kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Kur. 2007/748 E.N , 2008/759 K.N.

İlgili Kavramlar

KATMA DEĞER VERGİSİ

Özet
BOŞ BİR ARSAYA YERLEŞTİRİLMİŞ 12 M2 ALANA SAHİP KONTEYNERİ KENDİSİ DIŞINDA DÖRT TİCARİ İŞLETME İLE BİRLİKTE İŞ YERİ OLARAK KİRALAYARAK İŞ YERİ OLARAK KULLANAN, BAŞKA BİR İŞ YERİ VEYA DEPOSU BULUNMADIĞI; MASA, SANDALYE DIŞINDA DEMİRBAŞININ VE İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİSİNİN OLMADIĞI İKİ AYRI YOKLAMAYLA SAPTANAN, ALIŞLARININ %98'İNİ GERÇEKTEN BİR EMTİA TESLİMİNE DAYANMAYAN FATURALARLA BELGELENDİREN BİR ŞİRKETTEN GERÇEKTEN EMTİA ALINMASI TİCARİ GEREKLERE UYGUN DÜŞMEDİĞİ GİBİ FATURALARDA GÖSTERİLEN EMTİANIN SEVK İRSALİYELERİNDE GÖSTERİLEN TAŞITLARIN BİR KISMININ TESCİL KAYDININ BULUNMAMASI, BİR KISMININ İSE SATIN ALINAN EMTİAYI TAŞIMAYA ELVERİŞSİZ ÖZEL OTOMOBİL OLDUĞUNUN TESCİL SORGULAMASINDAN ANLAŞILMASI KARŞISINDA, DÜZENLEYİCİSİNDEN GERÇEKTEN EMTİA ALINDIĞI İDDİASI DIŞINDA KANIT SUNMAYAN DAVACININ FATURALARI KAYITLARINI ŞEKLEN BELGELENDİRMEK İÇİN TEMİN ETTİĞİNİN KABULÜNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI, BU DURUMUN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ, YÜKLENİLMEMİŞ VERGİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASINI OLANAKLI KILMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz Eden:... Elektrik İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi

Vekili: Av. ...

Karşı Taraf: Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti:Gerçek bir emtia veya hizmet teslimine dayanmaksızın fatura düzenlediği vergi incelemesiyle saptanan ... Yapı ve İnşaat Malzemeler] Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen faturalarla belgelendirdiği alışları nedeniyle yüklendiği bir katma değer vergisi bulunmadığı sonucuna ulaşılan davacı adına, söz konusu faturalarda yazılı vergileri indirim konusu yapması nedeniyle Ekim, Kasım, Aralık 2000 dönemleri için re'sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi davaya konu edilmiştir.

Davayı inceleyen Ankara 5.Vergi Mahkemesi, 10.11.2005 günlü ve E:2005/440, K:2005/1299 sayılı kararıyla; davacıya fatura düzenleyen şirketin fatura ticareti yapmak amacıyla kurulduğu ve tüm alışlarının, fatura ticareti yapan şirketlerin faturalarıyla belgelendirdiği, dolayısıyla herhangi bir emtia veya hizmet teslim etmesi söz konusu olmayan bu şirket tarafından düzenlenen faturalardaki vergileri hesapladığı katma değer vergisinden indiren davacı adına yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 26.4.2007 günlü ve E:2006/1742, K:2007/1408 sayılı kararıyla; vergi mahkemesince, vergi incelemesinin amacına da uygun olarak öncelikle içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları veren şirket hakkında düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporlara dayalı olarak komisyon geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucunun ve varsa bu raporlarla ilgili yargı kararları bulunup bulunmadığı, sözü edilen şirketin mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmediği, edilmişse dava konusu yapılıp yapılmadığı, davacıya fatura düzenlediği dönemlerde, katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği, adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı kararı bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı nedenlerle davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Ankara 5.Vergi Mahkemesi, 20.9.2007 günlü ve E:2007/1268, K:2007/1175 sayılı kararı ile davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı söz konusu faturalarda gösterilen emtianın gerçekten alındığını ileri sürerek ısrar kararının bozulmasını istemiştir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hâkimi Gönül SAYIN'ın Düşüncesi : Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararı doğrultusunda temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu vergi mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim ERDOĞDU'nun Düşüncesi : Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ile gerekçede belirtilen hususlar doğrultusunda temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu vergi mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca,dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine gerek görülmeyerek dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Gerçekten bir emtia veya hizmet teslimine dayanmaksızın düzenlenen faturalardaki yüklenilmemiş katma değer vergisini indirim konusu yapması nedeniyle re'sen salınan vergi zıyaı cezalı katma değer vergisine karşı açılan davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak, düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri kurala bağlanmıştır.

İndirim hakkından yararlanabilmenin ön şartı, teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, başka bir anlatımla, satın alındığı belirtilen hizmet veya emtia için gerçekten katma değer vergisi yüklenilmiş olmasıdır.

Dava dosyasında bulunmadığı için istenen ve Ankara 5.Vergi Mahkemesinin E:2005/438 sayılı dosyasında bulunan ve fotokopileri bu dava dosyasına iliştirilen davacı şirkete fatura düzenleyen ... Yapı ve İnşaat Malzemeleri Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda; 22.2.2000 tarihinde inşaat malzemeleri toptan ticareti yapmak üzere bir milyar lira sermaye ile faaliyete başlayan şirketin işyerinde, 24.2.2000 ve 4.6.2001 tarihlerinde yapılan yoklamalarda, boş bir arsa ile 12 m2'lik konteynerden ibaret ve kiralık olan işyerinin ... İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile ortak kullanıldığının, işyerinde masa, sandalye ve bir adet telefon bulunduğunun, demirbaş ve emtia bulunmadığının, işçi çalıştırılmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Vergi dairesi kayıtları üzerinde yapılan araştırmada ise aynı işyerinin, bu şirketin ortakları ile akrabaları tarafından aynı amaçla kurulan dört firma ile birlikte ... tarafından da kullanıldığının belirlendiği, bu firmalardan ... Çimento Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, ... İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, ... ile ... hakkında, sahte belge düzenlediklerine dair vergi tekniği raporları düzenlendiği belirlenmektedir. Şirketin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda da, defter kayıtları ve belgelerle beyanlarının uyumsuz olduğunun, Haziran 2000 döneminden sonra defterlere herhangi bir kayıt yapılmadığının, şirketin alış faturalarının %98'inin, hakkında sahte fatura düzenlediklerine ilişkin vergi tekniği raporları bulunan ..., ... İnşaat Elektrik Bilgisayar Reklam Matbaa Limited Şirketi, ... Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ... İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlendiği saptanmıştır. Davacıya tanzim olunan faturalara ilişkin sevk irsaliyelerinde belirtilen motorlu taşıt plakalarının sorgulanması sonucu büyük kısmının inşaat malzemesi taşımayacak nitelikte özel otomobil olduğu, bir kısmının da tescil kaydı olmadığı; davacının tahsilat makbuzları ile ödeme yaptığı dönemlerde kasa hesabında para bulunmadığı belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun, vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı düzenleyen 3'üncü maddesinin (B) bendi, iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düşmeyen iddiaların, ileri süren tarafından kanıtlanmasını öngörmüştür.

Boş bir arsaya yerleştirilmiş 12 m2 alana sahip bir konteyneri kendisi dışında dört ayrı ticari işletme ile birlikte iş yeri olarak kiralamış olan, başka bir iş yeri ve düzenlediği faturalarda gösterilen emtiayı bulundurabileceği deposu ve iş yeri olarak kullanıldığı iki ayrı yoklama ile saptanan konteynerde masa, sandalye ve telefondan başka demirbaşı ve istihdam edilen işçisi bulunmayan bir şirketten gerçekten emtia alınması ticari gereklere uygun bir durum değildir. Kendisine emtia teslim eden firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında, bu teslimlerin gerçek olmadığı ve faturaların fatura ticareti organizasyonu içinde düzenlendiği de belirlenen davacıya fatura düzenleyen şirketin sevk irsaliyelerinde plakaları yazılı taşıtların büyük bir kısmının özel otomobil ve bir kısmının tescil kaydı bulunmayan hayali plakaları içermesi, davacıya gerçekten emtia teslimi yapılmadığını, faturaların temsil ettiği işleme gerçek görüntüsü verebilmek üzere şeklen yerine getirildiğini göstermektedir. Sözü edilen şirketten gerçekten emtia aldığını soyut olarak iddia eden ve emtia bedelinin nakden ve peşin ödendiğini ileri süren davacının yasal kayıtlarının, ödemenin belirtilen şekilde yapılmasına da elverişsiz olduğu inceleme sırasında saptandığından,,başka bir kanıt sunamayan davacının, söz konusu faturaları alışlarını sadece belgelendirmek amacıyla kayıtlarına dahil ettiğinin kabulünde yasanın yukarıda değinilen kuralına aykırılık bulunmamaktadır.

Gerçekten bir emtia teslimine veya hizmet ifasına dayanmayan faturaların maliyet kayıtlarına dahil edilip, bu belgelerde şeklen gösterilen ancak, gerçekten yüklenilmediği için indirim konusu yapılması Katma Değer Vergisi Kanununa aykırı olan vergileri konu edinen vergilendirmeler; vergiyi indirim konusu yapmakla yasanın izin vermediği indirim yoluyla ödenmesi gereken verginin azaltılan kısmını kapsamaktadır. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden, bu faturaların belgesiz yapılmış alışlar gözetilerek temin edildiğinin kanıtlanması halinde farklı bir sonuca ulaşılmasının ya da fatura düzenleyenler hakkında fatura ticaretine ilişkin kazanç farkı nedeniyle vergilendirme yapılıp yapılmamasının, 3065 sayılı Yasanın öngörmediği bir indirimi beyannamesini verirken uygulayan davacı adına yapılan vergilendirmeye etkisi de bulunmadığından, davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 19.12.2008 günlü yazısı ekinde gönderilen E:2005/438 sayılı dava dosyasının Ankara 5.Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 26.12.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY X- Israr kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gereketiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA