1. Hukuk Dairesi 2015/4170 E. , 2017/6265 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4170 E. , 2017/6265 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:17

1. Hukuk Dairesi 2015/4170 E. , 2017/6265 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ESKİ HALE GETİRME

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi-eski hale getirme istekli dava sonunda yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,Tetkik Hâkimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme isteklerine ilişkindir.
Davacı; maliki olduğu 23 ada 67 parsel sayılı taşınmaza, yol çalışması yapan davalıların müdahalede bulunduğunun ve taşınmazın 1.396,38 m2’lik kısmının hafriyat dökülmek suretiyle tecavüzlü olduğunun delil tespiti dosyasında saptandığını, taşınmazın imar bütünlüğünün bozulduğunu ve üzerine moloz malzemesi dökülmesi nedeniyle kullanılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek vaki el atmanın önlenmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Tic. A.Ş dava konusu edilen taşınmazın bulunduğu mevkiide yol yapım çalışmasının diğer davalı şirket tarafından yürütüldüğünü tespit dosyasının da tarafı olmadıklarını, toprak döküldüğü iddia edilen yerin davacı ile ilgisinin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalı ... Liman İşletmeciliği AŞ. davaya cevap vermemiş ancak dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde yol çalışmasının hangi firma tarafından yapıldığına ilişkin yazılan müzekkereye cevabında, davaya konu edilen parselin belediye tasarrufundaki bir alan olduğunu,şirketle ilgisi olmadığını belirtmiştir.
Mahkemece, Karayolları .... Bölge Müdürlüğü'nce verilen cevabi yazıdan yol çalışmasının dava dışı bir firma tarafından yapıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle davalı şirketler hakkında pasif husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillere göre, çekişme konusu 67 parsel sayılı taşınmazın kayden davacıya ait olduğu, davadan önce yaptırılan tespit sonucu verilen rapor ve keşif sırasındaki gözlem ile davacı taşınmazının bir bölümünde moloz yığılı belirlenmiştir.
Her ne kadar mahkemece davalıların el atmasının bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de bu hususta yeterli bir inceleme ve araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur.
Şöyle ki; çekişme konusu taşınmazın bitişiğinde liman yolu yapımının sürdüğü bu yapımın ihalesinin kime verildiği hususunda Karayolları .... Bölge Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen cevapta ...-... Limanı yol genişletilmesi ve kavşak yapılması işinin dava dışı ... Tic. AŞ’ye verildiği, adı geçen şirketin çalışmalarını tamamlandığı halde kavşak kollarının kamulaştırma işlemleri çözümlenmediğinden kabulünün yapılmayacağının bildirildiği, kavşak kolları ve yol genişletilmesi çalışmasına ait projelerin gönderildiği, projenin incelenmesinde müteahhit firmanın davalı ... Liman İşletmeciliği AŞ. olduğunun anlaşıldığı, yine aynı konuda ... Belediye Başkanlığının cevabi yazısında bahsi geçen ... Liman İşletmeciliği AŞ. tarafından Karayolları .... Bölge Müdürlüğünün onayladığı proje doğrultusunda yapıldığının bildirildiği halde mahkemece dava dışı ... Tic. AŞ. ile davalılar arasında bir hukuki bağ ya da sözleşmesel ilişki veya taşeronluk ilişkisi olup olmadığı, başka bir ifade ile davalıların ... Tic. A.Ş. adına hareket edip etmedikleri açıklığa kavuşturulmamış, davacı tanıkları dinlenilmeden sonuca gidilmiştir.
Hal böyle olunca; davacı taşınmazına müdahalenin davalılar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun tanıkları da dinlenilmek suretiyle duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik soruşturma ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı belirtilen sebeplerle yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla