1. Hukuk Dairesi 2015/4270 E. , 2017/6034 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4270 E. , 2017/6034 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:11

1. Hukuk Dairesi 2015/4270 E. , 2017/6034 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ :ELATMANIN ÖNLENMESİ

Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.
Dava, el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir.
Davacı, 2971 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ve bu taşınmaz üzerinde bulunan binanın 3.normal katındaki meskenin maliki olduğunu, davalının çok uzun süredir haksız olarak işgal ettiğini ileri sürerek dava konusu taşınmaza davalının haksız el atmasının önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, tapuda tarla vasfında olan taşınmazın mülkiyetinin davacıya, ancak üzerindeki binanın 3.normal katında bulunan dairenin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu, zira bu bağımsız bölümü kendisinin yaptırdığını ve davacı ile aralarında 27.12.1993 tarihli ... 28.Noterliği'nin 56089 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşmeye göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasından sonra tapunun kendisine verileceğinin yazılı olduğunu, dava konusu taşınmazda işgalci olarak değil mal sahibi olarak ikamet ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının söz konusu taşınmazda fuzuli şagil olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu 2971 ada 3 parsel sayılı taşınmazın arsa vasfı ile davacı adına kayıtlı olduğu, mahkemece yapılan keşif neticesinde alınan bilirkişi raporuna göre üzerinde zemin+2 normal kat+ çatı piyesli betonarme karkas binanın bulunduğu, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmediğinden binanın kaçak yapı konumunda olduğu, ... 28.Noterliğinde düzenlenen 23.12.1993 tarih ve 56089 yevmiye numaralı taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinde davacının söz konusu parsel üzerindeki binada yer alan 3.normal kattaki daireyi 5 milyon lira bedelle davalı ...’a satmayı vaad ve taahhüt ettiği, söz konusu taşınmazın ferağ takririnin ise kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduktan sonra en geç bir ay içinde verileceğinin kararlaştırıldığı, davalının savunmalarında bu sözleşmeye dayandığı, mahkemece de anılan sözleşme uyarınca davalının üstün hakkı bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Oysa ki; taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayanan hak şahsi bir hak olup, davacı(ayni), mülkiyet hakkına sahiptir. Mahkemece, şahsi hak ile ayni hakkın çatışması halinde, TMK.nun 683. maddesi uyarınca mülkiyet hakkına üstünlük tanınarak elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken,yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazları belirtilen yönler itibariyle yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla