1. Hukuk Dairesi 2015/4725 E. , 2017/6444 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4725 E. , 2017/6444 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:01

1. Hukuk Dairesi 2015/4725 E. , 2017/6444 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, haksız işgal nedeniyle ecrimisil alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı isteklerine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu 4591 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki dükkanı işletilmesi için davalı ile kira sözleşmesi yaptıklarını, kira sözleşmesinin feshedildiğinin davalıya bildirilmesine rağmen davalı tarafından kullanımın devam ettiğini, davalı aleyhine ... 1. İcra Müdürlüğü 2011/5901 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlattığını ancak davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, icra dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, kira sözleşmesine dayanarak taşınmazı kullandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin devam ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; taraflar arasında 01/01/2004 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı, davacı belediyenin ... Sulh Hukuk Mahkemesi 2005/1956 Esas sayılı dosyası üzerinden 2005 yılına ait kira bedelinin tespiti istemli dava açtığı ve mahkemece 10/05/2006 tarihli karar ile 2005 yılı için kira bedelinin tespit edildiği, ancak Belediye Gelir Müdürlüğü tarafından davalıya gönderilen 05/10/2007 tarih ve 3018 sayılı yazı ile kira süresinin sona erdiğini, ihtarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içinde taşınmazın tahliye edilmesi ve hesaplanan 2.560,00 TL ecrimisilin ödenmesinin istendiği ihtarnamenin davalı kiracıya 11/10/2007 tarihinde tebliğ edildiği, yine 13/07/2011 tarihinde davalıya 2009 yılı Şubat-Haziran-Ekim ayları ile 2010 yılı Şubat ayı için 5.177,96 YL ecrimisil borcu olduğuna dair ihtarname gönderildiği ancak adı geçenin imzadan imtina ettiği, 11/10/2007 tarihinden itibaren davalının haksız işgalci konumuna düştüğü anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin h bendi ve aynı maddenin 6. fıkrası ile belediye taşınmazları hakkında da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. madde hükmünün uygulanacağı öngörülmüştür. Sözü edilen yasal düzenlemeye göre, süre bitiminden itibaren ecrimisil alacağı hüküm altına alındığından 2886 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca usulüne uygun yeni bir sözleşme yapılmadıkça kiracının fuzuli şagil olarak kabul etmek gerekir.
Somut olayda, 01/01/2004 başlangıç tarihli sözleşmenin hususi şartlar başlıklı bölümünün 5. maddesine göre kira süresi taraflarca kararlaştırılmıştır. Kira parasının kiracı tarafından ödenmiş olması taraflar arasında kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelmemektedir. Sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle taraflar arasındaki kira ilişkisi sona erdiğinden davalı haksız işgalci durumundadır.
Hal böyle olunca, dava konusu edilen döneme ilişkin çekişme konusu taşınmazın niteliği gözetilerek oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla ecrimisil alacağı ve bu döneme ilişkin davalının ödediğini bildirdiği bedellerin de tespiti ile davacının ecrimisil alacağının belirlenmesi ve buna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla