1. Hukuk Dairesi 2015/4254 E. , 2017/6031 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4254 E. , 2017/6031 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:12

1. Hukuk Dairesi 2015/4254 E. , 2017/6031 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVACILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ... TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar,mirasbırakanları ... ... ’ın maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazının 30/265 payını satış göstermek suretiyle davalı adına devrettiğini, murisin söz konusu taşınmazını satmasını gerektirir herhangi bir ekonomik sıkıntısının olmadığını, yapılan işlemin muvazaalı olduğunu, mal kaçırmak amacıyla yapıldığını ileri sürerek muvazaalı satış işleminin iptali ile muris Haydar Aslantaş adına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını,yapılan işlemden davacıların annesi ve murisin ikinci eşi olan ... ...’ın haberinin olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne ilişin olarak verilen kararın, Dairece, “... Hal böyle olunca, davanın tereke adına açıldığı gözetilerek davaya katılmayan ortakların olurlarının alınması yada miras şirketine T.M.K.nun 640. maddesi uyarınca atanacak temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi gerekirken, davanın görülebilirlik koşulu gözardı edilerek yazılı olduğu üzere davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru değildir. “ gerekçesi ile bozulması üzerine, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı taraf ehliyeti bulunmadığından davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 1930 doğumlu mirasbırakan ... ...'ın 14.05.2005 tarihinde ölümü ile geride sağ eşi davacıların annesi ... ile önceki eşi ...'den olma çocukları davalı ... ve dört kardeşinin kaldığı, davacıların annesi ...'nin ise 18.08.2007 tarihinde öldüğü, çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmazın 30/265 payının 06.09.1999 tarihinde mirasbırakan tarafından davalıya satış sureti ile temlik edildiği, Dairece verilen bozma ilamından sonra davacılar vekili tarafından mahkemeye sunulan 09.10.2013 tarihli dilekçesi ile, bozma gereğince tüm ortakların olurlarının alınması veya terekeye temsilci atanmasının mümkün olmadığı belirtilerek, talebin daraltılarak davacıların payı oranında iptal tescile karar verilmesinin istendiği anlaşılmaktadır.
Kaldı ki, bozmadan sonra davalı tarafından kendi adına asaleten murisin diğer mirasçıları olan dört kardeşi ... ... ... adlarına vekaleten davalı vekiline vekaletname verildiği görülmektedir.
Hal böyle olunca davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın usulden reddine karar verilmesi isabetli değildir.
Davacıların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla