kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Kur. 2007/411 E.N , 2007/492 K.N.

İlgili Kavramlar

YARGILAMA USULÜ
DAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Özet
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİNE UYGUN DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİ YÖNÜNDEN, HER BİRİNİN AYRI AYRI İNCELENMESİ ZORUNLU BULUNAN 45 İŞLEME KARŞI BİRLİKTE TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAYACAĞINDAN, 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 5 İNCİ MADDESİNE UYGUN BULUNMAYAN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREKİRKEN, İŞİN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Adana Gümrük Müdürlüğünce 2003 yılında tescil edilen değişik gün ve sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı eşya nedeniyle yapılan katma değer vergisi ek tahakkuklarına vaki itirazların reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Adana l.Vergi Mahkemesi 18.5.2005 günlü ve E:2004/1595, K:2005/630 sayılı kararıyla; ek tahakkuklara vaki itirazların reddi yolunda tesis edilen işlemleri iptal etmiştir.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 1.2.2006 günlü ve E:2Q05/3044, K:2006/321 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, davacı şirket adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşya nedeniyle tahakkuk ettirilen katma değer vergisine vaki itirazların reddine dair işlemlerin davacı şirkete tebliği üzerine, kırkbeş ayrı işleme karşı tek dilekçeyle dava açıldığının anlaşıldığı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5 inci maddesinde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılmasına ilişkin genel kuralın istisnasının düzenlendiği; ancak, biri diğerinin sonucu olmayan veya biri hakkında verilen kararın diğerini etkilemediği hallerde, birden çok işlemin bir dilekçe ile dava konusu edilemeyeceği; bu bakımdan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden, her birinin ayrı ayrı incelenmesi zorunlu olart birden fazla işleme karşı tek dilekçeyle açılan davada, İdari Yargılama Usulü Kanununun 5 inci maddesine uygun olmayan dilekçenin reddedilmesi gerekirken, dosyanın tekemmül ettirilerek karar verilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle, kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Adana l.Vergi Mahkemesi 30.4.2007 günlü ve E:2007/770, K:2007/438 sayılı kararıyla; dava konusu işlemlerin konusunun ve uyuşmazlığın aynı nitelikte olduğu, Mahkemelerince her bir işlem açısından aynı incelemenin yapıldığı, dava dosyasının tekemmül etmiş olduğu, yargılama sürecinin uzunluğu ve dosyanın yeniden tekemmül ettirilmesi suretiyle yapılacak yargılamanın sonuca etki etmeyeceği ile Anayasanın 141 inci maddesinde yer alan düzenleme de dikkate alındığında, işin esasının incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, işlemlerin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı davalı idarece temyiz edilmiş, tesis edilen işlemlerde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem ULAŞ'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin, ısrar hükmü yönünden reddi ile işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Yedinci Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Davacı şirket adına yapılan katma değer vergisi ek tahakkuklarına vaki itirazların reddine ilişkin işlemleri, işin esası hakkında inceleme yaparak iptal eden vergi mahkemesi ısrar kararı, davalı idarece temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5 inci maddesinde aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller belirlenmiştir. Anılan maddede, her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı; ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabileceği Öngörülmüştür.

İdari işlemlere karşı ayrı ayrı dava açılması gerektiğine ilişkin asıl kurala istisna olarak getirilmiş olan bu maddeye uygun olarak birden fazla idari işleme karşı tek dilekçe ile açılan bir davada, yargı yerince, hem usul hem de esas yönünden yapılacak inceleme ile ulaşılacak sonuç, tüm işlemler açısından kabul edilirken, her bir işlem yönünden hem usul hem esas yönünden ayrı inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, söz konusu işlemlere karşı tek dilekçe ile dava açılabileceğinin kabulüne olanak yoktur. Bir başka anlatımla, işlemlerden birinin diğerinin sonucu olmadığı veya biri hakkında verilen kararın diğer işlemi de etkilemediği durumlarda, birden çok işlemin bir dilekçe ile dava konusu yapılamayacağı açıktır.

Uyuşmazlıkta, davacı şirkete tebliğ edilen kırkbeş işlem tek dilekçeyle davaya konu edilmiş olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden, her birinin ayrı ayrı incelenmesi zorunluluğu bulunduğundan, yukarıda anılan 5 inci maddeye uygun olmayan dava dilekçesinin reddi gerekirken, dosyanın tekemmül ettirilerek işin esası hakkında karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Adana 1.Vergi Mahkemesinin 30.4.2007 günlü ve E:2007/770, K:2007/438 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 30.11.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Mahkeme kararında belirtildiği gibi aynı sebebe dayalı her bir işlem usul ve esas yönünden ayrı ayrı incelenmiş olduğundan, temyiz isteminin, ısrar hükmü yönünden reddi ile işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Yedinci Dairesine gönderilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA