1. Hukuk Dairesi 2015/4231 E. , 2017/6224 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4231 E. , 2017/6224 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:15

1. Hukuk Dairesi 2015/4231 E. , 2017/6224 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ECRİMİSİL-ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen ecrimisil, elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece elatmanın önlenmesi talebinin kabulüne, ecrimisil talebinin kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nün 'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;


-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, 2119 parsel sayılı taşınmazda 1/3 oranında paydaş olduğunu, nar bahçesi niteliğinde olan taşınmazdaki ürünlerin davalı ... tarafından toplandığını ve payına isabet eden bedelin ödenmediğini ileri sürerek elatmanın önlenmesi ile 2008-2012 yılları arasında toplam 36.224,87 TL ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, taşınmazda bulunan ev ve nar bahçesini kendilerinin yaptığını, milli emlak müdürlüğünce davacının bayiine sadece taşınmazın çıplak mülkiyetinin sattıldığını, muhtesatların satın alınmadığını, davalı ...’ın kullanımının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalı ... hakkındaki davanın reddine, davalı ...’e yönelik elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu 2119 parsel sayılı 26.704m2 miktarlı nar bahçesi nitelikli taşınmazın 1/3 payının dava dışı ..., 1/3 payının davalı ... ve 1/3 payının davacı ... adına kayıtlı olduğu, davacının payını 26.05.2008 tarihli satış işlemi ile ...’den temlik aldığı, taşınmazın beyanlar hanesinde “...’nun 1987’den beri kullanımındadır” şeklindeki şerhin 21.07.2006 tarihinde terkin edildiği, davacının satın alma tarihi itibariyle şerhin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
O halde, davalı ...’in çekişmeli taşınmazda kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının olmadığı gözetilerek elatmanın önlenmesi talebinin kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddine.
Davalının ecrimisile ilişkin temyiz itirazlarına gelince,
Somut olayda, hükme esas alınan 21.10.2014 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazda 19-20 yaşlarda 1375 adet, 6-7 yaşlarında ise 392 adet nar ağacı olduğu, davacının 1/3 payına oranına 53.603,10TL ecrimisil isabet ettiğinin belirtildiği, davacının aynı tarihler için talepte bulunduğu ... 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/79 D.İş sayılı dosyasından yaptırdığı tespit sonucu tanzim edilen 26.11.2012 tarihli bilirkişi raporunda ise 19-20 yaşları arası 1955 adet nar ağacı ile 23 adet muhtelif cinslerde ağaç olduğunun ve davacı payına isabet eden ecrimisilin ise 36.224,87 TL olduğunun belirtildiği anlaşılmakta olup, her iki rapor arasında çelişki bulunmaktadır.
Hal böyle olunca, yeniden yapılacak inceleme ile taşınmazda dava konusu dönemde kaç adet nar ağacı bulunduğunun açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi, raporlar arasındaki çelişkinin neden kaynaklandığının açıklığa kavuşturulması, ağaç sayısı belirlendikten sonra alınan resmi veriler ve davacı payı da esas alınarak belirlenecek ecrimisile hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davalı ...’in bu yönlere değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlere (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla