Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2015/3999 E. , 2017/6570 K.

1. Hukuk Dairesi 2015/3999 E. , 2017/6570 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2015/3999 E. , 2017/6570 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı, kayden maliki olduğu dava konusu 1087 ve kayden paydaşı olduğu 1591 parsel sayılı taşınmazların haklı ve geçerli bir neden olmaksızın davalı tarafça kullanıldğını, sözlü ihtarlarına rağmen de davalının taşınmazı terk etmediğini ileri sürerek davalının haksız müdahalesinin önlenmesine ve ecrimisil hakkının saklı tutulmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacı kardeşinin 1087 sayılı parseli kendisine 1999 yılında bir traktör, üçlü saban ve 50 milyar nakit para karşılığında sattığını, 1591 parsel sayılı taşınmazın ise babasının ölümünden sonra tüm kardeşlerce yapılan harici taksim sözleşmesi ile 30 yıl önce kullanımına bırakıldığını, davacıya ise dava dışı 1752 sayılı parselin terk edildiğini belirterek davanın reddini savunmuş, davanın kabulüne karar verilmesi halinde de lehine hapis hakkı tanınmasını istemiştir.
Mahkemece, haksız müdahalenin keşfen belirlendiği gerekçesiyle davanın kabulü ile 1087 sayılı parselin tamamına, 1591 sayılı parselde ise davacının payına vaki elatmanın önlenmesine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacı ...'in çekişme konusu 1087 sayılı parselde kayden malik olduğu, 1591 sayılı parselin ise davacı ..., davalı ... ve dava dışı ... adına paylı mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, davalının dava konusu taşınmazların tamamını kullandığı anlaşılmaktadır.
Toplanan deliller ve tüm dosya içeriği ile harici satış iddiasının kanıtlanamadığı ve davalının kullanımının haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığı saptanarak 1087 sayılı parsel bakımından mutlak ve 1591 sayılı parsel yönünden ise davacının payına vaki elatmanın önlenmesine karar verilmiş olmasında ve yargılama sırasında davacı tarafından azledilen davacı vekilinin öncesinde duruşmalara katıldığı, dosyaya dilekçeler sunduğu ve dolayısıyla anılan vekilin emek ve mesai sarfettiği gözetilerek davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının esasa ve davacı yararına hükmedilen vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Hemen belirtilmelidir ki, paydaşlar arasında görülen müdahalenin önlenmesi davalarında ancak paya vaki elatmanın önlenmesine karar verilebileceği gözardı edilerek ve hükmün oluşturulmasında hataya düşülerek davanın kabulü yerine kısmen kabulüne karar verilmesi ve davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir.
Öte yandan, dava değeri 1087 sayılı parselin tamamı ile 1591 parsel sayılı taşınmazın 1/3 payının keşfen belirlenen değerinin toplamı olup anılan değer üzerinden harca hükmedilmesi gerekirken 1591 sayılı parselin tamamının değerinin harç hesaplamasına dahil edilmesi de isabetsizdir.
Tarafların temyiz itirazları açıklanan nedenlerden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları