Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Vekaleten Yürütülen Görev İçin Yapılan Ek Ödemehih Kamu Zararına Sebebiyet Vereceği Hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Vekaleten Yürütülen Görev İçin Yapılan Ek Ödemehih Kamu Zararına Sebebiyet Vereceği Hk.

Mesaj gönderen Admin »

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 6
Karar No 730
İlam No 75
Tutanak Tarihi 18.2.2020
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten … ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten …’e, vekâleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekâleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödendiği görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 9’uncu maddesinde de;

“…

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde dilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekâlet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekâlet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

…”

denilerek vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği hükme bağlanmıştır.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in; değişik 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, müdür kadrosu görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldıktan sonra değişik 7’nci maddesinde, “(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,gerekir.”

denilerek müdür kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımanın şart olduğu hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun’un “Derece yükselmesinin usul ve şartları” başlıklı 68’inci maddesinin B bendinde ise; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

“a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

…”

denilmektedir.

Görüldüğü üzere 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin yukarıda zikredilen (B) bendi hükmüne göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadro derecesi 1 ve 2’nci derece olup ek göstergesi 5300’den az olan “Müdür” kadro görevine atanmak en az 10 yıl, 3’üncü ve 4’üncü dereceli “Müdür” kadroları için ise en az 8 yıl hizmetin bulunması şarttır.

Oysa yapılan incelmede 1’inci dereceli Mali Hizmet Müdürü kadro görevini vekâleten yürüten ...’in 01.01.2018 tarihi itibariyle 4 yıl 11 ay 13 günlük, 4’üncü dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadro görevini vekâleten yürüten ...’un ise 01.01.2018 tarihi itibariyle 5 yıl 26 gün toplam hizmet süresi olduğu, dolayısıyla her ikisinin de vekâleten yürüttükleri söz konusu görevlere asaleten atanma imkânının olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten ... ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten ...’e, vekâleten yürüttükleri bu kadro görevlerine asaleten atanmada aranan hizmet süresi şartını taşımadıkları halde, vekâleten yürüttükleri bu kadro görevleri ile asli kadro görevlerine ait ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarından kamu zararı tutarı …-TL’nin … -TL’sinin … tarihli ve … sayılı tahsilat makbuzuyla ahizi ...’tan, … TL’sinin … tarihli ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ahizi ...’ten tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Vekaleten Yürütülen Görev İçin Yapılan Ek Ödemehih Kamu Zararına Sebebiyet Vereceği Hk.

Mesaj gönderen Admin »

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 6
Karar No 730
İlam No 75
Tutanak Tarihi 18.2.2020
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna vekâlet eden ...’a, vekâlet ettiği bu kadro görevine asaleten atanmada aranan öğrenim şartını taşımadığı halde, vekâleten yürüttüğü kadro görevi ile asli kadro görevine ilişkin ek ödeme tutarları arasındaki farkın ödenmesi sonucunda …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu iddia edildiği görülmüşse de;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 9’uncu maddesinde de;

“…

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde dilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekâlet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekâlet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

…”

denilerek vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği hükme bağlanmıştır.

He ne kadar 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı değişik 7’nci maddesinde,

“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,gerekir.”

denilerek anılan Yönetmelik’e ekli (1) sayılı listede sayılan teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmanın şart olduğu belirtilmişse de; söz konusu hüküm Danıştay 2. Dairesinin 19.02.2018 tarihli ve E.2017/4096 No.lu Karar ile yürürlüğü durdurulmuştur. Doktrinde de tartışmasız kabul edildiği üzere yürütmenin durdurulması kararları iptal kararlarının hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır. Dolayısıyla, yeni bir düzenleme yapılana kadar bu hükmün hukuken uygulanma imkânı bulunmamaktadır.

Bu durumda, anılan Yönetmelik’e ekli (1) sayılı listede yer alan müdürlüklere atanmada aranacak öğrenim şartı; Yönetmelik’in söz konusu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi hükmü uyarınca fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartıdır. Fen İşleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten ... da 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğundan, vekâleten yürüttüğü bahse konu göreve asaleten atanmada aranan şartlardan sınav şartı dışındaki diğer şartları taşımaktadır. Bu nedenle de vekâleten yürüttüğü bu görev ile asli kadro görevine ilişkin ek ödeme tutarı arasındaki farkın kendisine ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ancak sorumluların savunmalarında sorgu konusu edilen söz konusu ödeme tutarı olan … -TL’nin … tarihli ve … sayılı tahsilat makbuzu ile tahsil edildiği belirtilmiştir.

Açıklanan gerekçeyle, mevzuata uygun olduğu anlaşılan …-TL tutarındaki ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına ve yersiz tahsil edilen bu tutarın ahizine iadesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj