Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2015/4590 E. , 2017/6562 K.

1. Hukuk Dairesi 2015/4590 E. , 2017/6562 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2015/4590 E. , 2017/6562 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakanı ...'nın kayden maliki olduğu 1259 ada 104 sayılı taşınmazdaki çekişme konusu 2 no’lu bağımsız bölümü davalı torununa 09.12.1982 tarihinde satış suretiyle devrettiğini, anılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek davalı adına olan kaydın iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının eşi ve mirasbırakan ...'nın oğlu olan ...'ın yaptığı vasiyetnameler ile terekesinin tamamını 3. kişi ...'e bıraktığını, anılan vesiyetnamelerin iptali için davalar açılıp halen derdest olduklarını, davacının dava açma ehliyetinin bu davaların sonucuna göre belirleneceğini, asıl mirasçı olan davacının eşi ...'ın sağlığında dava açmadığını, davacının eldeki davayı açmakta kötüniyetli olduğunu, mirasbırakan ... ve eşinin çocuklarına mal paylaşımı yaptıklarını, ayrıca satışın mirasbırakana bakması sonucu duyduğu minnet borcu gereği yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan ...'nın kayden maliki olduğu 1259 ada 104 sayılı parseldeki çekişme konusu 2 no’lu bağımsız bölümü 09.12.1982 tarihinde davalı torunu ...'ya satış suretiyle devrettiği, mirasbırakanın 27.07.1988 tarihinde öldüğü ve geriye dava dışı çocukları ..., ... ve ... ile kendisinden sonra 12.04.2012 tarihinde ölen oğlu ...'ın eşi davacı ...'ün kaldığı, mirasçı ...'in ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/312 E sayılı dosyasında dava konusu 2 no’lu bağımsız bölümün davalıya devrinin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu iddiası ile tapu iptali ve tescil davası açtığı, yargılama sonunda miras payı oranında davanın kabulüne karar verilip anılan kararın derecattan geçerek 27.03.1991 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtmek gerekir ki, daha önce aynı taşınmaz hakkında mirasçı ...'in açtığı dava sonucunda verilen karar ile mirasbırakanın iradesinin mirasçıdan mal kaçırma olduğu benimsenmiş ve bu olgu kesinleşmiştir. Öyle ise, kesinleşen bu olgunun eldeki dava bakımından da güçlü delil oluşturacağında kuşku yoktur.
Davalının, mirasın tamamı için atanmış mirasçı olması, ayrıca vasiyetnamenin iptali için dava açılmış bulunması halen yasal mirasçı olan davacının somut davayı açmasına engel değildir.
Vasiyetname gereği işlem yapılıp yapılmayacağı hususu atanmış mirasçı ile yasal mirasçı arasındaki iç ilişkidir.
Hâl böyle olunca, ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/312 E – 1990/315 K sayılı kararında belirlenen olgunun eldeki dava bakımından güçlü delil teşkil ettiği gözetilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı ve hukuki olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
Davacının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları