1. Hukuk Dairesi 2015/3677 E. , 2017/6070 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3677 E. , 2017/6070 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:28

1. Hukuk Dairesi 2015/3677 E. , 2017/6070 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL-YIKIM

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil, yıkım davası sonunda, yerel mahkemece davanın yıkım isteğinin reddine, ecrimisil isteminin kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ... 'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü

-KARAR-

Dava, mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, kayden maliki olduğu çekişme konusu 155 ada 4 parsel sayılı taşınmaza komşu parsel maliki davalı tarafından ev yapmak ve bahçe olarak kullanmak suretiyle haklı ve geçerli bir neden olmaksızın elatıldığını ileri sürerek elatmanın önlenmesi, bina ve bahçenin yıkımı ile elatma tarihinden bu yana ecrimisil tahsili istemlerinde bulunmuş, 21.02.2014 tarihli dilekçesi ile bilirkişi raporunda hesaplanan ecrimisil bedeline hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu edilen yerde 2006 yılından bu yana anne ve babasının oturduğunu belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, müdahalenin bulunduğu ancak yıkım halinde fahiş zarar meydana geleceği gerekçesiyle yıkım isteminin reddine, ecrimisil isteminin ise kabulü ile bilirkişi raporu doğrultusunda dava tarihinden geriye dönük 5 yıllık dönem için toplam 10.629,20 TL ecrimisilin tahsiline karar verilmiş, elatmanın önlenmesi isteği yönünden hüküm kurulmamıştır.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, çekişme konusu 155 ada 4 parsel sayılı taşınmazın (849 m2, arsa) davacı, komşu 3 parsel sayılı taşınmazın ise davalı adına kayıtlı olup, komşu 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 2 katlı betonarme kargir binanın 189 m2'si ile binanın etrafında çekili 48,02 m (48,02 m2 alanlı) çitin davacının taşınmazına müdahale ettiği keşfen sabittir.
Bilindiği üzere; Türk Medeni Kanununun 683. maddesinde " Bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanım, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir" hükmü düzenlenmiştir.
Belirlenen bu olgular karşısında, tapu kaydının sağladığı mülkiyet hakkına değer vermek suretiyle tecavüzlü kısımlara elatmanın önlenmesine ve yıkımına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve hatalı gerekçe ile yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazları açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.' nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.11.2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.Cevapla