1. Hukuk Dairesi 2015/4655 E. , 2017/6928 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4655 E. , 2017/6928 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:04

1. Hukuk Dairesi 2015/4655 E. , 2017/6928 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ :ALACAK

Taraflar arasında görülen alacak davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, eski hale getirme bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Davacı, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/12/2012 tarih 2011/324 Esas ve 2012/514 Karar sayılı ilamı ile maliki olduğu 114 ada 18 parsel sayılı taşınmaza davalı tarafından hafriyat yığılmak suretiyle el atıldığı gerekçesi ile davalının müdahalesinin önlenmesine ve taşınmazın eski hale iadesine karar verildiğini, söz konusu kararın kesinleştiğini ancak davalı kurum tarafından zararının karşılanmadığını, kendi imkanlarıyla meydana gelen zararı giderdiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kesinleşen kararla tespit edilen toplam 13.953,86 TL'nin ilk dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/324 Esas 2012/514 Karar sayılı ilamla davalı kurum tarafından davacının taşınmazına haksız müdahalenin vaki olduğu tespit edildiğinden davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/324 Esas 2012/514 Karar sayılı dosyasında davacının kayden maliki olduğu 114 ada 8 parsel sayılı taşınmaza 17/09/2012 tarihli fen raporunda A harfi ile işaretlenen 728,74m2 yüzölçümlü bölümüne davalı kurum tarafından hafriyat dökülmek suretiyle el atıldığı gerekçesiyle el atmanın önlenmesine ve taşınmazın eski hale getirilmesine, havuzu dolduran kanalların zarar görmesi nedeniyle bahçenin kurumasından kaynaklanan eski hale getirme isteğinin idari yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle reddine karar verildiği, kararın derecatten geçerek 15.10.2014 tarihinde kesinleştiği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesinde kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalının buna ilişkin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddine.
Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Davacı eldeki davayı açarken kesinleşen kararla tespit edilen kazı ve hafriyat bedeli 8.803,17-TL, su borusu bedeli 280,60-TL, su borusunun yerine takılma bedeli 197,61-TL, yoksun kalınan gelir 2.794,71-TL, yargılama ve vekalet ücreti 1.877,65-TL olmak üzere toplam 13.953,86 TL'nin ilk dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş ise de davacının kesinleşen ilamdaki vekâlet ücreti ve yargılama giderine ilişkin hükmü icra yolu ile takibe koyarak tahsil etmesinin mümkün olduğu kuşkusuzdur.
Öte yandan; ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/324 Esas 2012/514 Karar sayılı dosyasında istemi el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme olup iş bu dosyada istenen eski hale getirme bedelinin hakkaniyete uygun olup olmadığı saptanmadan ve bu konuda denetime elverişli bilirkişi raporu alınmadan sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.
Hal böyle olunca; kesinleşen dosyadaki bilirkişi raporundaki belirlemeler de gözetilerek eski hale getirme bedelinin usulünce denetime elverişli bilirkişi raporu ile saptanması ve saptanan bedele hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek karar verilmesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazları değinilen yön itibariyle yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla