1. Hukuk Dairesi 2015/3671 E. , 2017/6522 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3671 E. , 2017/6522 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:29

1. Hukuk Dairesi 2015/3671 E. , 2017/6522 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-YIKIM

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve yıkım davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, elatmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılması isteklerine ilişkindir.
Davacılar, davacı dernek adına kayıtlı 11663 parsel sayılı taşınmadaki cami minaresine davalı tarafından GSM baz istasyonu kurulmak suretiyle müdahale edildiğini ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılması isteklerinde bulunmuşlardır.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece, davalı ... Şirketinin tüm mal varlığını ... A.Ş’ye devrettiği, bu durumda HUMK’nun 186. md. gereğince işlem yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğine değinilerek bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiş, karar Dairece, "taraflar arasındaki çekişmenin giderilmesi bakımından yönetmeliğin 11.maddesinde yer verilen ölçümün hangi cihazların kullanılarak tespit edildiğine raporda yer verilmemiş olması doğru görülmemiştir.Öte yandan, çekişmeye konu baz istasyonunun konumu itibariyle insanların yoğun olarak yaşadıkları ve hayatlarını sürdürdükleri yer içerisinde kurulduğu sabittir. Öyleyse, bundan kaynaklanacak sorumluluğun kusura dayanmayan tehlike sorumluluğu olduğu gözetildiğinde, tesisin bulunduğu ve kurulduğu yer bakımından uzun sürede kişi ve çevreye zarar verip vermeyeceği üzerinde de durularak daha uygun ve yerleşim çevresinden daha uzakta kurulmasının mümkün olup olmadığı hususlarında da raporda bir değerlendirme yapılmış değildir" gerekçesiyle 2.kez bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda mahkemece yine davanın reddine karar verilmiş, kararın temyizi üzerine Dairece bu defa da, "Diğer taraftan, çekişmeye konu baz istasyonu kurulan yeri, davacı derneğin kiraya vermek suretiyle kullandırdığı ve TMK'nun 683 maddesinden kaynaklanan mülkiyet hakkının da bulunduğu gözetilerek, baz istasyonu tesisinin mülkiyet hakkı bakımından davacıyı ne derece bağlayacağı yönünde mahkemece araştırma ve inceleme yapılarak değerlendirilmesi gerekeceği de tartışmasızdır. Ancak, Mahkemece bu hususta bir inceleme ve değerlendirme yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur. Hal böyle olunca; Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen niteliklere haiz bilirkişiler ile uzun süreli radyasyona maruz kalmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda görüş bildirebilecek sağlıkçı bilirkişinin yanı sıra, gerekli ölçüm ve kroki hazırlaması bakımından harita mühendisi veya fen elemanı bilirkişinin de bulunduğu bilirkişi heyeti ile birlikte mahallinde yeniden keşif yapılması ve denetime elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir." gerekçeleriyle 3. kez bozulmuş, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda yapılan yargılama neticesinde, iddianın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden, davacı Derneğin çekişme konusu 11663 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu, bu parsel ile bitişiğindeki parsel üzerinde cami bulunduğu, caminin minaresine davalı tarafından baz istasyonu kurulduğu, baz istasyonunun 3 adet verici bataryasının davacı derneğe ait 1163 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kaldığı, kayıt maliki ile davalı arasında baz istasyonuna ilişkin olarak korunmaya değer bir hukuki ilişkinin bulunmadığı anlaşıldığından, davacı Derneğin mülkiyet hakkına müdahale olduğu açıktır.
Bu açıklamalar karşısında davacılar ..., ... ve ...'ın temyiz isteklerinin reddine, davacı Derneğin temyiz isteğinin kabulü ile Derneğe ait 11663 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan baz istasyonu bakımından davanın kabulüne karar verilmesi için hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla