1. Hukuk Dairesi 2015/4221 E. , 2017/6266 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4221 E. , 2017/6266 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:16

1. Hukuk Dairesi 2015/4221 E. , 2017/6266 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL-SÖZLEŞMENİN İPTALİ

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil ve sözleşmenin iptali davası sonunda yerel mahkemece davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hâkimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Asıl dava muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı pay oranında tapu iptali ve tescil, birleşen dava ise sözleşmenin iptali isteklerine ilişkindir.
Mahkemece; çekişme konusu taşınmazların keşfen saptanan değeri olan toplam 3.702.270,00-TL üzerinden eksik harcın tamamlanması için davacı tarafa 01/10/2014 tarihli duruşmada gelecek duruşmaya kadar kesin süre verildiği ancak bir sonraki duruşma tarihi olan 14/01/2015 tarihine kadar eksik harcın tamamlanmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle 492 Sayılı Harçlar Kanunu 30. ve 32. maddeleri, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 150. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Bilindiği üzere muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda dava değeri, dava konusu edilen taşınmazın ya da taşınmazların toplam değeri üzerinden davayı açan mirasçı ya da mirasçıların payına isabet eden değerdir.
Öte yandan 492 Sayılı Harçlar Kanunu harcın alınmasını veya tamamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun mahkemece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. maddesinde yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür.
Harçlar Kanununun 30. maddesinde ''...muhakeme sırasında tespit olunan değerin dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa yalnız o celse için muhakemeye devam olunur; takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz, HUMK’nun 409. (HMK'nun 150.) maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.'' düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olaya gelince; dava konusu edilen taşınmazların keşfen saptanan değeri toplam 3.702.270,00-TL olup davacı pay oranında talepte bulunduğuna göre payına isabet eden değer belirlenmek suretiyle harcın ikmali gerekirken mahkemece, taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan pay oranları göz ardı edilerek ve davacının miras payına isabet eden değer nazara alınmaksızın taşınmazların tamamının toplam değeri üzerinden harç yatırılması konusunda davacı tarafa kesin süre verildiği, ayrıca kesin süreye uyulmaması halinde sonucunun ne olacağı açıkça ara kararında belirtilmeksizin ihtaratta bulunulduğu anlaşılmakla ihtarın yasal koşulları taşımadığı açıktır.
Hal böyle olunca, davacıya miras payına isabet eden kısım için Harçlar Kanunu 30. maddesi uyarınca harcı yatırması için süre verilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yasal koşulları taşımayan kesin süreye uyulmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla