Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 816/1
Kararın Tarihi : 20.05.1992

ÖZET : Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan ihalelerde Hukuki şartları taşımayan pazarlık kararının geçerli olamayacağı, teklifler verildikten sonra yapılan zam ve indirim tekliflerinin kabul edilemeyeceği ve tekliflerde değişiklik yapılamayacağı, ihalede muhammen bedelin aşılamayacağı ve ihale dosyasında tahmini bedel hesap tutanağının bulunması gerektiği hk.

...................

................... üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ile.......... Kimya Firması arasında akdedilen ........ihale bedelli "Merkez Laboratuarı ve Kan Merkezi Malzemeleri ile Gazlı Bez-Pamuk Satın Alınmasına" ilişkin sözleşmenin tescilinde hasıl olan tereddüt üzerine söz konusu sözleşmenin tescilinin mümkün bulunmadığı hakkında Sayıştay 6'ncı Dairesince verilen karara itiraz eden.........üniversitesi Tıp Fakültesinin itiraz yazısında, sözleşmenin tescilini engelleyecek bir konunun bulunmadığı, sadece prosedür ve şekil eksikleri gibi hususların olabileceği, bunların da özel şartlardan kaynaklandığı kamu menfaatlerinin en üst düzeyde kullandığı ileri sürülmekte ise de; bahse konu malzeme ve cihazların Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 30'uncu maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne göre ihaleye çıkarıldığı iç zarflar açıldıktan sonra bazı kalemlerin pazarlıkla ihale edilerek, rekabetin engellendiği, dosyadan anlaşılmaktadır.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin dayanağını teşkil eden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "İlkeler" başlıklı 2'nci maddesi ile aynı Yönetmeliğin 2'nci maddesinin de, ihtiyaçların kuruluşların amaçlarına uygun ve verimlilik ilkesi doğrultusunda uygun şartlarla zamanında karşılanması ve ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması hükme bağlanmıştır.

Sözleşme konusu malzeme ve cihaz alımında kapalı teklif usulü ile başlangıçta rekabeti sağlamak amacı ile teklifler alınmış ve daha sonra kapalı teklif usulünün kural ve esasları bir kenara itilerek ihale pazarlıkla sonuçlandırılmıştır. Pazarlık için de iki firma seçilmiştir. Bu safhada yasanın öngördüğü usul ve esaslara uygun pazarlık yapılmamış, diğer firmalar pazarlığa davet edilmeyerek devre dışı bırakılmışlardır.

Yine aynı Yönetmeliğin "İhalenin Yapılamaması" başlıklı 36'ncı maddesinde, "Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden 15 gün içinde pazarlıkla yaptırılır.

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilinir. Ancak ihale şartnamede belirtilen mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir." denilmek suretiyle pazarlık belli kurallara bağlanmıştır. Bu şartların gerçekleşmesi halinde ancak pazarlıkla ihale yapılabilecektir.

Bu madde uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılan ihale işlemlerinde usulsüzlük veya eksikliğin bulunmaması gerekir. Aksi takdirde pazarlıkla yapılan ihale geçersiz olur.

Bu hükümlere rağmen dosyada işin pazarlıkla yapılacağına ilişkin bir pazarlık kararı bulunmamaktadır. Buna karşılık dosyada 27.2.1992 tarih ve 40-1 sayılı pazarlık neticesini gösteren bir karar mevcuttur. Bunun da yasal dayanağı yoktur.

Anılan kararda, ne mukayeseli fiyatlar gösterilmiş, ne sözlü teklifler imzalı tutanakla tespit edilmiş, ne de yazılı tekliflere ait belge düzenlenmiştir. Sadece "Teklif" çıkmayan kalemlerin pazarlıkla satın alınmasına, evsafa uygun çıkmayan tekliflerin yerine pazarlığa gidilmesine, indirim sağlanamayan kalemlerde uzman üye tercihleri doğrultusunda ve malzeme bütünlüğünün bozulması da dikkate alınarak (kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılan malzemelerin) pazarlık yöntemiyle alımının yapılmasının yerinde olacağına karar verildikten sonra, aşağıda gösterilen malzemelerin karşılarında gösterilen fiyatlarla adı geçen firmalar ihale olunmuştur." şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.

Oysa, 24.2.1992 tarihli ara kararda; pazarlığın hangi yerde ve saatte yapılacağı belirtilmemiş ve 24.2.1992 tarihli (aynı günlü) iç zarf açma tutanağından ihalenin; ........ Kimya Firması'na pazarlık fiyatlarıyla verilerek sonuçlandırıldığı görülmüştür. Daha sonra adı geçen firma, sehven paket teklif yaptıklarını ve 17 kalem malzemenin fiyatların da daha fazla düşürülebileceklerinden bahisle, 26.2.1992 tarihinde ikinci bir yazılı teklifte bulunmuş ve Hazine menfaati gerekçesiyle bu teklif de komisyonca pazarlık fiyatı olarak kabul edilmiştir.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 27'nci maddesinde, "Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilemez." denilmektedir. Bu açık hükümden de anlaşılacağı üzere, teklifler verildikten sonra zam veya indirimler kabul edilemez. Yönetmelik konuyu bu şekilde kesin hükme bağlamışken, öngörülen kural dışı çıkarılarak yapılan işlemlerin kabul edilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan söz konusu 36'ncı maddenin 2'nci fıkrasının "İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi mecburidir." hükmü uyarınca, şartnamenin en önemli unsuru olan muhammen bedelin aşılmaması gerekirken ihale konusu 15 kalem malzemenin muhammen bedelin üzerinde bir fiyatla ihale edildiği görülmüştür.

Esasen dosyada 2886 sayılı Kanuna uygun bir muhammen bedel tespiti de yapılmamıştır.

2886 sayılı Kanunun tahmin edilen bedelin tespiti başlıklı 9'uncu maddesinde; "Tahmin edilen bedel idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir........" denilmektedir.

İhale dosyasında bu maddenin öngördüğü şekilde düzenlenmiş tahmini bedel hesap tutanağına rastlanamamıştır.

Ayrıca 2886 sayılı Kanunun, uygun bedelin tespiti ile ilgili 28'inci maddesinin;

"Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağıda olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni......." şeklindeki hükme rağmen.......... firmasının pazarlıkta teklif ettiği "ihale birim fiyatları" aynı kalemlerin "tahmini birim fiyatlarının" çok üzerindedir. Bu husus da 28'inci maddenin; "Teklif edilen bedelin tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla....." şeklindeki amir hükmüne aykırıdır.

Bu durumda uygun bedelin tahmini yukarıda belirtilen 9'uncu maddeye uygun olarak yapılmadığı gibi, söz konusu malzemelerin alımı işi 28'inci maddeye aykırı olarak uygun bedelin üzerinde fiyatlarla...........firmasına ihale edilmiştir.

Yine yönetmeliğin 22'nci maddesinin; "Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek koşuluyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir." şeklindeki hükmü uyarınca, pazarlıkla da olsa muhammen bedelin üzerinde mal alınması yasal olarak imkânsızdır.

Gerek Devlet İhale Kanunun 33'üncü, gerekse Döner Sermaye Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 27'nci maddelerinde de belirtildiği üzere; teklifler (ve karar) verildikten sonra, (ilerde doğması muhtemel olan haksız iktisapların ve haksız rekabetin önlenmesi yönünden) alınan tekliflerin değiştirilmesi veya yeni teklif alınması yasal olarak imkânsız olduğu halde teklifler açıldıktan sonra ihaleye katılan firmalardan yeniden teklif istenmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan gerekçelerle sözleşmenin tescilinin mümkün olamayacağına çoğunlukla karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj