1. Hukuk Dairesi 2015/4264 E. , 2017/6356 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4264 E. , 2017/6356 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:11

1. Hukuk Dairesi 2015/4264 E. , 2017/6356 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne, ecrimisil talebinin kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR

Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemlerine ilişkindir.
Davacı, satın almak suretiyle malik olduğu 7 ada 3 parsel sayılı taşınmazda yer alan 9 numaralı daireyi, davalının haksız olarak işgal ettiğini ve herhangi bir kira ödemesinde bulunmadığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazı edindiği 10.07.2009 tarihinden itibaren 5.000 TL ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu edilen dairede oturmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 3 parsel nolu taşınmazın tapuda davacı ve dava dışı kişiler adına tarla niteliği ile kayıtlı olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre üzerinde 28 daireden oluşan binanın yer aldığı, davalının paydaşlardan Vezir Eğin’den satış vaadi sözleşmesi ile satın aldığını savunduğu, çekişme konusu dairede oturduğu alaşılmıştır.
Davacı ayni hak, davalı ise kişisel hak sahibidir. Ayni hak ile kişisel hakkın çatışması halinde ayni hakka üstünlük tanınacağı kuşkusuzdur. Mahkemece ayni hakka üstünlük tanınarak elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.
Davalının ecrimisile yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Bilindiği üzere; ecrimisil kötüniyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nevi haksız işgal tazminatıdır.
Somut olayda davalı, paydaşlardan birisi ile düzenledikleri satış vaadi sözleşmesi uyarınca bu yeri kullandığı için kötüniyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden ecrimisilden sorumlu tutulması hatalıdır.
Hal böyle olunca ecrimisil isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerinde bulunduğundan kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla