Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 808/1
Kararın Tarihi : 19.02.1992

ÖZET : 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58'inci maddesine göre çıkarılan Esasların 7'nci maddesinde sayılan işler dışında, tesislerin yapım, bakım ve onarımların katma bütçeden yaptırılması, mevcut mevzuat hükümlerine göre döner sermaye gelirlerinden ödeme yapılmasının mümkün olamayacağı hk.

........... üniversitesi ............ Fakültesi ile müteahhit .......... arasında akdedilen.............. ihale bedelli ................ işine ilişkin sözleşmenin tescilinde hasıl olan tereddüt üzerine 4'üncü Dairece verilen 26.12.1991 tarih ve 31-13/16502 sayılı karara itirazen .......... üniversitesi Rektörlüğünden alınan 3.2.1992 tarih ve 2878 sayılı yazıda;

"Fakültemiz Ortopedi ameliyathanesi ve Geropsikiyatri Kliniğinin onarımları ile ilgili 4.11.1991 tarihinde ihalesi yapılan ............ -TL. Keşif Bedelli Sözleşme Dosyası Başkanlığınıza vize edilmek üzere gönderilmiş fakat ilgi yazınızda 4'üncü Dairede incelenmesi sonucunda 26.12.1991 tarih 31-13/16502 sayılı Kararda açıklanan nedenlerden vize edilmeyerek tarafımıza iade edilmiştir.

12.7.1984 tarih 18456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğinde "Faaliyet Alanları" başlıklı 3'üncü maddesine atfen dosyaların vize edilmediği belirtildiğinden;

Yaptığımız tetkik ve inceleme neticesinde, Bakanlar Kurulunun 4.8.1984 tarih ve 18479 sayılı Resmi Gazete'de 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yayımlanmış ve bu yönetmeliğin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesine göre katma bütçeye dahil üniversitemize bağlı döner sermayeli kuruluşlara bu yönetmelikte yazılı hükümlere uyulması gerektiği belirtilmiştir. Adı geçen 1'inci maddede yapım işi de belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin 71'inci maddesine göre Kuruluşların bu yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş ve 73'üncü maddeye göre Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren yönetmeliğe uyulmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Adı geçen işlere ait şartnameler de tamamen bu yönetmeliğe uygun hazırlanmış onay belgelerinde bu husus belirtilmiştir.

Sözleşmenin bu görüşler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi ve vize edilmesi hususunda gereğini arz ederim."

denilerek sözleşmenin tescili talep edilmiştir.

Dosya üzerinde yapılan incelemede ; .......... Fakültesi Hastanesi .......... Kliniği Reorganizasyonu işi 1991 ve 1992 yılları yatırım programlarında yer almadığı halde, söz konusu işe ait ihalenin 4.8.1984 tarih ve 18479 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30'uncu maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapıldığı, ihaleye dört firmanın katıldığı, bunlardan, %6,1 indirim teklifinde bulunan.............'a ait teklifin uygun teklif kabul edilerek, işin ihale edildiği görülmüştür.

Bu konuda 4'üncü Dairece verilip red işlemine esas tutulan kararda özetle, "2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesinin 2880 sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile değiştirilmesi üzerine, esas yönetmeliğin 7'nci maddesinin de Sayıştay'dan görüş alınarak değiştirildiği ve bu değişiklik sonucu "bakım ve onarım" işlerinin maddeden çıkarıldığı ve söz konusu madde gereği döner sermaye gelirlerinin en az %30 nun bu döner sermaye işletmelerinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanabileceği, ihale konusu olan bakım, onarım tefriş ve muhtelif tesisatın yenilenmesine ilişkin giderlerin diğer ihtiyaçlar meyanında kabul edilemeyeceği, diğer taraftan da anılan onarım işi 1991 ve 1992 yılları yatırım programlarında bulunsa bile, bu işe ilişkin ödemelerin yapılmasına imkân veren bir mevzuat hükmü de bulunmadığından,................... Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince yaptırılması düşünülen .............lira ihale bedelli.............. Kliniği onarımına ilişkin sözleşmenin tesciline imkân olmadığı" belirtilmiştir.

Bu tespitlerden sonra yapılan görüşmeler sonucunda;

2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesi 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ve bunun üzerine anılan maddeye göre çıkarılan Çerçeve Yönetmeliğinin 7'inci maddesi de değiştirilerek maddede "Her eğitim öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç, gereç araştırma ve diğer ihtiyaçlarına,.................. ayrılır." denilmek suretiyle döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzunun o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına, harcanabileceği öngörülmüştür. İhale konusu olabilecek bakım, onarım gibi hususlarla ilgili harcamalara yeni metinde yer verilmeyerek, söz konusu işlerin döner sermaye gelirlerinden karşılanması istenilmemiştir.

Kanun Koyucu, 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesinde yaptığı değişiklikle, döner sermaye gelirlerinden, sadece araç, gereç, araştırma diğer ihtiyaçlar için kaynak ayrılmasını hükme bağlamıştır. Başka bir anlatımla, sayılan işler dışında yapılacak harcamaları mevcut mevzuat hükümlerine göre ödemek mümkün değildir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 58'inci maddesine göre çıkarılan ve Sayıştay'dan görüş alınarak, 12.7.1984 tarih ve 18456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan.............. Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin, "Faaliyet Alanı" başlıklı 3'üncü maddesinin;

"Döner sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır.

a) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuarlarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması,

b) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, araştırma ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi." şeklindeki düzenlemesinden, döner sermaye işletmesinin faaliyetlerinin, ancak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve hizmetlerin, doğrudan tedaviyle alâkalı iş ve hizmetlerin yapılması olduğu, kliniklerin onarım, boya, badana, tefriş ve muhtelif tesisatlarının yapım işlerinin ise, mümkün olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Öte yandan, aynı maddenin (a) fıkrasında yer alan "bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması" ifadesine dayanarak onarım işinin yaptırılabileceği ileri sürülebilir ise de; bu ifade söz konusu işlerin, ücret karşılığında gerçek ve tüzel kişilere fakültece yapılmasına izin vermektedir. Oysa, üniversitece yaptırılmak istenen iş ise Fakülteye ait onarımın müteahhit tarafından yapılmasıdır. Bunun da fıkra ile ilgisi bulunmamaktadır.

Yapılacak işin sadece cihazların montesi ile ilgili bakım, onarım işinden ibaret olmadığı dosya üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Sözleşme ekleri arasında bulunan keşif özetlerinde İnşaat İşleri..............., Sıhhi Tesisat İşleri.............., Müşterek Tesisat.............., Elektrik İşleri............., Kalorifer İşleri ise........... lira olarak yer almaktadır. Bu tabloda en büyük imalat kalemini inşaat işleri oluşturmaktadır. Bu da gösteriyor ki, yapılacak işi alınan araç ve gereçlerin monte edilmesinden doğan, zaruri onarım olarak nitelemek mümkün değildir. Yapılacak iş başlı başına müstakil bir inşaat işi olacaktır.

Yine anılan onarım 1991 ve 1992 yılları programlarında yer almadığı gibi, programlarda yapılacak işlere yer verilse bile, ödemelerin yapılmasına imkan sağlayan ayrı bir mevzuatın olması, başka bir ifadeyle ödemeye dayanak teşkil edecek bir mevzuatın bulunması gerekmektedir. Oysa, işin üniversitesinin izlediği yol dahilinde gerçekleştirilmesine ve bedelinin döner sermayeden ödenmesine izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.

üniversitenin gönderdiği itiraz yazısında ileri sürülen iddiaya gelince, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği bir ödemeye veya harcamaya dayanak teşkil etmemektedir. Adı geçen yönetmelik döner sermayeli kuruluşların yapacakları alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ihalelerinde usul ve esasları belirlemektedir. Yoksa döner sermayeli bir kuruluşun mevzuatında bu tür harcamaya cevaz veren bir hüküm yokken ona müsaade eden veya harcamalara dayanak olan bir yönetmelik değildir. İhalelerde sadece usul ve esaslarla ilgili şekil şartlarını belirlemektedir.

Bu nedenlerle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yükseköğretim kurumlarına verilmiş olan görevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tesislerin yapım, bakım ve onarımlarının katma bütçe imkânları ile yaptırılması, döner sermaye imkânlarının da kendi mevzuatı dahilinde belirlenen amaçları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri karşısında,..............Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından yaptırılması düşünülen ...................lira ihale bedeli...............Kliniği onarımına ilişkin sözleşmenin tescilinin mümkün görülemediğine, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj