Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 856/5
Kararın Tarihi : 28.12.1993

ÖZET : 1) Ayrı ihale konusu yapılabilecek işlerin aynı ihalede birleşemeyeceği, ancak söz konusu bina ile ilgili çevre duvarı, aydınlatma vs. muhtelif işler kapsamında olmadığından sayılan işlerin birleştirilerek ihaleye çıkarılmasında kanuna aykırılık bulunmadığı;

2) İnşaat ihalesi ile birlikte ihale edilen makine ve tesisat alınmasıyla ilgili ödemelerin Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli gereğince 700 harcama kaleminden karşılanabileceği zira hizmet binası ile ilgili işlerin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekeceği hk.

................... Bakanlığı ile .................. Limitet Şirketi arasında akdedilen ............ -TL. ihale bedeli ............ Emniyet Müdürlüğü 2.Kısım İnşaatı işine ilişkin sözleşmenin tescil için Sayıştay'a gönderildiği ve sözleşmenin tescilinde tereddüde düşülmesi üzerine 832 sayılı Kanunun 32'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü uyarınca mevzuata uygun bulunmayan konuların açıklanması hususu sorgu konusu yapılmış, daha sonra dairesinin itirazı üzerine konu 3'üncü Daireye ve nihayet Daireler Kuruluna intikal etmiştir.

Söz konusu işe ait sözleşme dosyası üzerinde yapılan incelemede:

1993 yılı yatırım programında 80K020140 proje numarası ile yer alan söz konusu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81'inci maddesinin (e) bendi hükmüne göre teklif almak suretiyle ihaleye çıkarıldığı ve 7 firmaya davet mektubu gönderilmek suretiyle çağrı yapıldığı, Emanet Komisyonunca %2,10 indirimle en düşük teklifte bulunan ............. Ltd.Şti.ne ihale edildiği görülmüştür.

Bu konuda 3'üncü Dairece verilip red işlemine esas tutulan kararın maddeler halindeki özetinde:

"1-............ Emniyet Müdürlüğü 2'nci Kısım İnşaatı adı altında toplanan ve adı geçen Emniyet Müdürlüğünün çevre duvarının yaptırılması, çevre aydınlatılması, seslendirme ile kapalı devre televizyon sistemlerinin ve telefon santralı kurulması gibi, ayrı ayrı ihale konusu olabilecek inşaat yapımı ile elektronik cihaz alımı ve kurulmasına ilişkin işlerin 2886 sayılı Kanunun 2'nci maddesi hükmüne aykırı olarak bir ihalede birleşemeyeceği,

2- Bu ihale ile ilgili ödeneğin, bütçenin 111.02.03.710 yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden ve yatırım programındaki 80K020140 proje numarası kapsamındaki hizmet binası inşaatı için verilmiş olması nedeniyle, bu inşaata ait ihata duvarı yapılması ihalesi ile birlikte ihale edilen telefon santralı, seslendirme ve kapalı devre televizyon kurulması (makine tesisat alınması) ile ilgili ödemelerin, bütçe kanununun (R) cetveli hükmüne göre 700 harcama kaleminden yapılmasının mümkün olmadığı ve söz konusu ödemelerin ancak, bütçenin makine teçhizat alımına ilişkin 600 harcama kaleminden karşılanması gerektiği,

3- 2886 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin (e) bendi hükmüne istinaden ihale edilen işin, ihata duvarı yapılması dışındaki kısmının, aydınlatma, haberleşme ve televizyon tesisi olup gizliliğin yapım sırasında değil, kullanım sırasında olması gerektiği ve yüzlerce kişinin girip çıktığı yerde gizliliğin olamayacağı,

4- İdarece ilânsız ihale yapılmak suretiyle rekabetin oluşmasının önlendiği ve dolayısıyla ihalenin işin özelliğine uygun firmaya yapılmadığı,

belirtilerek sözleşmenin tesciline imkân görülmediğine" denilmiştir.

Bu tespitlerden sonra konunun esastan görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

1- Daire Kararında, çevre duvarının yaptırılması, çevre aydınlatılması, seslendirme ile kapalı devre televizyon sistemleri ve telefon santralı kurulması işlerinin bir ihalede birleştirilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2'nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de; söz konusu ikinci fıkranın, "Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz." şeklindeki hükmü ile inşaat, elektrik malzemesi, giyecek, sebze ve meyve alımı satımı gibi konusu itibariyle birbirinden farklı olan işlerin bir ihalede toplanmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

İhale konusu işler nitelik olarak birbirlerinden ayrı gibi görünmektelerse de hepsi bir bütünü oluşturmaktadırlar. Bu nedenle yapılacak olan işler ayrı iş olarak değerlendirilip, düşünülemez. Başka bir ifadeyle söz konusu işler işin teferruatı değil, mütemmim cüzidir. Zira ............ Valiliğinin gönderdiği 2.12.1993 tarihli yazıda işlerin ayrı ayrı işler olmadığı ve birbirlerine bağlantılı ve yapım esnasında birbirini takip etmesi gereken işler olduğu belirtilmiştir.

Kaldı ki ihale konusu bir hizmet binası inşaatı olması nedeniyle binanın bütün halde hizmete girebilmesi için bina ile ilgili her türlü işin birlikte düşünülmesi gerekir.

Ayrıca,1993 yılı yatırım projesinde iş ayrı ayrı iş şeklinde değil tek iş olarak yer almaktadır.

Öte yandan işlerin tek bir müteahhit taahhüdünde yürütülmesi, uygulamada kontrol açısından kolaylık sağlayacağı gibi, işlerin kısa zamanda ve istenilen şekilde neticelenmesine yardımcı olacaktır.

İşlerin birleştirilmesi nedeniyle rekabetin engellendiği iddiasına gelince; ihaleye konusunda uzman ve güvenilir yedi firmanın davet edildiği ve bunlardan beşinin teklifte bulunduğu dosyadan anlaşılmaktadır.

İhaleye mali güçleri zayıf firmalar katıldığı takdirde rekabeti sağlamak mümkün olamayacağı gibi, kalitesiz iş yapılması söz konusu olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ............ Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili çevre duvarı yapılması, çevre aydınlatılması seslendirme ile kapalı devre televizyon sistemleri ve telefon santralı kurulması işleri muhtelif işler kapsamında olmadığından, sayılan işlerin birleştirilerek ihaleye çıkarılmasında Kanuna aykırılık bulunmamaktadır.

2- Diğer bir konu da; bu ihale ile ilgili ödeneğin bütçenin 111.02.2.034.700 yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden ve yatırım programındaki 80K020140 proje numarası kapsamındaki hizmet binası inşaatı için verildiği, dolayısıyla telefon santralı, seslendirme ve kapalı devre televizyon kurulması ile ilgili ödemelere tahsis edilemeyeceği, anılan işlerle ilgili ödemelerin bütçenin 800 harcama kaleminden yapılması gerekeceği şeklindeki iddiadır.

Hizmet binası ile ilgili işleri bir bütün halinde ele alıp, değerlendirmek gerekir. Hizmet binası tek bir yatırım olarak düşünüldüğü takdirde bununla ilgili işleri de binanın parçaları olarak kabul etmek gerekir. Yukarıda sayılan işleri binadan ayrı düşünemeyeceğimize göre, bunlarla ilgili ödemelerin bütçenin 700 harcama kaleminden yapılmasında kanuna aykırılık bulunmamaktadır. Zira itiraz yazısında da belirtildiği üzere Devlet Planlama Teşkilatınca onaylanan bu iş için ayrılan ödenek 111.02.2.034.700 yapı, tesis ve büyük onarım harcama kaleminden gelmiştir. Bu durumda, ödeneğin bir bütün halinde anılan işlere tahsis edilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

3- Başka bir iddia da; anılan işlerin 2886 sayılı Kanununun "Emanet Suretiyle Yapılacak İşler" başlıklı 81'inci maddesinin (e) bendi kapsamına girmediğidir.

Söz konusu (e) bendinde aynen, "Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri," denilmek suretiyle gizliliği olan işlerin emanet suretiyle yapılmasına izin verilmektedir.

Kanun Koyucu bu hükmü koyarken hangi işin gizli olacağı şeklinde bir açıklama ve tanım yapma gereği duymamıştır. Takdiri idarelere bırakmıştır. İdarelerde takdir yetkilerini kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Dosya üzerinde yapılan incelemede; ............ Emniyet Müdürlüğünün ............ Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne yazdığı 25.6.1993 tarihli yazıda; "....Bunlardan çok maksatlı merkezi telefon santralı ve tesisatında, 2500 abonenin bir bölümünden gizlilik dereceli ve kodlu görüşme yapılacağından, sistem gizlilik arz etmektedir. Ayrıca kapalı devre T.V. sistemi de gizlidir.

Bu işlerin özellik ve gizlilik arz eden acil işler olmaları nedeniyle bu hususun ihalede dikkate alınmasını...." denilmektedir.

Bu durumda, Emniyet Müdürlüğünce güvenilirliği kabul edilen firmalar ihaleye davet edilmiştir.

Yine gizlilik konusunda kararın idarece değil istihbarat birimleri ile emniyet kuvvetlerinin talepleri üzerine alındığı itiraz yazısında anlaşılmaktadır.

Gizlilik, uygulama sırasında değil, proje aşaması dahil imalatın her safhasında olmaktadır. Sistemin içerisinde gizlilik olmalıdır. Aksi halde arzulanan gizlilik ve emniyetin sağlanması mümkün olamaz.

2886 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin (e) bendine göre ihale yapılmasındaki amaç yapılacak imalatları işin başlangıcında güven altına almaktır.

Hal böyle olunca gizliliği kabul edilen bir işin 2886 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin (e) bendine göre ihale edilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

4- Acil ve özelliği olmayan işin ilânsız ihale edilmesi nedeniyle rekabetin önlendiği görüşüne gelince;

2886 sayılı Kanunun 81'inci maddesine dayanılarak çıkarılan "Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği"nin "Taşeron Seçilmesi" başlıklı 16'ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarında aynen;

"Taşeron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler cins, miktar, yer, teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle taşeron seçilmesinden 7 gün önce ilân tahtalarına asılır. Gerektiğinde şekil ve muhtevası ve adedi idarece tespit olunarak ilân yolu ile ilgililere duyurulabilir.

Acil ve özellik arz eden işler ilân edilmeksizin komisyon ehliyetli gördüğü bir veya birden fazla taşerondan yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılabilir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasında; taşeron eliyle yaptırılacak işlerin ilân yolu ile duyurulması benimsenmiş, ikinci fıkrada ise acil ve özellik arzeden işlerin ilân edilmeksizin komisyonun ehliyetli gördüğü bir veya birden fazla taşerondan yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılabileceği belirtilmekle birinci fıkradaki prensibin istisnasını teşkil eden haller belirlenmiştir.

İkinci fıkrada işaret edilen "acil ve özellik arz eden işler"in neler olabileceği bir işin acil olması ve özellik arz etmesi için hangi şartların gerçekleşmesinin gerekeceği hususlarında fıkra metninde açıklık bulunmamaktadır.

Başka bir anlatımla, idareye aciliyet ve özellik arz etme konularında açık ve net ölçüler verilmemiştir.

Bu duruma göre, emanet yolu ile yapılacak bir işin acil olduğunu ve özellik arz ettiğini idare belirleyecektir. Takdir yetkisi idareye bırakılmıştır.

İtiraz yazısında, ............ ilinin güvenlik hizmetlerinin değişik yerlerde ve birbirine uzak mesafelerde konuşlanmış bulunan emniyet birimlerince sağlanmasının zorluğunun yanı sıra bunlar arasındaki koordinasyon, bilgi akışı iletişim, ulaşım masrafları her birimin ayrı ayrı emniyetini tesis etmek için ayrılmış bulunan personel giderleri, yakıt masrafları, personelin gidiş gelişindeki servis masraflarının büyük bir gider teşkil ettiği düşünülecek olursa böyle bir merkezi binanın bir an önce hizmete sokulmasının kamu menfaati açısından sayılmayacak kadar yararları olduğunun kabul edilerek, ihale, anılan Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki acil ve özellikli işler kapsamında mütaala edilmiştir.

Her ne kadar, yangın, sel, deprem gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan işlerin acil olduğu düşünülebilir ise de, terörle mücadele konuları dikkate alındığından, söz konusu işin de acil ve özellikli işler içerisinde yer alması gerekir.

İdare, aciliyet ve özellikli iş konusunda Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin 16'ncı maddesindeki 7 günlük ilân süresi ile bağlı kalmayarak, fıkra metninde yer alan, "Ehliyetli gördüğü bir veya birden fazla taşerondan teklif alınır." şeklindeki ifade ile sağlanan istisnayı dikkate almıştır.

Ayrıca, başlangıçta gizliliği kabul edilen işin ilânı olamayacağı düşünülerek ilânsız güvenilir 7 firmaya ihaleye katılmaları için davet mektubu gönderilmek suretiyle çağrı yapılmıştır.

Öte yandan, 2886 sayılı Kanunda belirtilen diğer usullere göre söz konusu iş ihale edilmiş olsa idi, %15 yerine %25 oranında ihaleyi alacak firmaya müteahhit kârı ve genel gider karşılığı olarak ödenecekti. Bu da ihale usulünün seçiminde kamu yararının gözetildiğini göstermektedir.

Bütün bu nedenlerle, bahse konu sözleşmenin tereddüt konusu edilen husus dışında başka bir ilişiği olmadığı takdirde tescil için Sözleşme Tescil ve Kayıt Grubu Şefliğine verilmesi uygun olacağına çoğunlukla karar verilmiştir.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj