1. Hukuk Dairesi 2015/4816 E. , 2017/6709 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4816 E. , 2017/6709 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 01:56

1. Hukuk Dairesi 2015/4816 E. , 2017/6709 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ, TAZMİNAT, ESKİ HALE GETİRME


Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, tazminat, eski hale getirme davası sonunda, yerel mahkemece davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava; elatmanın önlenmesi, eski hale getirme ve tazminat isteklerine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazın enerji iletim hattı tesisi nedeniyle 1645,58 m2'lik kısmı için irtifak, 342,43 m²'lik kısmı için pilon yeri kurulması amacıyla ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/212 Esas 2014/308 Karar sayılı ilamı ile acele el koyma kararı verildiğini, davalı kurum tarafından taşınmazın acele el koyulan bölümü haricindeki alana da haksız müdahalede bulunulup taşınmaza ve üzerindeki fındığa zarar verildiğini ileri sürerek davalının müdahalesinin önlenmesine, taşınmazın eski hale getirilmesine, imar-ihya bedeli ve ürün kaybı maliyeti için fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, ... Enerji İletim hattının yapımının 03.12.2012 tarihli sözleşme gereğince ... Enerji İnş.Taah.Tic.A.Ş firmasına ait olduğunu, teknik şartnamede yüklenicinin faaliyetinden dolayı mahsule verilebilecek zararın yüklenici tarafından karşılanacağının kararlaştırıldığını, husumetin kuruluşlarına değil ... Enerji İnşaat Taah.Tic.A.Ş firmasına yöneltilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın pasif dava ehliyetinin yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesinde; malikin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, tasarrufta bulunma, yararlanma yetkilerine sahip olduğu, malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı her türlü el atmanın önlenmesi davası açabileceği öngörülmüştür.
Öte yandan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 163. maddesi (818 sayılı BK m.142) gereğince müteselsil sorumlulukta, zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır. Dilerse sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Zira; müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlulardan her biri borcun tamamından sorumludurlar. (B.K m.141)
Somut olayda davalı ... ile dava dışı şirket arasında imzalanan 03.12.2012 tarihli sözleşme ile hasar ve zararın ödetilmesinden yüklenicinin sorumlu olacağı kararlaştırılmış ise de söz konusu düzenleme sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişki yönünden önemli olup davacı için bağlayıcı değildir.
Hal böyle olunca; davalının da dava dışı şirket ile birlikte zarardan müteselsilen sorumlu olduğu benimsenerek karar verilmesi gerekirken istemin pasif dava ehliyetinin yokluğu gerekçesiyle reddedilmiş olması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 23.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla