1. Hukuk Dairesi 2015/4058 E. , 2017/6467 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4058 E. , 2017/6467 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:19

1. Hukuk Dairesi 2015/4058 E. , 2017/6467 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu 176 ada 2 parsel sayılı taşınmazına davalının ekip biçmek suretiyle müdahale ettiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ve dava tarihinden geriye 5 yıllık dönem için 1.000,00 TL ecrimisilin (ıslahla 6.772,36 TL) yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen karar Dairece " Hal böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen isteklerden el atmanın önlenmesi isteği ile ilgili olarak keşfen saptanan ya da saptanacak dava değeri üzerinden peşin harcın alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir." gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 176 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 18.09.2012 tarihinde intikal suretiyle davacı adına tescil edildiği anlaşılmakadır.
Ne var ki, mahkemece anılan tarih öncesinde davacının payı var ise hangi tarihten itibaren ve ne miktarda payı olduğu hususunun açıklığa kavuşturulmadığı ve çekişme konusu taşınmazın hangi tarihlerde ve hangi kısımlarının davalıların kullanımında olduğu konusunda hükme yeterli olacak şekilde araştırma ve inceleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, davalı vekili 09.03.2015 tarihli dilekçesi ile davacının dava konusu taşınmazı hükümden sonra 05.03.2015 tarihinde davalı ...’ye sattığını belirterek ekte tapu senedini sunmuştur.
Hal böyle olunca, 176 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının getirtilmesi, davalı vekilinin belirttiği üzere taşınmaz davacı tarafından davalı ...'e satılmış ise davacı sıfatının sona erdiği gözetilerek elatmanın önlenmesi isteminin reddine karar verilmesi, ecrimisil istemi yönünden ise yerinde yeniden keşif yapılmak ve daha önceden dinlenen tanıklar da keşif yerinde dinlenmek suretiyle davalıların dava konusu taşınmazı kullanıp kullanmadığının, kullanmışlar ise taşınmazın ne kadarlık kısmının ne kadar süreyle kullandıklarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi, 175 ada 2 parsel sayılı taşınmazın evveliyat kayıtları getirtilerek ecrimisil istenilen dönem itibarıyla davacının pay durumunun gözetilmesi, soruşturmanın eksiksiz tamamlanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturma ile yetinilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalılar vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla