Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 810/3
Kararın Tarihi : 11.03.1992

ÖZET : Sayıştay'a gönderilen yönetmeliklerin Sayıştay'ca incelenerek mütalaa verilebilmesi için öncelikle, bir bakanlık veya Sayıştay denetimine tabi diğer idare ve kurumlar tarafından hazırlanması ve kamu maliyesi ve istihdama ilişkin hükümler içermesi şartı aranmakta olduğu hk.

..................Konfederasyonunca hazırlanıp 832 Sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca............ Bakanlığı tarafından Sayıştay'a gönderilmiş bulunan "Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücret Tarifelerinin Düzenlenme Usul ve Esaslarının Tespitine ilişkin Yönetmelik" taslağı hakkında, Daireler Kurulunun 11.3.1992 tarih ve 810/3 Sayılı kararı ile Sayıştay görüşü belirlenmiştir.Taslağın maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, taslak hakkında 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca görüş bildirilmesinin mümkün olup olmadığı hususu üzerinde durularak yapılan görüşmeler sonucunda;832 sayılı Sayıştay Kanununun 105'inci maddesinde; "Bakanlıklar ve Sayıştay'ın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmelikler Sayıştay'ın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.

Sayıştay bu mütalaayı istemin yapılması tarihinden başlayarak iki ay içinde bildirir." denilmek suretiyle, Sayıştay'ca istişari görüş bildirilecek yönetmeliklerin, bakanlıklar veya Sayıştay denetimine tabi olan diğer idare ve kurumlarca hazırlanması ve mali konulara ilişkin olması esası getirilmiştir.Başka bir deyişle, bir yönetmelik hakkında Sayıştay'ca görüş bildirilebilmesi için yönetmeliği düzenleyici mercii esas alınmış ve yönetmeliğin mali konuları ihtiva etmesi amaçlanmıştır.Nitekim 3280/2 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında da anılan 105'inci maddenin yorumu yapılarak, bir yönetmelik taslağı hakkında 105'inci madde uyarınca görüş verilebilmesi için bakanlıklar ve Sayıştay'ın denetim alanına giren diğer idare ve kurumlarca hazırlanmış olması ve kamu maliyesi ve istihdama ilişkin konuları kapsaması gerektiğine karar verilmiştir.

..................Bakanlığından alınan ....... tarih ve ..........sayılı yazıda, taslağın, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 3741 sayılı Kanunla değişik 125'inci maddesi gereğince,.................Konfederasyonunca hazırlandığı ve Bakanlıklarınca onaylandığı belirtilmiştir. Taslağın Dairede görüşülmesi sırasında toplantıya katılan temsilciler tarafından yapılan açıklamalarda; Söz konusu yönetmelik taslağının .......... Konfederasyonunca hazırlandığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırlamada bir katkısının ve yardımının olmadığı, esasen; Bakanlığın ilgisinin, Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125'inci maddesinde belirtilen "Konfederasyonca çıkarılacak yönetmelik Bakanlıkça onaylanır." hükmü gereği onaylamakla sınırlı olduğu, diğer taraftan, gönderilen yönetmelik taslağının ilk düzenleme olmadığı, daha önce, 10.6.1991 tarih ve 91/55 sayılı Bakanlık onayına istinaden aynı ad altında yürürlüğe konulduğu, bu defa, söz konusu taslağın Resmi Gazete'de yayınlanması için, Başbakanlığa gönderildiği, ancak; Başbakanlıkça Sayıştay görüşü alınmasının gerekli olduğu vurgulanarak, 27.11.1991 tarih ve 04015 sayılı yazılarıyla iade olunduğu, gerçekte, buna benzer birkaç yönetmeliğin Sayıştay görüşü aranmaksızın Başbakanlıkça Resmi Gazete'de yayımlanmasına müsaade edildiği, özetle, yönetmelik taslağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmadığı, görüşü ileri sürülmüştür.Bu durumda, anılan 105'inci madde hükmü gereği ve konuyla ilgili 8.5.1968 tarih ve 3280 numaralı Sayıştay Genel Kurul Kararı ile daha önce verilmiş Daireler Kurulu Kararlarında; gönderilen taslakların Sayıştay'ca incelenerek mütalaa verilebilmesi için öncelikle, bir Bakanlık veya Sayıştay denetimine tabi diğer idare ve kurumlar tarafından hazırlanması ve kamu maliyesi ve istihdama ilişkin hükümler içermesi şartı aranmakta olduğundan; ..............Konfederasyonu tarafından hazırlanan söz konusu taslak hakkında 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca istişari görüş bildirilmesine mahal bulunmadığı ve taslağın Dairesine iadesi uygun olacağına oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj