Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2015/3477 E. , 2017/6316 K.

1. Hukuk Dairesi 2015/3477 E. , 2017/6316 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2015/3477 E. , 2017/6316 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı pay oranında tapı iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan ...'ın maliki olduğu 272 parsel sayılı taşınmazı oğlu olan davalı ...’e satış suretiyle mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak temlik ettiğini ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, mirasbırakanın terekesinin vefatından sonra davacılar ile paylaşıldığını ve dava dışı 285 ile 300 parsel sayılı taşınmazların davacılar tarafından 3.kişilere satıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, işlemin mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak yapıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan ...’ın 21.03.2012 tarihinde öldüğü, geride kendisinden önce vefat eden kızı ...’nin çocukları davacılar ... ve ... ile davalı oğlu ...’in mirasçı olarak kaldıkları, mirasbırakanın 27.06.2006 tarihinde maliki olduğu çekişme konusu 272 parsel sayılı taşınmazı oğlu davalı ...’e satış suretiyle devrettiği kayden sabittir.
Hemen belirtilmelidir ki, 6100 sayılı HMK'nun 190. maddesi ile 4721 sayılı TMK'nun 6. maddesi uyarınca herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Bir başka ifade ile 27.06.2006 tarihli temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olduğunu ispat külfeti davacı tarafa aittir.
Somut olayda, dinlenen tanıkların davacılar ve davacıların annesi ... ile mirasbırakanın arasında sorun olmadığını bildirdikleri, davacı tanıklarının yapılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu doğrular net beyanlarının bulunmadığı, öte yandan davacı ve davalı tanıklarının bir kısmının mirasbırakan Tahir’in dava dışı bir taşınmazının kamulaştırılması sonucu elde ettiği para ile davacıların annesi ...’ye ev alması için parasal yardımda bulunduğunu beyan ettikleri, mirasbırakanın maliki olduğu dava dışı 285 ve 300 parsel sayılı taşınmazların da taraflarca mirasbırakanın vefatın sonra 08.04.2014 tarihinde 3. kişilere satıldığı, dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde 27.06.2006 tarihli temlikin mal kaçırma amaçlı olmadığı anlaşılmıştır.
Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekir iken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
Davalının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları