1. Hukuk Dairesi 2015/3949 E. , 2017/6080 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3949 E. , 2017/6080 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:22

1. Hukuk Dairesi 2015/3949 E. , 2017/6080 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu ..., ... mevkii 1506 parsel sayılı taşınmazını dava dışı müflis ... Limited Şirketine kiraladığını, kiracı tarafından prefabrik bir bina yapılarak menkul malların orada tutulduğunu, dava dışı kiracının iflas ettiğini, ... İflas Müdürlüğü'nün 2010/14 İflas dosyasında menkul malların 31/03/2011 tarihli açık artırma sonucu davalı tarafından satın alındığını, davalının söz konusu malları bulunduğu yerden almadığı gibi ihale tarihinden bu yana taşınmazı kullanmaya devam ettiğini belirterek fuzuli işgal nedeniyle el atmanın önlenmesine ve ecrimisil alacağının ödenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu yerdeki menkul malları satın aldığını ancak bunları dava dışı ...ye satıp zilyetliği teslim ettiğini, dava konusu taşınmaz ile bir ilgisi olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, haksız müdahale olgusunun keşfen saptandığı gerekçesiyle elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne 57.500,00 TL ecrimisilin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki; iddianın içeriği ve ileri sürülüş biçiminden, davanın taşınmaz malın aynına yönelik olduğu ve konusunu oluşturan hakkın para ile değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu; böyle bir davada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 413.) ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 16. maddeleri uyarınca dava değerinin ve buna göre alınacak harcın, elatılan yerin değerinden ibaret olacağı kuşkusuzdur ve belirlenen bu değer üzerinden Harçlar Kanununun 26, 27, 28, 30 ve 32.maddelerinin öngördüğü şekilde işlemlerin yerine getirileceği ve gerekli olan harcın alınacağı tartışmasızdır. (4.3.1953 tarihli ve 10/2 sayılı İBK).
Ne var ki, davacı dava dilekçesinde 10.000,00 TL ecrimisil istemiş,el atılan kısmın değerini belirtmemiş, bu miktar üzerinden harç ikmali yapılmamıştır.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu, harcın alınmasını veya tamamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun (temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın) mahkemece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. maddesinde, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür.
Hâl böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen elatmanın önlenmesi isteği ile ilgili olarak keşfe katılan bilirkişilerden ek rapor alınarak taşınmazın davalı tarafından kullanılan bölümlerinin değerinin saptanması, yargılama sırasında eksik harcın tamamlanması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla