kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
Vergi D.Gen.Kur. 2004/186 E.N , 2005/27 K.N.


Özet
YÜKÜMLÜLERİN MUHAFAZA ETMEK ZORUNDA OLDUKTAN HER TÜRLÜ DEFTER, BELGE VE KARNELERİ MUHAFAZA SÜRESİ İÇİNDE YETKİLİ MAKAM VE MEMURLARIN TALEBİ ÜZERİNE İBRAZ VE İNCELEME İÇİN ARZ ETMEMELERİ HALİNDE, RESEN TARH NEDENİNİN BULUNDUĞU HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Davacının 1998 yılma ait yasal defter ve belgelerinden, yevmiye deften ve defter-i kebir dışındaki diğer defterleri ile alış ve satış faturalarının incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilemeyeceğinden ve bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığının tespitli olduğunan bahisle düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak Ocak-Aralık dönemleri için re'sen kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır,

Ordu Vergi Mahkemesi 29.2.2000 günlü ve E:1999/188, K:2000/78 sayılı kararıyla, tarhiyatı kaldırmıştır.

Temyiz İstemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 30.12.2003 günlü ve E:2000/8885, K:2003/5241 sayılı kararıyla; davacı şirketin yapmış olduğu temizlik taahhüt işi dolayısıyla elde ettiği hasılatı kayıt ve beyanlarına yansıtıp yansıtmadığının tespiti amacıyla, 1998 yılma ait yasal defter ve belgelerinin İncelenmek amacıyla ibrazının istenilmesine rağmen verilen süre içerisinde, sadece yevmiye defteri ile defter-i kebiri ibraz ettiği, diğer belgelerini ibraz etmediği, gelirlere ilişkin istihkak listeleri İle davacı şirket tarafından ibraz edilen yevmiye defteri ve ilgili dönemlerde verilen katma değer vergisi beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda, yevmiye defterinde herhangi bir alış ya da gider faturası kaydının bulunmadığı, bunun yerine, her ay sonunda yapılan yevmiye kaydı ile topluca hizmet üretim maliyeti adı altında bir hesap kullanılarak gider ve bunun %15'inin de indirilecek katma değer vergisi olarak kayıtlara yansıtıldığı ve beyannamelerin de buna göre düzenlenip verildiği, ayrıca, 31.12.1998 tarih ve 86381 sayılı hasılat faturasının da kayıtlara yansıtılmadığı dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından, olayda re'sen takdir nedeninin mevcut olduğu gerekçesiyle, tarhiyatın diğer yönlerden hukuka uygunluğu araştırılarak yeniden karar verilmek üzere mahkeme kararını bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Ordu Vergi Mahkemesi 9.6.2004 günlü ve E:2004/145( K:2004/205 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 ve 139 uncu maddelen uyannca mükelleflerden defter ve belgelerin vergi incelemesi amacıyla daireye ibrazının istenilmesinin mümkün olmadığı, öncelikle işyeri sahibi ile uzlaşma sağlanarak incelemenin işyerinde yapılamayacağı hususu belirtildikten sonra yazı yazılarak ve süre belirtilerek defter ve belgelerin işyerinin dışında bir yere ibrazının istenebileceği, vergi inceleme elemanının defter ve belgelerin ibrazı yönündeki yazısına davacı şirketçe tamamen kayıtsız kalınmadığı, bilgi verme mahiyetinde de olsa bir kısım defterlerin ibraz edildiği görülmekte olup, bunun da davacı şirketin defter ve belgelerinin usulüne uygun olarak İstenmesi durumunda ibraz edileceğine ve vergi incelemesi ve vergi inceleme elemanına yardıma olunacağına, uygun çalışma ortamı sağlanacağına delil teşkil ettiği, davacının işyerine gidilerek yasanın öngördüğü koşullara uygun İncelemeye başlandıktan sonra, yükümlü şirketin katma değer vergisi beyannamelerinde gösterdiği indirilebilir katma değer vergilerine ait tx tamamen yadsınmadan,bu belgelerin alındığı gerçek ve tüzel kişilerle veya bu k bulunduğu mahallin vergi incelemesine yetkili kişileri vasıtasıyla karşıt inceleme y< suretiyle, bu belgelerde gösterilen katma değer vergilerinin mal ve hizmet alımı nec ödenip ödenmediği hususunun da açık bir şekilde ortaya konulması gerektiği; diğer tat defterlere kaydedilmediği iddia edilen bir adet faturaya isabet eden hasılatın ise kuı vergisi beyannamesi ile beyan edilen hasılata dahil olmadığı ve bu faturaya ait 396.941 liralık katma değer vergisinin de Aralık ayı katma değer vergisi beyannamesine edilmediği yönünde yeterli bir tespit olmadığı; yükümlü şirketin yetkililerine bu k savunma ve izahat olanağı verilmediği dikkate alındığında, bu maddeler yönüyle de tarhiyatın dayanağının bulunmadığının anlaşıldığı; bu durumda, davacı şirketin incelemesi amaçlı olarak defter ve belgelerini İbraz etmediğinden ve bu defter ve bek ihticaca salih olmadığından bahsedilemeyeceğinden 1998 yılı Ocak-Aralık dönemle re'sen tarhiyata konu edilen kaçakçılık cezalı katma değer vergilerinde hukuka uyç bulunmadığı; kaldı ki, davacı şirket hakkında aynı döneme ilişkin olarak düzenlenen kuı vergisine ait vergi inceleme raporu doğrultusunda re'sen tarh edilen kaçakçılık kurumlar vergisi ve fon paymın kaldırılması yolunda Mahkemelerince verilen karara yapılan temyiz başvurusunun Danıştay Dördüncü Dairesinin 17.10.2001 günl E-.2000/3341, K:2001/3872 sayılı kararıyla reddedildiği gerekçesiyle tarhiyatın kaldıı
yolundaki ilk karannda direnmiştir.

Direnme karan vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve mahkeme kaı gerekçe ve yasal dayanağı bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem ULAŞ'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesind sürülen iddialar ısrar karannın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından t isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir,

Danıştay Savcısı Münevver DEMİR'in Düşüncesi: Uyuşmazlık, te taahhüt işi yapan davacı şirketin, yevmiye defteri ve defteri kebir dışında 1998 yılı kanunen tutulması zorunlu diğer defterlerini, alış faturası ve gider belgelerini incek ibraz etmemesi nedeniyle inceleme elemanınca istihkak listeleri ile beyannarrı karşılaştınlarak incelenmesi sonucu, indirim konusu yaptığı katma değer vergilerinin edilmemesi suretiyle düzenlenen rapora dayanılarak resen takdir yoluyla yapılan taı terkin eden vergi mahkemesi kararını bozan Danıştay 7.Dairesinin 30.12.2003 gün ve 2003/5241 sayılı kararına karsı direnen Ordu Vergi Mahkemesi karannın temyizen incelenmesi istemine ilişkindir.

Danıştay 7.Dairesinin bozma kararında yazılı gerekçe uyarınca temyiz isteminin kabulü ile ısrar karannın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Temiizlik taahhüdü işi yapan yükümlünün 1998 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerinden, yevmiye defteri ve defter-i kebir dışındaki diğer defterleri ile alış ve satış faturalarını incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle katma değer vergisî indirimleri kabul edilmeyerek adına re'sen salman kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrar karan temyiz edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 3 üncü bendinde, bu Kanuna göre tutulması mecburi ofan defterlerin hepsinin veya bir kısmının vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re'sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, kanunen tutulması zorunlu defterlerin tümünün veya bir kısmının ibraz edilmemesinin dönem matrahının re'sen takdirini gerektirebilmesi için ibraz isteğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılmış olması yeterli olup; aynca, defterlerin vergi İncelemesi sırasında istenilmiş olması koşulu düzenlemede yer almamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, yükümlü şirketin bu hükme göre üstüne düşen görevleri yerine getirmediği anlaşıldığından, mahkemenin re'sen takdir nedeni bulunmadığı yolundaki gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Ancak, kararda belirtilen diğer gerekçeler göz önüne alındığında yeterli incelemeye dayanmayan tarhiyattn kaldınlması yönünde verilen ısrar kararında hukuka aykınlık görülmemiştir.

Bu nedenle' temyiz isteminin reddine, 18.2.2005 gününde gerekçe ve esasta oyçokluğu île karar verildi.

KARŞI OY

X- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 139 uncu maddesi gereğince vergi incelemelerinin esas itibarıyla işyerinde yapılması gerektiğinden, mahkeme karannın re'sen tarh nedeni bulunmadığı yolundaki gerekçesi yerinde olup, kararın re'sen tarh nedeni bulunduğuna ilişkin gerekçesine katılmıyoruz.

XX- Katma değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1 ve 3 üncü fikralannda; bu verginin mükelleflerinin indirim hakkından iki koşulun birlikte var olması halinde yararlanabilecekleri öngörülmüştür. Bu iki koşuldan ilki, mükelleflerin kendilerine yapılan mal ve hizmet teslimleri dolayısıyla ödemiş olduklan katma değer vergisinin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmiş olması; ikincisi ise, bu belgelerin yasada öngörülen süre içerisinde yasa! defterlere kaydedilmiş bulunmasıdır. Söz konusu koşulların noksansız olarak yerine getirildiğinin usuKine göre yapılacak istek üzerine defter ve belgelerin yetkililere ibrazı suretiyle kanıtlanması ise, indirim hakkından yararlanan mükellefe düşen yükümlülüktür.

Olayda; davacı Şirketten defter ve belgelerinin usulüne uygun olarak istenildiği. Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararı ile sabittir. Ayrıca; davaa şirketin yevmiye defteri ve defteri kebir dışındaki defterleri ile gider ve hasılat belgelerini ibraz etmediği de aynı derecede ihtilafsızdır.

Bu durumda; davacı Şirketin, indirim hakkından yararlanılabilmesi için, yasanın aradığı iki koşulu da noksansız olarak yerine getirdiğini kanıtlayamadığının kabulü zorunludur. Aksine anlayışa, Kanun koyucu'nun indirim hakkından yararlanabilmeyi söz
konusu biçimsel koşullara bağlarken gerçekleştirmeyi düşündüğü amaca ve Vergi Dava Daireleri Kurulunun emsali olaylarda vermiş olduğu kararlara uygun olmaması ve defter ve belgelerini ibrazdan kagnan vergi mükelleflerinin kanuna aykırı bu eylemlerinin ödüllendirilmesi sonucunu yaratmasının kaçınılmaz bulunması sebebiyle cevaz verilemez.

Öte yandan; davacı Şirketin 31.12.1998 gün ve 86381 sayılı hasılat faturasını kayıtlara intikal ettirmemiş olması yanında, yevmiye kayıtlarının fatura ve belgelere dayalı olmadığı ve topluca hizmet üretim maliyeti adı altında ay sonlarında açılan hesapta, yüksek tutarlı gider ve bu giderin %15'inin indirilecek katma değer vergisi olarak kayıtlara yansıtıldığı da dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Durum böyle iken; yeterli incelemenin ne olması gerektiği açıklanmaksızın, tarhiyabn yeterli incelemeye dayanmadığının söylenmesi, soyut bir değerlendirmeden öteye geçebilecek nitelikte değildir.

Açıklanan bu nedenlerle, hukuksal dayanaktan yoksun bulunan mahkeme kararının bozulması gerektiği oyu ile tarhiyatın yeterli incelemeye dayanmadığı gerekçesiyle verilen karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA