Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 883/1
Kararın Tarihi : 05.10.1994

ÖZET : Hastanelerin telefon santrallerinin işletilmesi işi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan memurlar ile yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerden olduğundan, idarenin bu işi ihale yolu ile yaptıramayacağı, bu nedenle ilgili sözleşmenin tescilinin mümkün olmadığı hk.

................ Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile müteahhit ................ Ltd. Şirketi arasında bağıtlanan ............... Hastanelerinin telefon santrallerinin işletilmesi ile ilgi sözleşmenin tescilinde hasıl olan tereddüt üzerine 2'nci Dairece verilen red işlemine esas tutulan kararda özetle; "Muhammen bedelin tespitinde, santralde çalıştırılacak 32 operatörden 26'sı için normal mesai ücreti, diğer 6'sı için bütün yıl %100 zamlı ücret esas alınmak suretiyle muhammen bedelin olması gerekenden fazla tespit edilmiş olduğu ve bu hususu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 7'nci maddesi hükmüne aykırı bulunduğundan, söz konusu santral işine ait sözleşmenin tescilinin mümkün bulunmadığına" denilmiştir.

Dairesinin itirazı üzerine konu Daireler Kuruluna intikal etmiş ve konunun esasına geçilmeden önce Daireler Kurulunda yapılan tespitte anılan işin ihale yolu ile yaptırılmasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesine aykırı olacağı, saptanmış ve bu konularda idare görüşünün alınması kararlaştırılmıştır.

İdare görüşü alınarak konu bir defa daha görüşüldü.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 5'inci maddesinde "Bu kanuna tabi kurumlar maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar." denilerek Kanun Koyucu kurumları 4'üncü maddede sayılan istihdam şekilleri ile bağlamıştır. Bunun dışında istihdama müsaade etmemiştir.

Yasanın bu açık hükmüne rağmen idare bu istihdam şekillerini bir kenara bırakarak, kamuya ait personel eliyle gördürülmesi gereken işi ihaleye çıkarmıştır.

Bu durumda, ihale yolu ile telefon santralinin işletilmesi, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine açıkça aykırı olmaktadır.

Oysa, telefon santrallerinin işletilmesi işi, genel idare hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken bir iş türüdür.

Diğer taraftan yine aynı Kanunun 36'ncı maddesinin "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" başlıklı (VIII) sayılı bendinin son cümlesinde "Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yolu ile gördürülmesi mümkündür." denilmektedir.

Bu hüküm uyarınca, tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisat bakım ve işletilmesine izin verilmektedir. Telefon santralinin işletilmesi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile söz konusu cümlede ihale yolu ile yapılacak işler arasında telefon santrallerinin işletilmesi konusuna yer verilmemiştir. Buna rağmen, anılan işin ihale usulü ile gördürülmesi mevzuata uymamak anlamına gelmektedir.

Öte yandan, Anayasanın 128'inci maddesinde;

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekler ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." denilmek suretiyle kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Telefon santralinin işletilmesi işi de devamlılık isteyen işler arasında yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri karşısında, telefon santrallerinin işletilmesi işinin genel idare sınıfında yer alan santral memurları eliyle gördürülmesi icabettiğinden .................. Hastanelerinin telefon santrallerinin işletilmesine ilişkin sözleşmenin tescilinin mümkün olmadığına, çoğunlukla karar verilmiştir.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj