1. Hukuk Dairesi 2015/3704 E. , 2017/5978 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3704 E. , 2017/5978 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:27

1. Hukuk Dairesi 2015/3704 E. , 2017/5978 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshine ve bakım ücretinin davalılardan tahsiline ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Davacı; davalıların mirasbırakanı ve kendisinin de oğlu olan ... ile 17.01.2011 tarihli ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlediklerini, buna göre 102 ada 142 parsel sayılı taşınmazda babasından intikal edecek miras payının, 199 ada 18 parsel sayılı taşınmazda eşi ...’ten intikal edecek miras payının, 139 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki miras payının tamamını oğlu ...’e verdiğini ve tapuda da tescilin gerçekleştiğini ancak bakım borçlusu ...’in 24/07/2012 tarihinde ölümü nedeniyle TBK 618. maddesi (mülga 818 syl. BK 518) uyarınca fesih hakkını kullandığını ileri sürerek taşınmazların yeniden adına tesciline karar verilmesini istemiş, davacı vekili 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle TBK 618. maddesi uyarınca tescil mümkün görülmediği taktirde yine aynı madde uyarınca bakım bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davacının hukuki yararının bulunmadığını,TBK. 618. maddesine göre bakım borçlusunun ölümü halinde bakım alacaklısının 1 yıl içinde sözleşmeyi fesih hakkı bulunmasına rağmen bakım borçlusuna verdiği malın aynen iadesini isteme hakkının olmadığını, dava konusu edilen 139 ada 1 parsel ve 102 ada 142 parsel sayılı taşınmazlarda davacının kayıt maliki olmadığını, bakım bedeli isteği yönünden 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece; bakım borçlusunun ölümü nedeniyle ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshine, bakım borçlusunun ölümü üzerine bakım alacaklısının sözleşmeyi feshetmesi durumunda bakım borçlusuna verdiği malı aynen mirasçılarından isteme hakkının bulunmadığı, yalnızca bakım borçlusunun iflası halinde iflas masasından isteyebileceği miktara eşit bir para talep edebileceği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce bildirilen bakım ücretinin yarısı oranında belirlenen aylık 400-TL‘den 14 aylık toplam 5.600-TL bakım ücretinin davalılardan tahsili ile davacı bakım alacaklısına ödenmesine karar verilmiştir.
Bilindiği üzere, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde bakım alacaklısının ölümü sözleşmenin sona ermesini gerektirdiği halde, bakım borçlusunun ölümü ile sözleşme son bulmaz, bakma ve görüp gözetme borcu bakım borçlusunun mirasçılarına intikal eder. Ancak yasa koyucu bakım alacaklısına, isteği dışında, bakım borçlusunun mirasçıları ile birlikte yaşamaya zorlamamak için ölümü tarihinde itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyi bozma ( feshetme ) hakkı tanımıştır.(818 s. BK md. 518 – 6098 s. TBK md. 618 ) Ne var ki, bakım alacaklısının, bakım borçlusunun ölümü nedeniyle sözleşmeyi bozması ( feshetmesi ) halinde bakım borçlusuna verdiği malı aynen mirasçılardan geri istemesine yasal olanak yoktur. Bu durumda Borçlar Kanunu'nun 518.maddesinde ( 6098 s. TBK md. 618 ) açıkça belirtildiği üzere, sadece borçlunun iflası halinde iflas masasından isteyebileceği miktara eşit bir para talep edebilir. Nitekim bu ilke 5.6.1957 tarih 25/22 sayılı İnançları Birleştirme Kararında da açıkça vurgulanmış, uygulama bu yönde kararlılık kazanmıştır.
Somut olayda; ... Noterliği’nin 17/01/2011 tarih 23 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım alacaklısı davacının dava konusu 102 ada 142, 199 ada 18, 139 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki miras paylarının tamamını kendisine bakıp gözetmesi şartıyla bakım borçlusu müteveffa oğlu ...’e verdiği ve 102 ada 142 parsel dışındaki diğer iki taşınmazdaki miras paylarını bakım borçlusuna temlik ettiği, bakım borçlusu ...’in 24/07/2012 tarihinde ölümü üzerine davalıların mirasçı oldukları, davacı bakım alacaklısının bakım borçlusunun ölümü nedeniyle sözleşmenin feshini ve taşınmazların adına tescilini talep ederek eldeki davayı bakım borçlusunun mirasçılarına yönelterek açtığı ve 23/06/2014 tarihli dilekçe ile TBK 618.maddesi uyarınca tescil mümkün görülmediği taktirde bakım bedeline karar verilmesini istediği, mahkemece ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bakım borçlusunun ölümü nedeniyle feshine, bakım borçlusu adına tescilin yapıldığı 05/05/2011 ile bakım borçlusunun ölüm tarihi olan 24/07/2012 tarihi arasındaki dönem için 14 aylık bakım ücretinin davalılardan tahsiline karar verildiği, tapu kayıtları ve resmi senedin incelenmesinde ise bakım alacaklısının ölünceye kadar bakma sözleşmesine ve davaya konu edilen 139 ada 1 ve 199 ada 18 parseldeki miras paylarının tamamını 05/05/2011 tarihinde satış yolu ile bakım borçlusu ...’ temlik ettiği, temliklerin dayanağının satış olup ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tapuya yansımadığı, sözleşmeye ve davaya konu 102 ada 142 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının ise halen davacı bakım alacaklısının mirasbırakanı adına kayıtlı olup bu taşınmazdaki miras payının bakım borçlusuna tapuda devrinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 618. maddesine dayalı açılan davada işlemin satış olduğu anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken noter sözleşmesindeki irade esas alınarak bedele hükmedilmesi doğru değildir.
Davalılar vekilinin temyiz itirazları değinilen yön itibariyle yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla