Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2015/4678 E. , 2017/6690 K.

1. Hukuk Dairesi 2015/4678 E. , 2017/6690 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2015/4678 E. , 2017/6690 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
-KARAR-

Dava, ketmi verese (yolsuz tescil) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakanı ...'un, kök mirasbırakan ...’un mirasçılarından olmasına rağmen ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23.02.1994 tarih, 1994/202 Esas, 1994/156 Karar sayılı veraset ilamında yer almadığından mirasbırakanın paydaşı olduğu 330 ve 345 parsel sayılı taşınmazların tek mirasçı ... adına intikal ettirildikten sonra davalı ...’ye satış suretiyle temlik edildiğini, anılan veraset ilamının iptali için ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 14.07.1998 tarih, 1998/255 Esas ve 1998/717 Karar sayılı dosyası ile açılan davanın kabul edilerek kararın kesinleştiğini, hatalı veraset ilamıyla mirasçı ... adına yapılan intikal işleminin yolsuz olduğunu, mirasçı ...’dan temlik alan davalı ...’nin ise tarafları yakınen tanıdığını, kök mirasbırakanın tek mirasçısı olmadığını bilebilecek durumda olup iyiniyetli olmadığını ileri sürerek davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, iyiniyetli alıcı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Çekişmeli taşınmazların öncesinde davacının mirasbırakanına ait olduğu, davalının ise terekeye göre üçüncü kişi konumunda bulunduğu, terekenin iştirak halinde olduğu sabittir.
Davacı, terekeye iade isteğinde değil payı oranında tescil isteğinde bulunduğuna göre, taşınmazdaki mülkiyet durumu gözetildiğinde Türk Medeni Kanunun 701. maddesi uyarınca böyle bir isteğin dinlenme olanağı yoktur.
Hâl böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları