Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 861/1
Kararın Tarihi : 02.02.1994

ÖZET : Şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzama yetkili olan kişilerin, vekaletnamelerinin geçerli olmadığı gerekçesiyle Yeterlilik Komisyonunca yeterlik belgesi verilmemesi sonucu, şirketin ihale dışı bırakılmasıyla ile şartname hükümlerine aykırı davranılmış olduğundan .................. Müdürlüğü ile ihaleyi alan müteahhit firmalar arasında akdedilen 4 adet sözleşmenin tescilinin mümkün olmadığı hk.

.............. Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan dört adet spor tesisi inşaatı işine ilişkin sözleşmelerin tescilinde tereddüde düşülmesi üzerine mevzuata uygun bulunmayan konuların açıklanması hususu sorgu konusu yapılmış, daha sonra dairesinin itirazı üzerine konu 2'nci Daire ve nihayet Daireler Kuruluna intikal etmiştir.

Söz konusu işlere ait sözleşme dosyaları üzerinde yapılan incelemede:

Spor tesisi işlerinin ...................Müdürlüğü Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin 45/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihaleye çıkarıldığı, ihaleye iştirak eden ........A.Ş. ne İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrasında öngörülen belgeleri ibraz ettiği halde, belgelerden birini ibraz edemediği gerekçesiyle yeterlik belgesi verilmediği, dolayısıyla adı geçen şirketin söz konusu ihalelere iştirak ettirilmediği anlaşılmıştır.

Bu konuda 2'nci Dairece verilip red işlemine esas tutulan Kararda özetle;

..............İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Yeterlik Belgesi Komisyonuna, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrasında öngörülen belgeleri ibraz ettiği, ibraz edilen belgelere göre ............, 1984 yılından itibaren aralıksız olarak şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzama yetkili olduğundan, adı geçenin ............'ye vermiş olduğu 18.12.1992 tarihli vekaletname hükümleri ile ............'a vermiş olduğu vekaletname hükümleri, bu kişiler ............ tarafından vekillikten azledilmedikçe veya kendileri vekillikten istifa etmedikçe Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca geçerli olacağından idarenin, bu vekaletnamelerin geçerli olmadığı yolundaki görüşünün kanuni dayanaktan yoksun olduğu ve bu gerekçe ile Yeterlik Komisyonunca yeterlik belgesi verilmemesi sonucu, anılan şirketin ihalelere iştirak ettirilmediği ve neticede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2'nci maddesinin ilk fıkrası hükmünün gereği olan rekabetin sağlanması engellendiğinden; sözü edilen dört adet sözleşmenin tescilinin mümkün olmadığına, karar verilmiştir.

Daireler Kurulunda bu Kanunun esasına geçirilerek yapılan görüşmeler sonucunda;

.................. Müdürlüğünce 1993 yılı yatırım programında yer alan ...............Merkez 1500 Kişilik Spor Salonu,......... Merkez 2500 Kişilik Spor Salonu, ......... Kapalı Yüzme Havuzu ve ......... 2500 Kişilik Spor Salonu yapım işlerinin, Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin 45'inci maddesi (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarıldığı ve Yeterlik Belge Komisyonunca ............ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne, ibraz ettiği belgeler ihale şartnamesinin 4/D-E ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrasında belirtilen belgeler niteliğinde olmadığı gerekçesi ile yeterlik belgesi verilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin, "İhaleye Girebilme Şartları" başlıklı 4'üncü maddesinde;

"İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerce aşağıdaki şartlar aranır;

İsteklilerin:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

D- İmza sirküleri vermesi,

...........................................................

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

...........................................................

E- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi," şartı getirilmiş,

İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrasında ise aynen; "İstekli şirket ise; şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, yönetimdekilerin görevlerini, (Şirket Ortağı, İdare Meclisi Başkan veya üyesi, Genel Müdür, Teknik Müdür vb.) belirtilen kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, şirket ana sözleşmesi) birini vermesi, bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, açık bir şekilde okunabilir olması, şirketin en son durumunu ihtiva etmesi, gerekli bilgilerin altları çizilmek suretiyle işaretlenmiş olması şarttır." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Bu hükme göre isteklinin şirket olması halinde, şirketin en son durumunu ihtiva eden, şirketin ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, yönetimdekilerin görevlerini belirten kanıtlayıcı belge olarak Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge veya şirket ana sözleşmesinden birinin ibraz edilmiş olması yeterli olmaktadır. Amaç şirketin en son durumunun tespit edilmesidir.

............İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de, yukarıda belirtilen Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrası hükmü gereği olarak Yeterlik Komisyonuna, şirket ortaklarını ve ortakların hisse durumları ile yönetimdeki görevlerini gösteren Ticaret Sicil Memurluğundan alınan 21.10.1993 tarih ve 52873 sayılı yazıyı ibraz etmiştir. Anılan şirket buna ilaveten şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı 27.1.1984 tarih ve 934 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Yönetim Kurulunun 17.6.1987 tarihli toplantısında alınan ve Ticaret Sicil Memurluğunca 8.9.1987 tarihinde 52373 numara ile tescili yapılan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve şirketin ilzam ve temsilinin değişikliğine ilişkin) 22 no.lu kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini de ibraz etmiştir.

Ticaret Sicil Memurluğundan alınarak ibraz edilen 21.10.1993 tarihli yazıda; şirket ortakları, ortakların hisse durumları ve yönetimdekilerin görevleri belirtilmiş bulunduğundan sözü edilen yazı, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrasında istenilen ve şirketin en son durumunu gösteren bir belge niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Yeterlik Komisyonunun bu belgeye istinaden adı geçen şirkete yeterlik belgesi vermesi icabettiği halde, yeterlik belgesi verilmemesi sonucu yukarıda açıklanan şartname hükmüne uyulmamış olmaktadır.

Öte yandan..........İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından yeterlik komisyonunca verilen şirketin yönetim kurulu kararının yayımlandığı en son Ticaret Sicil Gazetesinin 1987 tarihli olduğu ve bu tarihten itibaren geçen süre içerisinde yapılan Genel Kurul ve Yönetim Kurullarının ilân edilip edilmediği ve ............'in yönetim kurulu başkanı olarak şirketi temsile yetkili olup olmadığı konusunun da tartışmak olduğu iddiasına gelince;

Anılan şirket tarafından Yeterlik Komisyonunca ibraz edilmiş bulunan ............'e ait .............Noterliğinde düzenlenmiş 12.7.1993 tarih ve 58598 sayılı imza sirkülerinde;

Adı geçen şirketin yönetim kurulunun 24.6.1993 tarihinde şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı ............'in başkanlığında toplandığı,

Yetki süresi 12.7.1993 tarihinde sona erecek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza'ya yeniden yetki verilmesi hususunun görüşüldüğü,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza ............'e 13.7.1993 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzam yetkisi verilmesinin oy birliği ile karara bağlandığı, müstenidat olarak.............Noterliğinden tasdikli 23.12.1987 gün ve 68648 nolu ...................İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tasdikli karar defterinin 18.sayfasında yer alan 24.6.1993 tarihli kararın ..................Ticaret Sicil Memurluğundan 12.7.1993 tarih ve 52873 sicil numarasında tescili yapılan karar gereğince ............'in 13.7.1993 tarihinden itibaren münferiden temsil ve ilzama yetkili görüldüğü, ifade edilmektedir.

Gerek, 27.1.1984 tarih ve 934 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilen .............İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesinde yer alan hükümden gerekse; ...............Ticaret Sicili Memurluğunca 8.9.1987 tarihinde 52873 numara ile tescil edilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilen 17.6.1987 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararından,

Ayrıca .............Ticaret Sicili Memurluğunca 18.9.1990 tarihinde 52873 numara ile tescil edilip 20.9.1990 tarih ve 2613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilen .......... Noterliğinden 17.9.1990 tarih ve 61520 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu kararından, (Bu gazete, müzekkerenin Dairede görüşülmesi sırasında adı geçen şirketten istenilerek getirtilmiştir.)

Ve .........Ticaret Sicili Memurluğunca 12.7.1993 tarihinde 52873 numara ile tescil edilip 14.7.1993 tarih ve 3319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilen 24.6.1993 tarihli yönetim kurulu kararından, (Bu gazetede, müzekkerenin Dairede görüşülmesi sırasında adı geçen şirketten istenerek getirtilmiştir.)

Adı geçen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza ............'in, 1984 yılından beri üçer yıl süre ile aralıksız olarak şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzam konusunda yetkili kılındığı ve yönetim kurulunun 24.6.1993 tarihli toplantısında da adı geçene 13.7.1993 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süre ile şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzam yetkisi verilmiş olduğundan halen kendisinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ............'e adı geçen şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzam yetkisi verilmesine dair yönetim kurulu kararları, ............Ticaret Sicili Memurluğunda tescil edilip yukarıda ifade edildiği üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olmakla Türk Ticaret Kanununun 300 ve 323'nci maddeleri hükmü gereği yerine getirilmiş, şirketi temsile yetkili olanları tescil ve ilânı gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ............'in, ............ ile ............'a vermiş bulunduğu vekaletnameler konusundaki tereddüde gelince;

Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere ............, 1984 yılından itibaren aralıksız olarak şirketi tek başına temsil ve imzasıyla ilzama yetkili olduğundan adı geçenin ............'ye vermiş olduğu 18.12.1992 tarihli vekaletname hükümleri ile ............'a vermiş olduğu vekaletname hükümleri, bu kişiler ............ tarafından vekillikten azledilmedikçe veya kendileri vekillikten istifa etmedikçe Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca geçerli olacağı cihetle bu vekaletnamelerin geçerli olmadığı yolundaki görüşü kanuni dayanaktan yoksun kalmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle,..............Ticaret Sicili Memurluğundan alınarak Yeterlik Komisyonuna ibraz edilen 21.10.1993 tarihli belge; Ek Özel Şartnamenin (e) fıkrası hükmüne uygun, şirketin son durumunu gösteren belge niteliğinde olduğundan, bu belgeye istinaden anılan şirkete yeterlik belgesi verilmesi gerektiği ve yine yukarıda açıklandığı üzere yönetim kurulu başkanı olarak ............ tarafından ............ ve ............'a verilen vekaletnameler geçerli olup, bu kişilerce düzenlenen ve yeterlik komisyonuna verilen belgeler de hukuken geçerli bulunduğundan, yeterlik komisyonunca değerlendirilerek anılan şirketin de ihaleye iştirak ettirilmesi gerekirken, yeterlik verilmemesi sonucu şartname hükümlerine aykırı davranılmış olmaktadır.

Diğer taraftan, ...................Müdürlüğü Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin, "İlkeler" başlıklı 15'inci maddesinde "Bu yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Bu hükme göre ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esası getirilmiştir. Dosya incelendiğinde adı geçen işler için çok sayıda firmanın teklif verdiği ve indirim oranlarının da fazla olduğu görülmekte ise de;

Bahse konu yönetmelik hükümlerine göre tekliflerin değerlendirilmesinde uygun bedel esası benimsenmiş olup, eksiltmelerde uygun bedelin, en fazla indirimi içeren bedel değil, teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu durumda ihaleye çok sayıda firma katılmış olmakla birlikte, anılan şirketin, ihaleye girmesi halinde vereceği teklifin, tercihe layık teklif olabileceği ihtimali karşısında, yeterlik verilmemesi sonucu ihale dışı bırakılması ile bu şirketin rekabete katılması engellenmiş olmakla, yukarıda belirtilen yönetmeliğin 15'inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine uygun davranılmamış olmaktadır.

........... İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin Yeterlik Komisyonu kararına karşı, yeterlik verilme tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre içerisinde yargı yoluna başvurmadığı iddiasına gelince;

İdari işlemler aleyhine, zarara uğrayan kişinin idari yargı yoluna başvurma hakkının bulunduğu ancak ilgili kişinin idari işlemi dava konusu yapmaması halinde bu idari işlemin kesinlik kazandığı iddiasında bulunulamayacağı, kaldı ki mevcut hukuk düzeninde kısa sürede yargıya başvurarak sonuç alınması da mümkün olmadığı bir gerçektir.

Sayıştay'ın ihale dosyaları üzerinde yaptığı inceleme ve tescil işlemleri 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-32'nci maddeleri hükmü gereği olup, yargı yoluna gidilip gidilmemesinin Sayıştay'ın işlevi açısından bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

Öte yandan ihalelerde kamu yararı ve Hazine menfaatinin korunması, mevcut mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilmek başka bir ifade ile mevzuat hükümlerine uygun davranmakla sağlanır.

Bu durumda, bahsi geçen şirketin yeterlik belgesi verilmemesi sonucu, ihale dışı bırakılması ile yukarıda açıklanan Şartname hükümlerine aykırı davranılmış olduğundan, mezkur işlerle ilgili olarak ................ Müdürlüğü ile müteahhit firmalar arasında akdedilen 4 adet sözleşmenin tescilinin mümkün bulunmadığına, çoğunlukla karar verilmiştir.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj