1. Hukuk Dairesi 2015/4726 E. , 2017/6445 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4726 E. , 2017/6445 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:00

1. Hukuk Dairesi 2015/4726 E. , 2017/6445 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, haksız işgal nedeniyle ecrimisil alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu 1 parsel sayılı taşınmazın davalı tarafından haksız olarak kullanıldığı için davalı aleyhine ... 3. İcra Müdürlüğü 2013/86 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlattığını ancak davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, icra dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, ecrimisil miktarının fazla olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesiyle davalının tahliye tarihi de göz önünde bulundurularak davanın kısmen kabulü ile davalının icra dosyasına yapmış olduğu itirazın 15.750,00 TL’lik kısmının iptaline karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 4670 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hazine adına kayıtlı iken davacı şirket tarafından 17/08/2012 tarihinde devralındığı, davacı tarafından davalıya ... 3. Noterliği 22/08/2012 tarih 18994 yevmiye numaralı ihtarname gönderilerek, ihtarnamenin tebliğinden itibaren sekiz gün içerisinde taşınmazın tahliyesinin istendiği, ihtarnamenin davalıya 27/08/2012’de tebliğ edildiği, yine davalı idareden gelen yazıda taşınmazın 18/11/2012 tarihinde tahliye edildiği, davacı şirket tarafından taşınmaz üzerinde inşaata başlandığı ve 26/02/2013 tarihinde kat irtifakı tesis edildiği, davacı şirketin dava tarihinde bir kısım bağımsız bölümlerin maliki olduğu, ... 3. İcra Müdürlüğü 2013/86 Esas sayılı takip dosyasındaki 04/02/2013 tarihli ödeme emrinde davacının davalıdan 17/08/2012 ile 18/11/2012 tarihleri arasındaki dönem için fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 16.500,00 TL ecrimisil talebinde bulunduğu, davalının süresinde borca ve faize itiraz ettiği ve takibin durduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece yapılan keşif sonrasında alınan bilirkişi raporunda, davacının daha önceden davalı aleyhine açmış olduğu ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/157 Değişik iş sayılı tespit dosyasındaki değerlendirmeler de esas alınmak suretiyle 17/08/2012 ile 18/11/2012 tarihleri arasındaki dönem için davalının haksız kullanımı nedeniyle 15.750,00 TL ecrimisil hesabı yapıldığı görülmektedir. Ne var ki; davacı tarafından noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamede davalıya tahliye için, ihtarnamenin tebliğinden itibaren sekiz günlük süre tanınmış olmakla mahkemece, davacının taşınmazı satın alma tarihinden itibaren ecrimisil hesabı yapan bilirkişi raporunun esas alınmış olması doğru değildir.
Ayrıca; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi ve 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelin B fıkrası uyarınca özel bütçeli idare olan davalı 6001 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu düzenlenmiştir. Bu muafiyet karşısında davalı kurum aleyhine harç tahsili yönünde hüküm kurulması da isabetsizdir.
Davalının bu yönlere değinen temyiz itirazları açıklanan nedenlerden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 15/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla