1. Hukuk Dairesi 2015/4617 E. , 2017/6992 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4617 E. , 2017/6992 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:05

1. Hukuk Dairesi 2015/4617 E. , 2017/6992 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar ... ve ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, ketmi verese hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, kök mirasbırakanları ...'nın mirasçılarından ... ...'ın çocukları olarak mirasçı oldukları halde ... Sulh Hukuk Mahkemisinin 2012/83 Esas sayılı dava dosyasında verilen veraset ilamında mirasçı olarak gösterilmediklerini, sözü edilen veraset ilamı esas alınarak 112 ada 5 parsel sayılı taşınmazın intikali sağlandıktan sonra davalılardan ... ve ...'a satış suretiyle devredildiğini, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde açtıkları 2012/ 248 Esas- 2012/375 Karar sayılı veraset davası sonucunda verilen karar ile kendilerinin de mirasçı olduklarının saptandığını ileri sürerek davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemişler, 27.11.2013 tarihli ıslah dilekçeleri ile istemlerinin kabul edilmemesi halinde taşınmazın tesbit edilecek bedeli üzerinden tazminata hükmedilmesini istemişlerdir.
Davalılar ... Ansen ve ..., tapudaki işlemlerinin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/83 Esas 2012/109 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre yapıldığını, ikinci mirasçılık belgesinin hasımlı olarak açılmadığı gibi önceki mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin bir hüküm de içermediğini, işlemin muvazaalı olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacıların iddialarının kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Toplanan deliller ve tüm dosya içeriğinden; dava konusu 112 ada 5 parsel sayılı taşınmazın davacıların mirasçı olarak görünmediği hasımsız olarak alınan ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/83 Esas 2012/109 Karar sayılı mirasçılık belgesine dayanılarak davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... adlarına intikallerin sağlandığı, daha sonra davalılardan ... ve ...’a devredildiği, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/248 Esas -2012/375 Karar sayılı hasımsız olarak açılan dava sonucu verilen veraset kararında ise davacıların da mirasçılar arasında yer aldığı anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi; ketmi verese (mirasçılığın gizlenmesi) davalarında uyuşmazlığın çözümü, hasımlı veraset ilamı alınmak üzere açılacak bir dava sonucu, miras bırakanın tüm mirasçılarının belirlenmesi ve davacıların bu mirasçılar arasında yer alıp almadığının saptanmasına bağlıdır.
Ancak; hem intikale esas alınan veraset ilamı hem de davacıların mirasçılığını gösteren ve karara dayanak alınan ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/248 Esas 2012/375 Karar sayılı veraset ilamı hasımsız alınmış olup, mirasçılık belgelerinin aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğu gözetilerek bu konudaki uyuşmazlığın hasımlı veraset ilamı alınarak açıklığa kavuşturulması zorunludur.
Hal böyle olunca; davacılara hasımlı veraset ilamı almaları için olanak tanınması ve temin edilecek hasımlı mirasçılık belgesi doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.
Davalılar ... ve ...'ın bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla