayrı ayrı düzenlenen ihbarnameler ile salınan cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne karşı açılan davada davacılar adına yapılan vergilendirmeleri, matrahlarını azaltarak değiştiren Ankara 2.Vergi Mahkemesinin 24.6.2008 gün ve E:2008/808, K:2008/938 sayılı ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 25'inci maddesinde, davayı sonuçlandıran kararın tasdikli birer örneğinin taraflara tebliğ edileceği, aynı Kanunun 48'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında da; temyiz dilekçelerinin kararı veren mahkeme veya Danıştay'ca karşı tarafa tebliğ edileceği, karşı tarafın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebileceği, cevap verenin kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile cevap dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabileceği, bu takdirde bu dilekçelerin temyiz dilekçesi yerine geçeceği, aynı maddenin 4'üncü fıkrasında ise, kararı veren Daire veya mahkemenin, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştay'a veya Kurula göndereceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, temyiz istemine konu yapılan ısrar kararının davacılar vekiline tebliğine ilişkin tebliğ alındısına vekil tarafından, kararın sadece ... adına tebellüğ edildiği, ...'ya vekaletten azledilmesi nedeniyle kararın adı geçene ayrıca tebliğ edilmesi gerektiği, yazılmasına karşın ısrar kararı davacılardan ...'ya tebliğ edilmeksizin ve azilname istenmeksizin, vergi idaresinin temyiz dilekçesinin davacılardan sadece ... vekiline tebliği ile verilen cevap dilekçesinin bağlandığı dosyanın Danıştay'a gönderildiği saptanmaktadır.

Temyiz olunan kararın ve temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğine ilişkin işlemler tamamlanmaksızın gönderilen dosya üzerinde temyiz incelemesi yapılamayacağından, 2577 sayılı Yasanın 48'inci maddesi uyarınca tebligat işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden Danıştay'a gönderilmek üzere dosyanın Ankara 2.Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 21.11.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA