1. Hukuk Dairesi 2015/3324 E. , 2017/6071 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/3324 E. , 2017/6071 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:33

1. Hukuk Dairesi 2015/3324 E. , 2017/6071 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACILAR : ... V.D.

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteğine ilişkindir.
Davacılar, davalı ile ortak mirasbırakanları ... ...’un maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazda kayıtlı A blok zemin kattaki 1 nolu bağımsız bölümü 29.03.2006 tarihinde davalıya muvazaalı olarak satış suretiyle temlik ettiğini, davalının da taşınmazı 31.10.2006 tarihinde dava dışı ... ...’a devrettiğini ileri sürerek toplam 26.520,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle miraspayları oranında tahsiline karar verilmesini istemişler, ıslahla istemlerini 34.000,00 TL’ye çıkartmışlar, yargılama sırasında davacı ... öldüğünden yerine mirasçıları davayı takip etmişlerdir.
Davalı, kesin hüküm ve zamanaşımı itirazında bulunmuş, iddiaların doğru olmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile toplam 33.415,20 TL'nin davalıdan tahsili ile miras payları oranında davacılara verilmesine karar verilmiştir.
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde ve özellikle çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölümle ilgili olarak taraflar arasında görülüp kesinleşen ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/377 Esas, 2012/10 Karar sayılı tapu iptali ve tescil dava dosyasında muvazaa olgusunun saptandığı gözetilerek, mirasbırakan tarafından davalıya yapılan temlikin mirasçılardan mal kaçırmak amaçlı, bedelsiz ve muvazaalı olduğu gerekçesiyle tazminata hükmedilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Ne var ki, davacıların hem dava hem de 27.03.2014 tarihli ıslah dilekçelerinde faiz isteği de olduğu halde bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.
Öte yandan yargılama sırasında 28.03.2013 tarihinde ölen davacı ... mirasçıları davada vekille temsil edildikleri halde, vekilin isminin karar başlığında gösterilmesine karşın mirasçıların isimlerinin karar başlığında gösterilmemiş olması da doğru değildir.
Davacıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla