1. Hukuk Dairesi 2015/4239 E. , 2017/5989 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4239 E. , 2017/5989 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:14

1. Hukuk Dairesi 2015/4239 E. , 2017/5989 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL-MENFİ TESPİT-FAİZE İTİRAZ

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil, menfi tespit ve faize itiraz davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil, menfi tespit ve icra takibindeki senedin kambiyo senedi olmadığının tespiti ile faize itiraz isteklerine ilişkindir.
Davacılar, davacı ...'ın 9.000,00 TL borcu nedeniyle, davalının yaptığı icra talibi neticesinde maliki ve paydaşı olduğu 40, 305, 1239, 1249, 2169, 2450, 3035 ve 3115 parsel sayılı taşınmazların borcuna mahsuben davalıya temlik edildiğini, takip sırasında yapılan harici ödemeler sebebiyle borçlu olmadığı halde taşınmazların davalıya ihale edildiğini, tescil işleminin yolsuz olduğunu ileri sürerek icra takibine konu olan senedin kambiyo senedi vasfında olmadığının tespiti ile, yasal faiz hesabı yapılmasına ve takip tarihinden sonra %80 oranında yapılan faiz hesabının iptaline, icra dosyasında yapılan ödemeler mahsup edilerek davacı ...’in hesap edilen miktar yönünden borçlu olmadığının tespitine, ilgili taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile davacı ... adına tapuya tesciline, tapuda taşınmazlar tescil edilmemiş ise 10/07/2009 tarihli açık arttırmanın ve 28/12/2011 tarihli tescil yazısına ilişkin işlemin iptaline, taşınmazlardaki mükellefiyetlerin kaldırılmasına karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile faiz oranı ve miktarının tespiti ile senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığının tespiti talepleri yönünden mahkemenin görevli olmaması nedeniyle davanın reddine, dava konusu 40, 305, 3115, 2169 ve 2450 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davalı adına kayıtlı olan tapu kayıtlarının iptali ile tapu kaydındaki tüm yükümlülüklerden arındırılmış olarak davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline, dava konusu 1239, 1249 ve 3035 parsel sayılı taşınmazlar yönünden taşınmazlar üzerinde bulunan mükellefiyetler (icrai ve ihtiyati haciz şerhlerinin) kaldırılmasına, ihale tarihi olan 10/07/2009 tarihi itibariyle davacı ...’in ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2005/2376 Esas sayılı dosyasında 13.118,75 TL borçlu olduğunun, 40.017,13TL borçlu olmadığı halde ödemiş olduğunun tespitine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı ...’in 15.07.2001 ödeme günlü 9.000TL miktarlı bonoyu kefil sıfatıyla imzaladığı, alacaklı davalı ...’ın ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2002/115 Esas sayılı dosyasında 01.02.2002 tarihinde 9.000.-TL asıl alacak ve 3.845TL işlemiş faizi 12.845.-TL, üzerinden icra takibi başlattığı, takip sırasında davacı ... 'ın adına kayıtlı taşınmazlarını eşi diğer davacı ...'ya tapuda devrettiği, davalının açtığı tasarrufun iptali davasında, ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2004/227 Esas sayılı dosyası ile ... ili, ... ilçesi, ... Kasabası 40, 305, 1239, 1249, 2169, 2450, 3035, 3115 ve 3221 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin tasarrufun iptaline, alacağı karşılayacak şekilde taşınmazlar üzerine haciz konulmasına karar verildiği, 3221 parsel dışında 8 adet taşınmaza 13.07.2006 (yenileme ile 27.08.2008) tarihinde haciz konulduğu, 01.11.2002 tarihinde 960TL menkul mal satışından ve 30.11.2005 tarihinde 20.000TL harici ödeme yapıldığı, ancak icra dosyasında harici ödemenin mahsup edilmediği, davacının borçlu olmadığının tespiti için ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/21 Esas sayılı dosyasında açılan davanın reddine karar verildiği, kararın temyiz aşamasında olduğu sırada hacizli gayrimenkullerin açık arttırma ile 10.07.2009 tarihinde ihalesinin yapılarak toplam 61.752,00 TL’ye davalıya alacağını mahsuben satıldığı, ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin ... İcra Mahkemesi 2009/318-473Esas-Karar sayılı 18.11.2009 tarihli kararının deracattan geçerek 22.02.2011 tarihinde kesinleştiği, yargılamanın iadesi talebinin reddine ilişkin kararın Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nce onandığı ve karar düzeltme talebinin reddedildiği, ancak davacı ...’in borçlu olmadığının tespitine ilişkin davanın reddine ilişkin kararın bozma sonrasında ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/221 esas sayılı dosyasında yapılan yargılama neticesinde 20.000,00 TL borçlu olmadığına karar verildiği ve bu kararın 21.04.2011 tarihinde kesinleştiği, alınan bilirkişi raporunda 30.11.2005 tarihi itibariyle toplam alacağın 29.690,27TL olduğu yapılan 960TL ve 20.000TL ödemenin kabulü ile 8.730,27TL alacağın bulunduğu masraflarla birlikte ihale tarihi itibariyle davacı ...’in 13.118,75TL borçlu olduğunun tespit edildiği, buna rağmen davalı tarafından takibin sürdürülerek davacı ... adına kayırlı 8 adet taşınmazın yapılan kıymet takdirine göre 61.752TL bedelle alacağına mahsuben ihale edildiği, 40, 305, 3115, 2169 ve 2450 parsel sayılı taşınmazların davalı adına 02.01.2012 tarihinde tescil edildiği, 1239, 1249 ve 3035 parsel sayılı taşınmazlardaki ½ payın halen davacı ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.
Somut olayda, davacının borcunu karşılayacak şekilde belirleme yapılarak o taşınmaz ya da taşınmazlar bakımından ihale yapılması gerektiği kuşkusuz ise de gelinen nokta itibariyle dava konusu taşınmazların tamamının satışının gerçekleştirildiği sabittir.
Hal böyle olunca, davacı ...’in ihale tarihi itibariyle borçlu olduğu 13.118,75TL’yi karşılayacak şekilde hangi taşınmaz ya da taşınmazların davalı üzerinde kalması konusunda tarafların anlaşması halinde mahkemece buna itibar edilmesi, aksi halde mahkemece borcu karşılayacak şekilde taşınmaz ya da taşınmazların tespit edilmesi ve bu taşınmazların davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, diğerleri yönünden ise tapu iptali ve tescile karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi taşınmazlar üzerinde yer alan hacizlerin lehine şerh bulunanların davada yer almadığı gözetildiğinde, mükellefiyetlerin kaldırılmasına karar verilmesi de isabetsizdir.
Tarafların temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla