kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi D.Gen.Kur. 2007/519 E.N , 2008/620 K.N.

İlgili Kavramlar

MAHSUP TALEBİ
ÖDEME EMRİ
VADESİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ

Özet
MAHSUBEN ÖDENMEK İSTENEN ALACAĞIN BULUNMAMASI NEDENİYLE, VADESİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN, MAHSUP İSTEMİNİN REDDİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN, SONRADAN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİNE DAYANILARAK SONUÇLANDIRILAMAYACAĞI HAKKINDA.İçtihat Metni

Kararın Düzeltilmesini İsteyen : ... Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili: Av. ...

Karşı Taraf: Ulaştırma Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti: Haziran 2003 dönemine ilişkin gelir (stopaj)

vergisi borcunun, aynı grup içinde yer alan ... Anonim Şirketinin katma değer vergisi iade alacağından mahsuben tahsili istemi; iade alacağı bulunan şirketin satın aldığı antrepo binasıyla ilgili olarak indirim konusu yaptığı katma değer vergisi istisna kapsamında bulunduğundan iadenin mümkün olmaması nedeniyle yerine getirilmeyerek, davacı adına ödeme emirleri düzenlenmiş ve dava konusu edilmiştir.

Davayı inceleyen İstanbul 9.Vergi Mahkemesi, 14.7.2004 günlü ve E:2003/2297, K: 2004/1623 sayılı kararıyla; iade alacaklısı şirket ile vergi borçlusu davacının kanuni sürede mahsup dilekçeleri verdiği, ... Anonim Şirketinin iade alacağı bulunmadığı konusunda ödeme emrinden önce davacıya, herhangi bir bildirim yapılmadığı, idarece 30.6.2003 tarihli fatura ile ilgili olarak re'sen yapılan düzeltme işlemlerine karşı bu şirketin İstanbul 7.Vergi Mahkemesinde E:2003/2389 sayılı davayı açtığının anlaşıldığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi 5035 sayılı Kanunla 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılıp, 8'inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının l'inci bendinin yeniden düzenlendiği, 5035 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve düzenlemelerin, bu Kanunun yayımı tarihine kadar olan tam istisna ve kısmi istisna kapsamına giren işleri kapsaması karşısında, faturada yüklenildiği gösterilen katma değer vergilerinin 3065 sayılı Kanunun 32'nci maddesine göre iadesinin zorunlu olduğu, Maliye Bakanlığının ... Anonim Şirketinin 3.1.2004 günlü dilekçesi üzerine Deftardarlığa gönderdiği 12.1.2004 günlü ve 1313 sayılı cevabının da bu yolda olduğu, davacı şirketin ... Anonim Şirketinin idare nezdindeki Haziran/2003 dönemine ait katma değer vergisi iade alacaklarından mahsup suretiyle borcunu ödediği sonucuna varıldığından, ödeme emirlerinin iptaline karar vermiştir.

Vergi idaresinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 5.4.2005 günlü ve E:2004/2326, K:2005/532 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121'inci maddesi ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 44'üncü maddesinde yapılan düzenlemelerin, ihtilaflı dönemde idareden alacağı olmayan ve vergi borcunun başka bir şirketin iade alacağından mahsuben tahsilini isteyen davacı isteminin kabulünü gerektirecek içerikte olmaması sebebiyle ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi davanın, iade alacağı bulunduğunu ileri süren şirketin böyle bir alacağının varlığı konusunda
açılmış bir dava varsayılarak karar verilmiş ise de, bu konudaki davanın İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin E:2003/2389 sayılı dosyasında derdest olması nedeniyle verilen kararda hukuka uygunluk görülmediği, gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan İstanbul 9.Vergi Mahkemesi 20.6.2006 günlü ve E:2Q06/1578, K.-2006/1165 sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetkjyle yayımlanan 28 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; ihracatçıların ve ihraç kaydı ile mal teslim edenlerin lehlerine doğacak katma değer vergisi iadelerinin, kendilerinin veya kendilerine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri, mahsup istemlerinin inceleme raporu ve teminat aranmaksızın, gerekli belgelerin ibrazı şartıyla, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerin iade ve mahsup istemlerinin ise teminat karşılığında yerine getirileceğinin belirtildiği, 39, 81 ve 84 sayılı Genel Tebliğlerde de aynı doğrultuda düzenleme yapıldığı, olayda ise, ... Anonim Şirketinin satın aldığı antrepo binası sebebiyle iade edilmesi gereken katma değer vergisinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca istisna kapsamında olduğu ve bu nedenle ödenen katma değer vergisinin gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilebileceğinden bahisle re'sen yapılan düzeltme işleminin iptali istemiyle açılan davada işlemin, İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin 23.9.2004 günlü ve E:2003/2389, K:2004/1721 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu karara karşı yapılan temyiz isteminin Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 28.4.2005 günlü ve E:2005/609, K:2005/1093 sayılı kararıyla reddedildiğinden, mahsup isteminin yerine getirilmesine engel bir durum kalmadığı, vergi mahsubun istendiği tarihte ödenmiş sayılacağından, ödeme emrine konu edilebilecek bir borç bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emirlerinin iptali yolundaki kararında ısrar etmiştir.

Vergi idaresinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 30.3.2007 günlü ve E:2006/340, K:2007/116 sayılı kararıyla; Ulaştırma Uygulama Grup Müdürlüğünün temyiz isteminde bulunabilme yetkisine sahip olduğu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121'inci, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 44'üncü maddesinde mahsup ve iğdenin düzenlendiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 28 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise, ihracatçıların ve ihraç kaydıyla mal teslim edenlerin lehlerine doğacak katma değer vergisi iadelerinin, kendilerinin veya kendilerine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu isteyebileceklerine değinilerek, 39, 81 ve 84 sayılı Genel Tebliğlerde de bu yolda düzenleme yapıldığı, ... Anonim Şirketinin kendisine ait iade alacağının davacı şirketin yergi borçlarına mahsuben tahsili istemini içeren 21.7.2003 tarihli dilekçesi üzerine, Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanlığınca 3.9.2003 tarihli yazı ile indirim ya da iade konusu yapılacak bir alacağın bulunmadığı, verilen beyannameler üzerine idarece re'sen düzeltme yapıldığı, mahsubun yapılamayacağı ve davacı şirketin borçlarını ödemesi gerektiğinin bildirildiği, bu işlemi iptal eden İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin 23.9.2004 günlü ve E:2003/2389, K:2004/1721 sayılı kararına karşı yapılan temyiz istemi Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 28.4.2005 günlü ve E:2005/609, K:2005/1093 sayılı kararıyla reddedilmiş ise de, sonradan ortaya çıkan bu hukuki durumun, önceki bir tarihte yapılan mahsup isteminin ve davacının gelir (stopaj) vergisi borcunun mahsup yoluyla ödenmiş olduğunun kabulünü gerektirmeyeceği, bu nedenle mahsup istemi yerine getirilmeyerek vadesinde ödenmeyen kamu j alacağının tahsili için ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık görülmediği, gerekçesiyle ısrar kararını bozmuştur.

Davacı; iade alacaklısının bu alacağının varlığının temyiz incelemesinden de geçen İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin iptal kararıyla hükme bağlandığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemiştir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Kıdemli Tetkik Hâkimi Dr.Asım ÖZCAN'ın Düşüncesi : Davacının, iade alacağından mahsup suretiyle vergi borcunun ödenmesini istediği ... Anonim Şirketinin iade alacağı bulunmadığı görüşüyle vergi idaresince yapılan ve davacının mahsup talebi kabul edilmeyerek ödeme emri düzenlemesine sebep gösterilen düzeltme işlemi, İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin 23.9.2004 günlü ve E:2003/2389, K:2004/1721 sayılı kararıyla iptal edildiği ve bu karar Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 28.4.2005 günlü ve E:2005/609, K:2005/1093 sayılı kararı ile onandığından, davacının mahsup talebi yerine getirilmeyerek ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu, bu nedenle karar düzeltme isteminin kabulü ile ödeme emrinin iptali yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararına yönelik temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı A.Kemal TERLEMEZOGLU'nun Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin, mahsup talebi yerine getirilmeden düzenlenen ödeme emrinde isabet görülmediğinden kabulü ile vergi mahkemesi ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, tebligat işlemlerinin tamamlandığı anlaşıldığından, yürütmenin , durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine gerek görülmeyerek, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bu maddede yazılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği kurala bağlandığından ve dilekçede ileri sürülen sebepler bunlardan hiçbirine uymadığından, karar düzeltme isteminin reddine, 10.10.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY Düzeltilmesi istenen kararın (XX) işaretli Karşı Oy yazısında belirtilen hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca karar düzeltme isteminin kabulü ile Kurul kararının kaldırılması ve vergi idaresinin temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA