1. Hukuk Dairesi 2015/4036 E. , 2017/6117 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/4036 E. , 2017/6117 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:19

1. Hukuk Dairesi 2015/4036 E. , 2017/6117 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ... tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,Tetkik Hakimi ...' in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, bakım koşulunun yerine getirilmediği iddiasına dayalı ölünceye kadar bakma aktinin feshi ile tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden;davacı ...'nin maliki olduğu 850 parsel sayılı taşınmazını 10.07.2000 tarihli akitle ölünceye kadar bakma koşuluyla 1/3'er paylarla davalı oğlu ... ile dava dışı çocukları ... ve ...'e temlik ettiği, ...'in söz konusu payını 27.08.2007 tarihinde satış suretiyle davalı kardeşi ...'a devrettiği, dava dışı ...'ın ise; çekişmeli taşınmazdaki payını 22.09.2011 tarihinde satış yoluyla yarı yarıya davalı kardeşleri ... ve ...'a intikal ettirdiği, bilahare, davalı ... ile ...'ın dava konusu taşınmazda adlarına kayıtlı 1/2 paylarını 26.06.2013 tarihinde satış suretiyle davalı ...'e temlik ettikleri, adı geçen davalının da, davacı ...'nin gelini ve aynı zamanda davalı ...'ın eşi olduğu anlaşılmaktadır.
Somut olayda; dinlenen tanıklar davacı ...'ye sadece çocuklarından dava dışı kızı ...'in baktığını, diğer bakım borçluları ... ve ...'in ise; bakım edimlerini yerine getirmediklerini beyan etmişlerdir.
Öte yandan, son kayıt maliki Gülümser'in davacının gelini olarak durumu bilen ve bilebilecek kişi konumunda bulunduğu kuşkusuzdur.
Bu durumda; davalı ... bakımından ve davalı ...'den, davalı yengesi ...'e intikal eden 1/3 oranındaki pay yönünden davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalı ...'in anılan paya yönelik temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Ne var ki,davacı ... ile aralarında ölünceye kadar bakma akti düzenlenen ... ve ... eldeki davada taraf değillerdir. Dolayısıyla,... ve ...'in bakım borçlarını yerine getirip getirmedikleri onların yokluklarında görülen bir dava ile kanıtlanamaz.
Hal böyle olunca, dava dışı ... ve ...'den davalı ...'e gelen paylar bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirmeyle, davanın kabulü yönünde hüküm kurulması doğru değildir.
Davalı ...'in temyiz itirazı değinilen yönlerden yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasa'nın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla